İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-68
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-68 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-680 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :107
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-68
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kemalpaşa Mah. Çimen Sokak 16400 İnegöl / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.11.2007 / 32190
Başvuruya konu ihale:
 2007/138553 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.20.37.0022/2007-72EK sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde, hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil günlerinde hizmetin devam edeceğinin belirtildiği, ancak tatil günlerinin sayısı ve bu günlerde çalışacak eleman sayısının belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Bu başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde 26.11.2007 tarih ve 2007/AK.H-2037.1 sayılı Kurul kararı ile “2 nci iddia yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” şeklinde karar verilmiş olup başvuru sahibinin bu iddiası ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale konusu iş, 12 aylık veri hazırlama kontrol işletmeni ve tıbbi sekreterlik hizmet alımı ihalesidir. Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, “İşçilerin çalışma saatleri haftalık toplamı 45 saat olup çalışma düzenleri ve çalışma saatlerini Hastane idaresi düzenleyecektir................Hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerindeki çalışma sistemi belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde, bilgi işlem sorumlusu ve firma temsilcisi ile koordineli olarak düzenlenecektir.”  düzenlemesi ve 5 (e) maddesinde, “Hastanemiz hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden hizmet türü olduğundan gece-gündüz, resmi tatil ve bayramlarda veri hizmetlerinin de diğer hizmetler gibi aralıksız yürütülmesi zorunludur. Resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare tarafından firmaya bildirilecektir. Bugünlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu tutulmayacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.16 maddesinde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede teknik şartnamedeki düzenlemelerden işin resmi tatil ve bayramlarda da kesintisiz sürdürüleceği anlaşıldığı halde bu günlere ilişkin ücret hesaplanabilmesi için gerekli düzenlemeye yer verilmediği, bugünlere ait ücretten idarenin sorumlu olmayacağının düzenlendiği görülmüş olup bu düzenlemelerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde ve geçerli tek teklif olduğu da görülmüştür.

 

            19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

            “(2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi

yapan idareye bildirilmesi,

kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul