İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-689
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :58
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-689
Şikayetçi:
 Ascan Yemek Tem. Hizm. Tic ve San. Ltd. Şti., Rüstempaşa Mah. Fatih Cad. Hürriyet Sok. Kayer İşhanı No:11/10 YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozüyük Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yeşilkent-Bozüyük/BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38903
Başvuruya konu ihale:
 2007/170709 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.26.19.0207/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozüyük Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ascan Yemek Tem. Hizm. Tic ve San. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelerden sadece gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenildiği, bu belgelerin bilançonun eki ve bilanço ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, bilanço olmadan değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesi ile TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin istendiği, birden fazla konuda kalite belgesi olduğu ve kapsamı ve kodu yazılmadığı için sadece TSE’den alınmış olan belgelerin geçerli olacağı anlamını taşıdığı, TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin sadece TSE kuruluşundan alınabildiği, şirketlerinin diğer kuruluşlardan alınmış kalite sistem belgesine sahip olduğu, ihaleye katılım kuralı olarak belirlenen bu hükmün ihaleye katılmalarını engellediği, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol parasının hem ayni hem de nakdi olarak karşılanacağının hükme bağlanmasının teklif fiyatının hesaplanmasında önemli bir bileşen olan gider kaleminin hesaplanması hususunu endişeye düşürdüğü, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamede; “Hastane mutfağında ve yemekhanesinde bulunmayan malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek pişirmede kullanılacak LPG tüpleri veya doğalgaz yüklenici tarafından temin edilecektir.

 

g) Hizmetin İfa Şekli:

Hizmetin yürütülmesi esasında; müteahhit firma kurum tarafından kendisine gösterilen hastane mutfağını kullanacaktır. Yemek pişirme, servis ve dağıtımda kendi araç, gereç ve malzemelerini kullanacaktır. Ancak bu esnada gerekli olup, idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç, gereç ve malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 

I- İdare tarafından teslim edilen araç, gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Hastane mutfağında gerekli olan tüm gıda maddeleri, yakacak (LPG veya doğalgaz), dezenfektan, bulaşık ve temizlik vb. hizmet ve yemek üretimi aşamasındaki tüm malzeme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında hastane idaresinin koyduğu kurallara uyulması ayrıca hastanenin demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması, özellikle asansör konusunda itinalı davranılması, yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması, aksi takdirde meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin niteliği yapılma şekli ve tarafların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir. Teslim edilen araç, gereç ve ekipmanlarda oluşabilecek zararları karşılamak amacı ile yüklenici taahhütname vermek zorundadır. Kat ofislerinin dezenfektanı, bulaşık ve temizlik için tüm malzemeler müteahhit tarafından karşılanacaktır.

 

10-Bulaşık yıkamada kullanılacak maddelerin cinsi:

AYLIK İHTİYAÇ

a) Ana yıkama maddesi         Yeterince

b) Durulama maddesi            Yeterince

c) Kireç çözücü                      Yeterince” hükmünün düzenlendiği, bu hükümlerde, kullanılacak ekipman, malzeme ve aletlerin miktarlarının belirli olmamasının teklif fiyatlarını hesaplamayı engellediği, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin tarafların yükümlülükleri başlıklı bölümünde; “Şartnamede belirtilen (yemek dağıtımı,bulaşık yıkanması vb) işler günlük, hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz ve düzenli olarak yapılacaktır.” hükmünün düzenlendiği, bu hükümde çalıştırılacak personel sayısının kaçının hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz çalışacağı yazılı olmadığından teklif fiyatını hesaplama hususunda endişeye düşüldüğü, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

6) Teknik şartnamede; “Genel mutfakta besin zehirlenmesine karşı müteahhit firma sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadır.(Asıl veya Noter tasdikli)” düzenlemesine yer verildiği, iş yerinin sigortalanacağının hükme bağlandığı ancak; sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin yazılması gerekirken yazılmayarak teklif fiyatının önemli bir bileşeninin maliyetini hesaplamalarının engellendiği, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

7) Teknik şartnamede; “2-İşe Alınacak-İşten Çıkarılacak: a) Üzerinde ihale kalan yüklenici (müteahhit), personel alımlarını idareye yazılı olarak bildirecektir. İdarenin onayını almadan hiçbir personeli iş başı yaptıramayacaktır. b) Müteahhit firma işten personel çıkarmalarında idareye 2 gün önce gerekçesiyle haber vermek zorunda olup, işe giriş çıkışlar idarenin denetimi altında olacaktır. c) Çalıştırılan işçilerin sigorta işlemleri ve primlerinin yatırılıp yatırılmadığı idare tarafından kontrol edilecektir. İhaleyi alan müteahhit işe başlandığı gün, şartnamede belirtilen (sayısal olarak) sorumlu müdür, aşçıbaşı, aşçı yardımcıları, garsonların, bulaşıkçıların bonservislerini ve diplomalarını, yeterlilik belgelerini idareye bildirip idarenin onayını almak zorundadır.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin aynı işçileri veya idarece önerilen işçileri çalıştırma zorunluluğu getirdiği, “İdarenin onayını almadan hiçbir personeli iş başı yaptıramayacaktır.” düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi belgelerin istenebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde zorunlu olarak istenilmesi gerekli olan isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler düzenlenmiştir. 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin b bendi gereğince ihalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olup, adı geçen Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin a bendinde bilanço, istenilmesi zorunlu belgeler arasında sayılmamıştır. İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde yapılan düzenleme adı geçen Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun olup, isteklinin gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler bilanço olmadan da değerlendirilebileceği için başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İstekli ihale konusu hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. İdari şartnamedeki TSE-EN-ISO ibaresindeki TSE Türk standardını, EN Avrupa standardını, ISO Dünya standardını ifade etmektedir. İdari şartnamedeki TSE-EN-ISO ibaresinin sadece TSE’den alınmış olan belgelerin geçerli olacağı anlamını taşımadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

“8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

 

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “c) Yol Parası: Çalışan işçilerin işyerine (hastaneye) geliş ve gidişleri işveren tarafından sağlanacak olan servis hizmeti ile gerçekleştirilecektir. Servis hizmeti gerçekleştiremeyen yükleniciler çalışan işçilere 1,75YTL üzerinden dolmuş ücreti için günlük 3,50YTL olarak aylık 26 iş günü üzerinden aylık brüt 91,00YTL yol parası verecektir. Servis hizmeti gerçekleştirilmediği takdirde bu yol parası nakdi olarak ödenecek ve aylık ücret bordrosunda açıkça gösterilecektir. Bordroya göre işçilere yüklenici tarafından ödenecektir. Bu giderlerde teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol parası hem nakdi hem de ayni olarak düzenlenmiştir. Bu şekilde yapılan düzenlemede isteklilerin tekliflerini ayni ödemeye göre mi yoksa nakdi ödemeye göre mi verecekleri belli olmadığından, tekliflerin sağlıklı olarak verilmesi ve verilen tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilmesi ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin “istenilen araç-gereç ve sayıları” başlıklı bölümünde; “Hastane mutfağında ve yemekhanesinde bulunmayan malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek pişirmede kullanılacak LPG tüpleri veya doğalgaz yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesine,

 

“Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin yürütülmesi esasında; müteahhit firma kurum tarafından kendisine gösterilen hastane mutfağını kullanacaktır. Yemek pişirme, servis ve dağıtımda kendi araç, gereç ve malzemelerini kullanacaktır. Ancak bu esnada gerekli olup, idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç, gereç ve malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 

I- İdare tarafından teslim edilen araç, gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Hastane mutfağında gerekli olan tüm gıda maddeleri, yakacak (LPG veya doğalgaz), dezenfektan, bulaşık ve temizlik vb. hizmet ve yemek üretimi aşamasındaki tüm malzeme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında hastane idaresinin koyduğu kurallara uyulması ayrıca hastanenin demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması, özellikle asansör konusunda itinalı davranılması, yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması, aksi takdirde meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin niteliği yapılma şekli ve tarafların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir. Teslim edilen araç, gereç ve ekipmanlarda oluşabilecek zararları karşılamak amacı ile yüklenici taahhütname vermek zorundadır. Kat ofislerinin dezenfektanı, bulaşık ve temizlik için tüm malzemeler müteahhit tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin “10-Bulaşık yıkamada kullanılacak maddelerin cinsi” başlıklı bölümünde;

“AYLIK İHTİYAÇ

a) Ana yıkama maddesi                     Yeterince

b) Durulama maddesi                        Yeterince

c) Kireç çözücü                                  Yeterince” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin bu düzenlemelerinde hizmetin ifasında kullanılacak araç-gereç ve malzemelerin miktarları belirtilmemiş, fakat isteklilerin incelemeye konu ihalede ne kadar araç-gereç ve malzeme kullanılacağını bilme imkanları ve tekliflerini buna göre verebilecekleri sonucuna varıldığı için başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümünde; “Şartnamede belirtilen (yemek dağıtımı,bulaşık yıkanması vb) işler günlük, hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz ve düzenli olarak yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin yukarıdaki düzenlemesi gereğince şartnamede belirtilen  işlerin günlük, hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz ve düzenli olarak yapılacağı düzenlendiği için resmi ve hafta sonunda da aynı sayıda personelin çalışacağı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Genel mutfakta besin zehirlenmesine karşı müteahhit firma sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadır.(Asıl veya Noter tasdikli)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin sigortalanması söz konusu değildir. Hizmet ile ilgili olarak idare herhangi bir zarara uğradığı takdirde meydana gelen zarar yüklenici tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 19 uncu maddesinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

 

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt  yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

 

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

 

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

 

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

 

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

 

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamede genel mutfakta besin zehirlenmesine karşı müteahhit firma sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadır düzenlemesine yer verilmiş fakat sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde ise iş ve işyerlerinin sigortalanması söz konusu değildir düzenlemesine yer verilmiştir. Bu iki düzenleme arasında çelişki olduğu sonucuna varılmış olup, ihalenin bu düzenleme ile sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin altıncı iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sigorta yaptırılacaksa kapsam ve limitlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “İş ve İşçilerin Kontrolü” başlıklı 3 üncü maddesinin “İşe Alınacak-İşten Çıkarılacak” alt başlıklı 2 nci maddesinde; “a) Üzerinde ihale kalan yüklenici (müteahhit), personel alımlarını idareye yazılı olarak bildirecektir. İdarenin onayını almadan hiçbir personeli iş başı yaptıramayacaktır. b) Müteahhit firma işten personel çıkarmalarında idareye 2 gün önce gerekçesiyle haber vermek zorunda olup, işe giriş çıkışları idarenin denetimi altında olacaktır. c) Çalıştırılan işçilerin sigorta işlemleri ve primlerinin yatırılıp yatırılmadığı idare tarafından kontrol edilecektir. İhaleyi alan müteahhit işe başlandığı gün, şartnamede belirtilen (sayısal olarak) sorumlu müdür, aşçıbaşı, aşçı yardımcıları, garsonların, bulaşıkçıların bonservislerini ve diplomalarını, yeterlilik belgelerini idareye bildirip idarenin onayını almak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yapılan bu düzenleme ile işe yeni personel alımları ve işten personel çıkarmalarının idarenin denetimi altında yapılacağı düzenlenmiş olup, bu düzenlemenin aynı işçileri veya idarece önerilen işleri çalıştırma zorunluluğu getirmediği sonucuna varıldığı için başvuru sahibinin yedinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

1- İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İstekli ihale konusu hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. TSE-EN-ISO Kalite Sistem Belgesini sadece TSE vermektedir. Kalite Sistem Belgesi başka kuruluşlar tarafından da verilmekte olup, sadece TSE’den alınan Kalite Sistem Belgesinin istenmesi başka kuruluşlardan aynı belgeyi almış olan firmaların ihaleye katılımını kısıtlayacağı ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmündeki rekabet ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin “istenilen araç-gereç ve sayıları” başlıklı bölümünde; “Hastane mutfağında ve yemekhanesinde bulunmayan malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek pişirmede kullanılacak LPG tüpleri veya doğalgaz yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesine,

 

“Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin yürütülmesi esasında; müteahhit firma kurum tarafından kendisine gösterilen hastane mutfağını kullanacaktır. Yemek pişirme, servis ve dağıtımda kendi araç, gereç ve malzemelerini kullanacaktır. Ancak bu esnada gerekli olup, idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç, gereç ve malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 

I- İdare tarafından teslim edilen araç, gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Hastane mutfağında gerekli olan tüm gıda maddeleri, yakacak (LPG veya doğalgaz), dezenfektan, bulaşık ve temizlik vb. hizmet ve yemek üretimi aşamasındaki tüm malzeme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında hastane idaresinin koyduğu kurallara uyulması ayrıca hastanenin demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması, özellikle asansör konusunda itinalı davranılması, yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması, aksi takdirde meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin niteliği yapılma şekli ve tarafların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir. Teslim edilen araç, gereç ve ekipmanlarda oluşabilecek zararları karşılamak amacı ile yüklenici taahhütname vermek zorundadır. Kat ofislerinin dezenfektanı, bulaşık ve temizlik için tüm malzemeler müteahhit tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin “10-Bulaşık yıkamada kullanılacak maddelerin cinsi” başlıklı bölümünde;

“AYLIK İHTİYAÇ

a) Ana yıkama maddesi                     Yeterince

b) Durulama maddesi                        Yeterince

c) Kireç çözücü                                  Yeterince” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin bu düzenlemelerinden hizmetin ifasında kullanılacak araç-gereç ve malzemelerin miktarları belirtilmemiştir. Teknik şartnamenin bu maddelerinde düzenlenen araç-gereç ve malzemeler teklif fiyata dahil olacak masraflar olup, sayı ve miktarlarının belirtilmemesi isteklilerin gerçekçi teklif vermesini engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3- Teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümünde; “Şartnamede belirtilen (yemek dağıtımı,bulaşık yıkanması vb) işler günlük, hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz ve düzenli olarak yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının dökümanda belirtilmesi gerekmekte olup, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmemesi teklif fiyatının sağlıklı olarak belirlenmesini ve verilen tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilmesini engelleyeceği sonucu varılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul