• Karar No: 2008/UH.Z-685
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :54
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-685
Şikayetçi:
 Lider Güvenlik Sistemleri End. Temz. Ürn. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Arpaemini Mahallesi Morova Sokak No:34/2 Fatih/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 22100 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 182
Başvuruya konu ihale:
 2007/140813 İhale Kayıt Numaralı “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri Hizmet Binalarının Genel ve Çevre Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.00.34.G012/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri Hizmet Binalarının Genel ve Çevre Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Lider Güvenlik Sistemleri End. Temz. Ürn. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 182 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, ihale üzerinde bırakılan firma ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin aşırı düşük olduğu, asgari işçilik maliyetinin 618.271,92 YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin 619.768,80 YTL olduğu, iki rakam arasındaki farkın 1.496,88 YTL olduğu, teklif fiyata dahil olan giyim ve temizlik malzemesinin söz konusu rakamla karşılanmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca, -işçilik ücretleri, -yemek ve yol bedeli(her işçiye yemek bedeli olarak günlük brüt 3,50 YTL ve yol bedeli olarak günlük brüt 1,00 YTL nakit olarak ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek bedeli 22 gün üzerinden yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.) –Teknik şartnamenin 22 maddesinde belirtilen iş elbisesi bedeli, -teknik şartnamede adı ve miktarı belirtilen sarf malzeme bedelleri, -teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar için kullanım bedelleri teklif fiyata dahildir.

            26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5.Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İşin asgari maliyetinin (60 işçi ile 12 ay), işçilik maliyeti yol, yemek ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giyecek giderleri, temizlik malzeme bedellerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  618.271,92 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 619.768,80 YTL olduğu, asgari işçilik maliyetinin 618.271,92 YTL olduğu, firmanın giysi ve temizlik malzeme gideri için geriye 1.496,88 YTL sinin kaldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin giysi ve temizlik malzeme giderini karşılayacağı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul