İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-677
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :44
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-677
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Cengiz Topel Mah. 100. Sok. Daval Apt. No: 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Merkez Bina 3. Kat No:314 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38695
Başvuruya konu ihale:
 2007/162003 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.25.91.G015/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Belediye Başkanlığınca 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözleşme kapsamında yapılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının hatalı belirlendiği,

 

            3) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, “Parkların bakımı, temizlenmesi ve sulanması v.b. işler” olarak belirlendiği, bu tanımın ihale konusu işle aynı olduğu ve ihaleye katılımı sınırladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip idari şartnamenin sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin 51 nci maddesinde yer alan 27 no’lu dipnotunda, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında madde metninin, “51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenleneceği hususuna yer verilmiştir. Diğer taraftan, sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinin 34 no’lu dipnotunda birim fiyatlı sözleşmelerde madde metninin, “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;

 Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve

 İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması

şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i kabul (garanti süreli işlerde ön kabul) tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklinde düzenleneceği hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edildiği anlaşılan işe ilişkin idarece hazırlanan ihale dokümanı kapsamında yer alan,  idari şartnamenin sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin 51 nci maddesi ile sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihale ilanı ile idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 223 işçi ile park ve bahçe hizmet alımı olduğu hususuna yer verilmiştir. Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamede yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işin kapsamında sulama, çim biçme, yabancı ot ve ser zemin temizliği, çim alanlarının havalandırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme, çim alanlarının yenilenmesi, ağaç ve süs bitkilerinin çapalanması ve çanaklarının yapılması, budama, inşaat, elektrik ve sulama tesisat bakım işleri, havuzların bakımı, parkların emniyetinin sağlanması, temizlik gibi hizmetlerin yer aldığı anlaşılmıştır.

           

            İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamında, ilgili sigorta müdürlüğünden, 14.09.2007 tarih ve 5299 sayılı yazı ile ihale konusu iş olan park bahçe hizmet alımına ilişkin olarak, iş kazaları ile meslek hastalıkları risk prim oranının sorulduğu, ilgili sigorta müdürlüğünün 14.09.2007 tarih ve 25292 sayılı yazısında ise, iş kazaları prim oranının 1,5 olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Anılan hususa ilişkin olarak, idari şartnamenin 26.3 maddesinde aynı prim oranın % 1,5 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflarbaşlığı altında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarenin uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranını, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapıldığı, ayrıca, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtildiği dikkate alındığında, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihale ilanın 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak, “Parkların Bakımı, Temizlenmesi ve Sulanması vb.” işlerin kabul edileceği hususuna yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği hükme bağlanmış olup, bu doğrultuda benzer iş tanımının ihale konusu işten daha geniş tanımlanması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından iş deneyim belgesinin “benzer iş tanımı”na uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirilme dışı bırakılan bir isteklinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, idarece benzer iş tanımının “Parkların Bakımı, Temizlenmesi ve Sulanması vb.” şeklinde belirlenmesi başvuruya konu ihalede rekabeti daraltıcı nitelikte görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul