İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-682
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :49
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-682
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu: 105/10 Anıttepe /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ulucanlar Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38713
Başvuruya konu ihale:
 2007/157518 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.25.87.G014/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38713 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede yemek fabrikasının son 3 ay içerisinde resmi mercilerce denetlendiğine dair denetleme raporu istendiği, denetimlerin ilgili mevzuatına göre Tarım Bakanlığınca her yıl düzenlenen kontrol programına göre haber vermeksizin gerçekleştirildiği, istenen raporun firmaların talebi doğrultusunda düzenlenen bir belge olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci bölümünün 7.3.2.2 nci maddesinde;

 

“Yemeğin pişirilmesi işi hastane mutfağında yapılacaktır. Hastane mutfağında yangın, su basması, arıza veya başka olağan dışı (doğal afet vb.) herhangi bir gelişmenin oluşması nedeniyle hastane mutfağında yemek üretimi yapılamaması durumunda; bu süreç içerisinde üretim, isteklinin Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yemek fabrikasında yapılacaktır. İstekliler teklifleri ekinde aşağıdaki belgeleri vereceklerdir:

….

3- Son üç ay içerisinde yemek fabrikasının ilgili resmi mercilerce denetlendiğini gösteren denetleme raporu .

 

Şayet isteklinin Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek fabrikası yoksa; Hastane mutfağında yangın, su basması, arıza veya başka olağan dışı (doğal afet vb.) herhangi bir gelişmenin oluşması nedeniyle hastane mutfağında yemek üretimi yapılamaması durumunda Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bir yemek fabrikası ile aralarında sözleşme yaparak hastanenin günlük yemek ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayacakları hususunda noter tasdikli taahhütname vereceklerdir. İhale uhdesinde kalan yüklenici sözleşme imzalanmadan önce söz konusu yemek fabrikasına (anlaşma yapacakları) ait yukarıda sayılan belgeleri ve aralarında yapılmış noter tasdikli sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.”

 

 düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin şikayete cevabında söz konusu belgelerin ihaleye teklif verme aşamasında istenmediği, anlaşma yapılacak yemek fabrikasına ait taahhütnamenin verilmesinin yeterli olduğu belirtilmiş olsa dahi, şartname düzenlemesinden istekliler bakımından ikili bir ayrıma gidildiği, buna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunan istekliler için söz konusu şartname hükmünde istenen belgelerin teklifler ile birlikte sunulacağı, bulunmayan isteklilerin ise taahhütname verecekleri anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından dokümana yönelik şikayetler üzerine söz konusu düzenlemenin ihalenin iptaline sebep olup olmayacağı hususunda 21.11.2007 tarih ve 18110 sayılı yazı ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nden görüş talep edildiği, Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nün 23.11.2007 tarih ve 6734/25457 sayılı cevabi yazısı ile Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerinin Kontrol Talimatında; “Kontrol ve denetimler; gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında yıllık kontrol programlarına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe, şikayet, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme gözetim ve tetkik amaçları ile de gerçekleştirilir.” denildiğinden, Talimatta asgari denetim yapılacak sayının verildiği, riskin arttığı dönemlerde gerek görülürse bu sıklığın daha da arttırılabileceği belirtilmiştir.

 

İdarenin şikayete cevap yazısında; yemek fabrikalarının denetimlerinin ilgili mevzuat gereğince yılda asgari iki kez, önceden haber verilmeksizin yapılmasını düzenleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 09/06/1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin” “Kontrol ve Denetim Esasları” başlıklı bölümünün, 30/03/2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırıldığını dolayısıyla konu ile ilgili olarak 05/06/2004 tarih ve 25483 Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un uygulanacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun 23 üncü maddesinde;

 

“Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak tüm gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile bu yerlerde üretilen, satılan tüm gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılır. Ancak, halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının müdahale hakkı saklıdır. Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimi, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilerce yapılır…”

 

31 inci maddesinde;“Sağlık Bakanlığının, genel sağlığın korunması ve hijyen ile ilgili olarak, diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.”

 

Geçici 1 inci maddesinde; “Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ve uygulamaya ilişkin sair usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar 24.6.1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre çıkarılan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkartılır.” düzenlemesi yer aldığı, anılan Kanuna dayanılarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılan ve 10/07/1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda Üretim Ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-5 listesinde yer alan;

 

Gıda Üretim Yerleri Denetim Sıklığı

 

En Az Ayda Bir Kez Denetlenmesi Gereken İşyerleri

- Süt ve süt mamulleri işleyen işyerleri

- Dondurma üreten işyerleri

- Ekmek üreten işyerleri

- Çocuk besinleri üreten işyerleri

- Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları

- Unlu mamulleri üreten işyerleri (Yufka, kadayıf, mantı, simit,. galeta vb.)

- Gıda ışınlaması yapılan iş yerleri

 

Düzenleme gereğince ilgili denetimlerin ayda bir yapılacağı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasında haksız olduğu belirtilmiştir.

 

Yapılan incelemede uyuşmazlığın, idari şartnamenin “Son üç ay içerisinde yemek fabrikasının ilgili resmi mercilerce denetlendiğini gösteren denetleme raporu …”  düzenlemesinde yer alan “ilgili merciler”  ifadesinden Sağlık Bakanlığı mı yoksa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın mı ya da her ikisinin de anlaşılıp anlaşılmayacağı ve hangi mevzuat hükmünün uygulanacağı noktasından kaynaklandığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddiasına dayandırdığı Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmeliğin de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 09/12/2007 tarih ve 26725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmıştır. Ancak ihalenin ilan tarihi  olan 16.10.2007 itibariyle yürürlükte bulunan 30/03/2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince işlem yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Anılan Yönetmeliğin Kontrol ve denetim usul ve esasları” başlıklı 12 maddesinde;

 

“Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, Türk gıda mevzuatına uygun olmaksızın üretilemez, mübadele konusu yapılamaz ve muameleye tâbi tutulamaz, halk sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içerisine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurulamaz ve gıdada zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.

Kontrol ve denetim usul ve esasları aşağıdaki gibidir;

a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gıda işletmelerinin kontrol ve denetimleri Bakanlık ve/veya ilgili merci tarafından görevlendirilen ve adlarına kimlik kartı düzenlenen personel tarafından yapılır.

b) Bakanlığın görüşü doğrultusunda ilgili merci yıllık kontrol programlarını hazırlar. Hazırlanan programlar her yıl güncelleştirilir. Kontrol ve denetimler uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olmalıdır. Yıllık olarak hazırlanan kontrol programlarında, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler grubunun risk durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.

c) Bakanlık, halk sağlığını ilgilendiren gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme kaynaklı risklerin kontrolüne yönelik acil eylem planları ile çok yıllık ulusal kontrol planlarını hazırlar. Planlar gelişmeler ışığında düzenli olarak güncelleştirilir.

ı) Kontrol ve denetimler; kontrol programları ile çok yıllık ulusal kontrol planlarının yanı sıra şüphe, şikayet, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçları ile de gerçekleştirilir. Kontrol ve denetimlerin uygulanmasında yeknesaklığı temin etmek amacıyla, Bakanlık yazılı olarak ilgili merciyi yönlendirir.

k) Yıllık kontrol programları ile çok yıllık olarak hazırlanan ulusal kontrol planlarının ve diğer amaçlarla yapılan tüm kontrol ve denetimlerin hazırlanacak raporlara esas teşkil eden genel değerlendirilmesi Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, ilgili merci tarafından bildirilen kontrol ve denetim sonuçlarını değerlendirerek, yıllık kontrol programlarına ve gerektiğinde diğer amaçlarla yapılan kontrol ve denetimlere dair raporunu/raporlarını hazırlar.

l) Kontrol, denetim ve tetkiklerin doğru bir şekilde uygulanması için kontrol ve denetimleri yürüten gıda kontrolörü/gıda denetçileri ile gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanlarının eğitimleri ilgili merci ile işbirliği içerisinde Bakanlıkça yapılır.

m) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimi ile numune alma işlemi, gıda kontrolörü/ gıda denetçisinin başkanlığında gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanından oluşan en az iki kişilik ekip tarafından yapılır.

o) Kontrol ve denetimler, gıda işletmecisine haber vermeksizin, özel durumlar hariç çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a dayanılarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Gıda Üretim Ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-5 listesine göre hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikalarının en az ayda bir kez denetlenmesi gereken işyerleri arasında yer aldığı; diğer taraftan anılan Kanun gereğince Sağlık Bakanlığı’nın yetkisinin halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda mevcut bulunduğunu, yine Sağlık Bakanlığı’nın genel sağlığın korunması ve hijyen ile ilgili olarak, diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkilerinin saklı olduğu, ancak anılan Kanun’da asıl yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın anılan Yönetmelik düzenlemesi gereğince ayda bir denetleme görev ve yetkisinin bulunduğu,

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, yine Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan ve ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan “Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın denetleme görev ve yetkisinin bulunduğu, ancak anılan Yönetmelikte denetimlerin asgari sıklığı ve süresinin açıkça belirtilmediği, denetimlerin Bakanlıkça hazırlanan denetim plan ve programlarına göre ya da şüphe, şikayet, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçları ile “önceden haber verilmeksizin” yapıldığı, denetim yetkisinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda veya İl Müdürlüklerinde olduğu,

 

Yukarıdaki mevzuat düzenlemeleri gereği her iki Bakanlığın da işyerlerini kendi görev alanları ile ilgili olarak denetleme yetkisinin bulunduğu, idari şartnamede yer verilen düzenlemede yer verilen “ilgili mercii” ifadesinden her iki Bakanlık yahut bağlı teşkilatlarının da anlaşılabileceği, bu sebeple idarenin düzenlemesinde belirsizlik bulunduğu, ilgili denetim raporunun Sağlık Bakanlığı’nca aylık yapılan denetimlerde düzenlenmesi ve temin edilmesi mümkün bulunmakla birlikte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın denetimi bakımından ilgili Yönetmelikte asgari bir denetim süresi öngörülmediğinden mümkün olmadığı, bu denetimlerin isteklilerin iradesi dahilinde olmadığı, dolayısıyla anılan düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı, belirsizlik yaratan bir durum oluşturması nedeniyle rekabeti engellediği ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

        

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-681 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 11.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-681 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul