• Karar No: 2008/UH.Z-678
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :45
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-678
Şikayetçi:
 Tat Lokanta Deko. Yemek San. İnş. Gıda Market San. Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av. Emrullah YENTÜRK, Hacı İlyas Mahallesi Ulu Cad. Omurca İşhanı No: 17/3 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 K 3-4 16020 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38529
Başvuruya konu ihale:
 2007/95074 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.25.53.G015/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tat Lokanta Deko. Yemek San. İnş. Gıda Market San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenen belgelerin uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı, ihale ilanının 4.2.2 maddesinde bilançoya ilişkin düzenlemeye yer verildiği, ancak ihale dokümanında, ilanda öngörülen bu kriterlerin istenilmediği, müvekkil şirketin 9 ay önce kurulduğu, ihale ilanında öngörülen kriterleri içeren mali müşavir onaylı belgelerini sundukları, idarece yeterli görülmemiş ise de, 4734 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki belge ve bilgi tamamlamaya ilişkin hükmün göz ardı edildiği, 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğinin hiçbir hükmünden, tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği sonucunun çıkmadığı, ihale ilanı ve dokümanındaki çelişkiden firmalarının sorumlu tutulamayacağı, ihalede en düşük teklifi verdikleri, ihale uhdelerinde kaldığı düşüncesiyle 3 aylık şirket çalışmalarını buna göre yaptıkları ve 3 ay sonra tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığının kendilerine bildirildiği, ihale üzerinde kalan firmanın teklifi ile kendi teklifleri arasında 58.948,00 YTL fark olduğu, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilanının ve İdari Şartnamenin  2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Bursa ilinde 2008 yılında her gün 950 kişiye kadar günlük bir öğün, kişi başına 1 adet ekmekle birlikte 3 kaptan oluşan yemeğin malzeme yükleniciden olmak üzere yükleniciye ait veya yüklenici tarafından kiralanmış yemek üretim tesislerinde pişirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin adresine taşınması, dağıtılması ve sonrası hizmetlerin alımı” olarak belirtilmiştir.

 

İhale ilanının 4.2.2 maddesinde; “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde, “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümler, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olması gerekir. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.” hükmü  yer almaktadır.

           

            Yapılan incelemede, idari şartnamede ve ihale ilanında bilanço ve eşdeğer belgeler  yönünden yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ilanda yer alan hükmün yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ile aynı mahiyette olduğu, bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, şikayetçi firmanın, 2006 yılına ait bilanço veya eşdeğer belgelerini sunması gerekirken  ihalenin yapıldığı yıl olan 2007 yılının ilk altı ayına ait bilanço, mizan ve gelir tablosu sunması nedeniyle yukarıda anılan Yönetmelik hükmü ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde belgelerin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Şikayetçinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgeleri sunması gerekirken 2007 yılının ilk altı ayına ait belgeleri sunduğu görülmüştür. Bu itibarla, idarece, şikayetçinin teklifinin mevzuata uygun olmayan belge nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul