İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-687
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :56
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-687
Şikayetçi:
 Aktif Güvenlik Sistemleri Tem. Hizm. Mak. San. ve Tic. A.Ş., Hürriyet Mah. Ahmet Yesevi Cad. Altun Sokak No 18 K 5 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, Yücebağ Mah. Lise Caddesi No 2 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1809
Başvuruya konu ihale:
 2007/182624 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.02.59.G011/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Aktif Güvenlik Sistemleri Tem. Hizm. Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2008 tarih ve 1809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinde; "İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir." düzenlemesine yer verildiği, sigorta türleri ve teminat limitleri ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı; bu durumun anılan maddenin dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

2) Şehrin Muhtelif Yerlerinde Yapacağı İçme Suyu İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 13 üncü maddesinde ve Kanalizasyon İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesinde; "İdare çalışan işçilerden herhangi birisinden istediği verimi almazsa yüklenici firma söz konusu işçiyi değiştirecektir. İdarenin değiştirilmesini istediği işçiyi yüklenici değiştirmek zorundadır ve buna hiçbir şekilde itiraz edemez.” şeklinde düzenlemeler yapıldığı, anılan düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

3) İçme Suyu İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 15 inci maddesinde ve Kanalizasyon İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 13 üncü maddesinde; "Yüklenici firma çalıştırdığı tüm işçilere iş elbisesi verecektir. Yağışlı günlerde işin aksamaması için işçilere koruyucu eşya olarak yağmurluk, çizme yıllık 2’ şer adet yüklenici firma tarafından verilecektir " şeklinde düzenleme yapıldığı, idarece ne tür giysi istendiği açıkça yazılmayarak istekliler arasında fiyat tereddütleri oluşturulduğu, anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı maddesinin 13 üncü bendine aykırı olduğu,

 

4) Teknik Şartnamenin genel hususlar kısmında belirtilen mesai saatleri ve resmi tatil, bayram mesailerinin ne kadar olacağının kesin olarak anlaşılamadığı,

 

"Vasıfsız işçilere en çok 5280 saat fazla mesai yaptırılacaktır. Ustalara en çok 540 saat fazla mesai yaptırılacaktır."

 

"Dini ve resmi Bayramlarda ustalara en çok 2 ustaya 22 gün fazla mesai yaptırılacaktır. Dini ve resmi Bayramlarda vasıfsız işçilere en çok 6 işçiye 66 gün fazla mesai yaptırılacaktır."

 

düzenlemelerine yer verildiği, en çok tabirinin yıl içerinde bundan daha az mesai yaptırılabileceği anlamına geleceği, dolayısıyla ihaleye fiyat verirken bu mesai ücretlerinin neye göre verileceğinin tam olarak anlaşılamadığı, anılan düzenlemelerin teklif fiyatını belirleme konusunda tereddüte yol açtığı,

 

5) İdarenin şikayeti doküman satın alındı belgesinin başvuru dilekçesine eklenmediğinden dolayı reddettiği, belgenin bir kopyasının idarede bulunduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde, “…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

Anılan ihalede; idarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin birinci bendinde; “İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği, sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin düzenlemesinde, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması masraflarının da teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, ihaleye teklif vermeyen ve “istekli olabilecek” sıfatını haiz şikayetçi tarafından da, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde ihale dokümanına yönelik olarak tereddütlü hususlarla ilgili idareden açıklama isteme hakkının da süresi içerisinde kullanılmadığı, başvuru sahibince idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta, hizmet alım ihalesi olan ihalede sigorta zorunluluğunun bulunmadığı, ihale dokümanında sigorta yaptırılması hususunda herhangi bir düzenlemeye veya all risk sigortasına yer verilmediği, ayrıca teklif fiyata dahil olacak masraflarda bu işle ilgili masraf kalemi belirlenmediğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceği açıktır..

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesinin ve bu düzenleme kapsamında, ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerini belirtmemesinin, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olmasına karşın, iş yerinin sigortalatılmasına ilişkin ihale dokümanında yer verilen düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Şehrin Muhtelif Yerlerinde Yapacağı İçme Suyu İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 13 üncü maddesinde ve Kanalizasyon İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesinde; "İdare çalışan işçilerden herhangi birisinden istediği verimi almazsa yüklenici firma söz konusu işçiyi değiştirecektir. İdarenin değiştirilmesini istediği işçiyi yüklenici değiştirmek zorundadır ve buna hiçbir şekilde itiraz edemez. " düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde işten çıkarmayı düzenleyen hüküm, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmemekle birlikte, başvuruya konu ihalede esasa etkili ve teklif verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:… 13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.3 no’lu alt bendinde; “…Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” düzenlemesi,

 

            İçme Suyu İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 15 inci maddesinde ve Kanalizasyon İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 13 üncü maddesinde; "Yüklenici firma çalıştırdığı tüm işçilere iş elbisesi verecektir. Yağışlı günlerde işin aksamaması için işçilere koruyucu eşya olarak yağmurluk, çizme yıllık 2’ şer adet yüklenici firma tarafından verilecektir " düzenlemesi,

 

Yer almıştır.

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamede, işçiler için giyimin yüklenici tarafından verileceği ve teklif fiyata dahil edeceğinin belirtildiği, giyimin nitelik ve sayısının da teknik şartnamede düzenlendiği görüldüğünden, herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde; “…16 –           İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla; teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi ve çalıştırılması öngörülen toplam işçi sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla bulunacak gün sayısına göre ödenecek ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılacağı ve çalışacak gün ve personel sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, teknik şartnamenin genel hususlar kısmında,

 

"1.Vasıfsız işçilere en çok 5280 saat fazla mesai yaptırılacaktır.

 2. Ustalara en çok 540 saat fazla mesai yaptırılacaktır.

3. Operatör ve topografa en çok 360 saat fazla mesai yaptırılacaktır.

4. Vasıfsız işçi, usta, topograf ve operatörlere en çok toplam 6180 saat fazla mesai yaptırılacaktır.

5. Dini ve Resmi Bayramlarda ustalara en çok 2 ustaya 22 gün fazla mesai yaptırılacaktır.

6. Ustalara brüt asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir.

7. Dini ve Resmi Bayramlarda vasıfsız işçilere en çok 6 işçiye 66 gün fazla mesai yaptırılacaktır.

8. Operatör ve topografa brüt asgari ücretin % 40 fazlası ödenecektir. … "

 

şeklinde düzenleme yapıldığı ve ihale dokümanı ile birlikte verilen birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayramlarda yaptırılacak gün olarak fazla çalışmaya ve saat olarak fazla mesaiye teknik şartnamede yapılan düzenleme ile birebir aynı olacak şekilde yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanını okuyan isteklilerin dokümanı bir kül olarak değerlendirmesi gerektiği, her ne kadar teklif fiyata dahil tüm masrafların ve teklif fiyatı etkileyebilecek diğer hususların idari şartnamede düzenlenmesi gerekmekte ise de; teknik şartnamenin genel şartlar kısmında düzenlendiği, yapılan bu düzenleme ile ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personelin sayısının ve fazla çalışma saati ve çalışacak personelin nitelik ve sayısının görülebildiği, söz konusu düzenlemenin idari şartname yerine teknik şartnamede yapılmasının esasa etkili olmadığı, ihale dokümanının tamamı incelendiğinde işin süresine dahil olacak günlerin ve bu günlerde çalışacak personel sayısı ile fazla mesai süresi ve personel sayısının anlaşılabileceği, başvuran tarafından  bu düzenlemelerde kullanılan “en çok” tabirinin yıl içerinde bundan daha az mesai yaptırılabileceği anlamına geleceği, dolayısıyla anılan düzenlemelerin teklif fiyatını belirleme konusunda tereddüte yol açtığı iddia edilmişse de; teknik şartnamedeki düzenleme ile birim fiyat cetvelindeki düzenleme dikkate alındığında “en çok” tabirinin anılan personel sayısı, çalışılacak gün ve fazla mesai saatinin üzerinde çalışma yapılmayacağını belirlemek amacıyla kullanıldığı, yapılan düzenlemelerin teklif fiyatı belirleme konusunda tereddüte yol açabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

22/6/2007 tarihli ve 26560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Başvuruların şekil unsurları sayılmış olup idareye yapılan şikayet başvurularında dilekçeye ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine dair belgelerin ekleneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Anılan düzenleme karşında idarenin ihale dokümanı satın alındığına ilişkin belgenin dilekçeye eklenmediği gerekçesiyle şikayet başvurusunu reddetmesi mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, iddiaların da esastan cevaplandırıldığı anlaşıldığından anılan aykırılığın ihalenin esasına etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;
            4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci ve son fıkrasında, “…

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalede teknik şartnamede ve idarece ihale dokümanı ile birlikte verilen birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayramlarda 2 ustaya 22 gün, 6 işçiye 66 gün fazla mesai yaptırılacağı belirlenmesine karşın Tünta Gıda İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetvelde bu kısmın 3 ustaya 22 gün, 44 işçiye 66 gün fazla mesai yapılacak şekilde doldurularak tutarın buna göre hesaplandığı, idarece aritmetik hata yapıldığı düşüncesiyle gerekli düzeltmenin re’sen yapıldığı ve adı geçen istekliye 18.12.2007 tarihli yazı ile düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğinin sorulduğu, istekli tarafından süresi içerisinde önceki tekliflerinin 3 ustaya 22 gün, 44 işçiye 66 gün fazla mesai yapılacak şekilde bilinçli olarak verildiği bildirilmesine rağmen ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarece her ne kadar aritmetik hata yapıldığı gerekçesi ile teklif mektubu ekli cetvelde düzeltme yoluna gidilmişse de, teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde aritmetik hatadan söz edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Oysa isteklinin teklif mektubunda birimde bir farklılık bulunmaktadır. Anılan durum karşısında teklif mektubu uygun olmayan Tünta Gıda İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tünta Gıda İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapıldıktan sonra, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

Şehrin Muhtelif Yerlerinde Yapacağı İçme Suyu İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 13 üncü maddesinde ve Kanalizasyon İşlerine Ait Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesinde; " İdarenin değiştirilmesini istediği işçiyi yüklenici değiştirmek zorundadır ve buna hiçbir şekilde itiraz edemez. " düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak söz konusu düzenlemenin; 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde yer alan;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde işten çıkarmayı düzenleyen hüküm, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmediği, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul