İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-683
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :51
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-683
Şikayetçi:
 Artaş Temizlik Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sofular Mahallesi Horhor Cad. Çelebi Hamam Sokak No:9/1 Fatih/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi Baştabipliği Kavaklı Mahallesi Hacı Ahmet Kırı Mevkii No:1 Tavşanlı/ KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 36
Başvuruya konu ihale:
 2007/155434 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.00.11.G012/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Artaş Temizlik Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 36 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayeti reddederek ivedilik ve kamu yararı kararı aldığı, ihale üzerinde kalan firmanın sadece işçilere verilmesi gereken yol, yemek, sigorta ve resmi tatil ücretleri olan 832.513,21 YTL yi karşıladığı, asgari işçilik maliyeti dışında yer alan giyecek, temizlik malzemesi ve izinli işçilerin yerine çalışacak işçi giderlerini karşılamadığı, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “Ayrıca giyecek yardımına ilişkin giderler, teknik şartnamede belirtilen temizlik malzemeleri teklif fiyata dahildir. Çalıştırılacak işçilere hastanede çıkan yemekten aynı olarak bir ayda 26 öğün yemek verilecektir. 2008-2009 yılı dini-milli bayram ve yılbaşı günlerinde her gün için 5 işçi çalıştırılacak olup 27x5 = 135 gündür. Hizmetin yürütülmesi için gerekli diğer malzemeler ve bu malzemelere ait giderler, dini-resmi bayram ve yılbaşında çalıştırılacak personele verilecek ücretler de teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemeye göre, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 47 işçiye ilişkin asgari ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil) ile giyim bedeli ve bu işte kullanılacak temizlik malzemeleri giderinin toplanması suretiyle bulunacağının anlaşıldığı, başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 832.513,20 YTL  olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İdarece Yıldız Temz. Hizm. Bilgisayar Gıda ve Yem. San.-Mehmet Pusat’tın fiyat teklifi ile ilgili açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından 834.720,00 YTL’ lik teklif bedeline ilişkin yapılan açıklamada, giyecek bedeli için 235,00 YTL, malzeme giderleri için 1.715,00 YTL fiyat teklifi açıklamasında bulunulduğu ve bunu tevsik edici belgelerin sunulduğu görülmüştür.

Yıldız Temz. Hizm. Bilgisayar Gıda ve Yem. San.-Mehmet Pusat’ın teklif tutarı olan 834.720,00 YTL ile işçilik maliyeti olan 832.513,20 YTL arasındaki fark olan 2.206,8 YTL ile çalıştırılacak toplam 47 işçinin iki yıllık giyim bedeli ve bu işte kullanılacak temizlik malzemeleri tutarının karşılanabileceği anlaşılmakla beraber, idarece sadece Yıldız Temz. Hizm. Bilgisayar Gıda ve Yem. San.-Mehmet Pusat’ın fiyat teklifi ile ilgili açıklama istenilerek, Bilgetem Bilg. Nak. Temz. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olmasına rağmen teklif fiyatı ile ilgili açıklama istenilmeden doğrudan değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Bilgetem Bilg. Nak. Temz. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul