İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-684
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :52
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-684
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Üretim Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ataç 1 Sokak No: 20/5 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği Altınçay Mah M.Kafadar Cad No:1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38914
Başvuruya konu ihale:
 2007/174687 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtımı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.26.34.G012/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme  ve Dağıtımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Üretim Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin yemek pişirme ve dağıtımı hizmet alımı olduğu, benzer iş tanımının yemek pişirme ve yemek dağıtım işi şeklinde belirlendiği, ihale konusu işin benzerleri sayılacak yerde benzer iş tanımının ihale konusu iş ile birebir aynı olmasının rekabeti daraltacağı,

 

            2) Teknik şartnamede çalıştırılacak personelin sayı ve niteliklerine yer verildiği, bunların; 1 adet gıda mühendisi veya diyetisyen, 1 adet aşçıbaşı, 2 adet aşçı yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı, 2 adet yardımcı personel olarak belirlendiği, idari şartnamede de söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlendiği, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği, vasıfsız bulaşıkçı personelin dahi anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde söz konusu işte çalışacak personelin iş kıyafetinin yüklenici tarafından ayni olarak verileceğinin düzenlenmesine rağmen giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirlenmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre işin adının; “Ek Bina Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemek Dağıtımı Hizmet Alımı” olduğu,

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak son beş yıl içinde  özel veya kamu kurumlarında yemek pişirme ve yemek dağıtımı işi yapmış olma kabul edilir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” hükmüne,

 

İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, idarece benzer iş tanımlamasının işin niteliğine göre, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.

 

İhale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve yemek dağıtım işi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında belirlenen benzer işin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi hükmüne uygun olduğu ve ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici niteliğinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerine bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Anahtar Teknik Personel” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

“a) 1 adet gıda mühendisi (Milli Eğitim Bakanlığından veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme veya Organizasyon, menü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim almış ve eğitim belgesine sahip olmalı)

b) 1 adet aşçıbaşı (Diplomalı lise mezunu, aşçılık belgesi-sertifikası olmalıdır.)

c) 2 adet aşçı yardımcısı

d) 2 adet bulaşıkçı

e) 2 adet yardımcı personel

bu personeller ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde olduğunu gösteren SSK prim bordroların aslını veya noter tasdikli suretini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesini teklif dosyasına sunacaklardır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Personel Nitelikleri ve Sayıları” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“a) 1 adet gıda mühendisi

b) 1 adet aşçıbaşı (Diplomalı lise mezunu, aşçılık belgesi-sertifikası olmalıdır.)

c) 2adet aşçı yardımcısı

d) 2 adet bulaşıkçı

e) 2 adet yardımcı personel

Toplam çalışacak personel sayısı:8 kişi” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

           

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan Yönetmelik hükmü uyarınca idarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel istenmesi durumunda, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış olduğu hususunun ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerektiğinin ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ancak, idarece anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ihale dokümanında anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

Bu çerçevede, idari şartnamede anahtar teknik personel olarak öngörülen gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı ve yardımcı personelin aynı zamanda ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu anlaşılmakta olup, anılan Yönetmelik hükmüne göre anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen personelin iş kıyafetinin özellikleri konusunda Teknik şartnamenin 3.f maddesinde; “Yemek pişirme ve servisinde çalışacak personelin giyeceği kılık kıyafet idarenin belirleyeceği şekilde tam ve temiz olacak, bu kıyafetler firma tarafından ikişer takım (yazlık-kışlık)  olarak temin edilecektir. Mutfak çalışmaları mutfağa girerken özel kıyafetlerini giyecekler, ayaklarına galoş, başlarına bone ve elle hazırlanacak yiyeceklerde eldiven giymek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, vergi, resim, harç, ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinden başka bir giderin teklif fiyata dahil edilmediği görülmüştür. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü  bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) maddesinde;  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir….13 – Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Buna göre, başvuruya konu “Malzemeli Yemek Pişirme  ve Dağıtımı Hizmet Alımı” ihalesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesi gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı hususları da gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetler fazla özellik gerektirmediğinden ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, bu durumun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

            Kesinleşen ihale kararının 06.12.2007 tarihinde teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği, başvuru sahibinin 07.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin kararının 14.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden, 31.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihalede; sekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu ve geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyetin altında, diğerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) İhale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve yemek dağıtımı işi olmasına karşın, ihale dokümanında yemek pişirme ve yemek dağıtımı işinin her ikisinin bir arada aranarak benzer iş olarak belirlenmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul