İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-686
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :55
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-686
Şikayetçi:
 Anadolu Nükleer Özel Tıp Merkezi Ltd. Şti. 1420 Sokak No:72 D 1 Kahramanlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği Ali Çetinkaya Bulvarı No:26 35220 Alsancak Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37640
Başvuruya konu ihale:
 2007/172463 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Nükleer Sintigrafi Tetkikleri Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.24.27.G012/2008-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Nükleer Sintigrafi Tetkikleri Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Anadolu Nükleer Özel Tıp Merkezi Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Birinci iddia yönünden iddianın yerinde bulunmadığına,

 

İkinci iddia yönünden tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusu üzerine idarenin almış olduğu ivedilik ve kamu yararı kararının gerekçelerinin aşağıdaki nedenlerden dolayı uygun olmadığı,

 

            25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 8 sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünün 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu bölümde; “Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, müracaat eden Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişileri, sadece tetkik ve/veya tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edemezler. Bu hüküm, Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları için, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra uygulamaya konulur. Bu süre içerisinde Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, Tebliğ eki “Tomografi, MR, vb. ileri tetkik işlemleri sevk formu” (Ek-1/D) eksiksiz olarak düzenlenerek sevk işlemi yapılabilecektir. Kurum ile halen tetkik/tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlerin bu sözleşmeleri, Tebliğin yürürlük tarihinden 120 gün sonra fesih edilecektir.” şeklinde olduğu, 15.10.2007 tarihinde biten sürenin uzatıldığı ve kesinlikle bir daha uzatılmayacağı gibi bir ibarenin olmadığını belirtmekle birlikte, Tebliğin ilgili bölümünün devamında; “Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından alabilirler. Bu şekilde hizmet alınan sağlık kurum ve kuruluşlarının listesi, hizmeti alan sağlık kurum ve kuruluşunca Kuruma bildirilir. Hizmet alımı yoluyla sağlanan ve Kuruma fatura edilebilir tetkik ve tahlil bedelleri, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, Tebliğ esasları doğrultusunda ödenir. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde Kuruma ibraz edilecektir.” şeklinde olduğu, alınacak hizmet için sınır veya kısıtlama getirilmediği, doğrudan temin yoluyla da bu hizmetin alınabileceği, ihalenin yapıldığı tarih göz önüne alındığında 01.01.2008 tarihinde işe başlanılmasının ihalenin yasal süreçleri göz önüne alındığında mümkün olamayacağı, 15.10.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bir uygulamanın gereklerini idarenin son ana sıkıştırılarak usul ve esaslara aykırı sonuçlandırılmaya çalışıldığı, 

 

           İdarenin şikayetlerine verdiği cevapta Kurum olarak ilk defa sintigrafi tetkikleri hizmet alımı yapılıyor olsa da bu hizmetin yıllardır bu tetkikleri yapan firmalarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hastalarına sözleşme kapsamında yapıldığı, isteklilerin bu kurumlardan alacakları sözleşme bedelini de gösterir belgeleri iş deneyim belgesi olarak kabul edileceğinin bildirildiği, ancak belirtilen kurumlar ile yapılan sözleşmelerde herhangi bir bedel öngörülmediği, sevk edilen hastanın sözleşmeli hangi merkezi tercih edeceği hastanın iradesinde olduğundan sözleşmenin bir bedeli olmadığı, diğer taraftan iş deneyimi olarak kabul edilebilmesi, için %70’lik kısmının tamamlanıp tamamlanmadığının  da tespitinin mümkün olmadığı, 

 

            2) Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde ihaleye katılacak firmaların Kuruma en çok 5 km. mesafede olmasının istenilmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

27.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2421.1 sayılı Kurul kararı ile “Şikayetçinin 03.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 11.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayetin süresinde yapılmadığı ancak Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından” iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

            İddiaların incelenmesi kapsamında başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı yapılan inceleme ve değerlendirilme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir.”

 

            7.4 maddesinde benzer iş olarak, kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilen tüm tıbbi görüntüleme hizmetleri veya tüm nükleer tıp hizmetlerinin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde iş deneyim belgelerinin yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak düzenleneceği, 55 inci maddesinde iş deneyim belgesi için başvurularda aranacak şartlar belirtilmiş ve bu başvurularda ibraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişilerin sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

 

            Başvuru konusu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, her iki isteklinin de iş deneyim belgesine konu nükleer sintigrafi tetkikleri hizmeti işini Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne gerçekleştirdiği, Kurumdan 2006 ve 2007 yıllarında Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında Nükleer Tıp alanında gerçekleştirmiş oldukları hizmetleri gösteren iş deneyim belgesinin verilmesini talep etmeleri üzerine, Kurumun 03.12.2007 ve 20.11.2007, 23.11.2007 tarihli yazıları ile Kurumlarınca yapılan ve özel merkezlerden hizmet alımına yönelik sözleşmelerin 506 sayılı Kanuna istinaden yapıldığı, ayrıca imzaladıkları Nükleer Tıp Sözleşmesine istinaden Kurum mensubu hastalara 2006 ve 2007 yıllarında yapılan toplam tetkikleri gösteren bilgilerin belirtildiği  anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

  

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde; “Cihazın kurulu olduğu mahal hastaneden en çok 5 km uzaklıkta olacaktır. Tekliflerde yer ve mesafesi belirtilecektir. Sistemin bulunduğu yerin kirası, kurulması ve sigortası ile ilgili tüm giderler yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

          

            İdarece tetkiklerin yapılacağı yerin hastaneye en çok 5 km uzakta olacağına dair düzenlemenin hastaların tetkiklerini daha çabuk yaptırabilmeleri amacıyla konulduğu, ihale konusu hizmetin sağlıkla ilgili verilen hizmet olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

 

            Teknik şartnamenin 8.1 nci maddesinin “Cihazın kurulu olduğu mahal hastaneden en çok 5 km. uzaklıkta olacaktır. Tekliflerde yer ve mesafe belirtilecektir. Sistemin bulunduğu yerin kirası, kurulması ve sigortası ile ilgili tüm giderler yüklenici firmaya ait olacaktır” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

           

            İdarece tetkiklerin yapılacağı yerin hastaneye en çok 5 km. uzakta olacağına dair düzenleme, bu mesafeden daha uzakta tesisi bulunan firmaların ihaleye girmelerini engellediği  ve 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılık nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul