İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-69
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-69 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-690 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :110
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-69
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Caddesi Nu:380 K:7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi Barboros Bulvarı Nu:83 Yıldız Beşiktaş / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35534
Başvuruya konu ihale:
 2007/147310 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.22.21.0041/2008-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerine bırakılan istekli olan MS yazılım ve Bilgisayar A. Ş. firmasının, Sağlık Bakanlığı tarafından 02.08.2007-02.08.2008 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olan Melsoft firması ile adreslerinin aynı olması ve firma ortaklarının aynı kişilerden oluşması sebebiyle Kamu İhale Kanununun 58 nci maddesi uyarınca idare tarafından ihale dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

          

2) Teknik şartnamenin 2.1.6. maddesinde; “Alınacak ürün ve hizmetlerin, bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren ve HBS’yi yazan üretici firmadan alınacaktır. Başka firmanın adına teklif verilemez. Firma Türk Patent Enstitüsünden  marka tescil belgesi verecektir.”  düzenlemesine karşın, MS yazılım ve Bilgisayar A. Ş. firmasının sunduğu belgede Melsoft firmasının adının bulunduğu ve alınma tarihi olarak 18.08.2004 tarihinin belirtildiği, bu sebeple teklif edilen yazılımın MS yazılım ve Bilgisayar A. Ş. firması tarafından üretilmediği,

 

3) Teknik şartnamenin 2.1.62. maddesinde firmanın internet, telefon, SMS, üzerinden randevu sistemi bulunması gerektiği, yönetici bilgilendirme yazılımının olması ve bu yazılımın aynı anda hem bilgisayara hem de LCD televizyona bilgi gönderebilmesi gerektiğinin belirtildiği, ve aynı şartnamenin 2.1.63. maddesinde firmanın kendisine ait personel devam kontrol sitemi yazılımı olması gerektiği belirtilerek her iki maddede belirtilen özelliklerin demo ile (uygulamalı olarak) gösterilmesinin istenildiği,

           

Teklif edilen yazılımın, teknik şartnamenin anılan maddelerinde istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığının tespiti için her iki maddede demo yapılacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılımın teknik şartnamenin anılan maddelerindeki özellikleri sağlamadığı yönündeki başvurularına, idarece teknik şartnamenin anılan maddesindeki demo ile gösterebilme şartının zeyilname ile değiştirilerek taahhüt istenildiğinden bahisle bu hususun muayene kabul aşamasında kontrol edilecek bir husus olduğunun belirtildiği,

 

İdareye yapılan şikayet başvurusundaki ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen yazılımın, teknik şartnamenin 13.3 ve alt maddeleri, 13.6 ve alt maddeleri, 13.7.2 ve alt maddeleri, 13.8.1 ve alt maddeleri, 13.11 ve alt maddeleri. 13.12 ve alt maddeleri, 13.14 ve alt maddelerinde  istenilen özellikleri taşımadığı yönündeki iddialarına ilişkin olarak idarece verilen cevapta da aynı şekilde bu hususların muayene kabul aşamasında değerlendirilecek bir husus olduğundan bahisle incelemeye konu edilmediği,

 

Oysa, teklif edilen yazılımın teknik şartnameye uygun olup olmadığının ihale komisyonunca değerlendirilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumu kayıtlarından, Melsoft Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti. ve bu şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan Ramazan KURT’un, 02.08.2007-02.08.2008 tarihleri arasında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu; anılan şirket ve Ramazan KURT hakkında verilen yasaklama kararının 02.08.2007 tarih ve 26601 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yasaklama kararının dayanağının 4734 sayılı Kanun olduğu belirlenmiştir.

 

Ramazan KURT’un ortağı olduğu diğer sermaye şirketi olan ve şikayete konu ihalenin üzerinde bırakıldığı MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin, 06.09.2004 tarih ve 6129 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 27.08.2004 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararıyla aralarında Ramazan KURT’un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerinin tamamının, “ .... Şirketin Ticari Ünvanı veya Kaşesi altına atacakları Münferit imzaları ile 3 yıl süre ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili ...”  kılındığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden teklifle birlikte sunulduğu anlaşılan MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. adına teklif veren Ali KURT’un imza sirkülerinin, 06.09.2004 tarih ve 6129 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan yönetim kurulu kararına istinaden düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “ ….Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde “XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” başlığı altında;

 

“….

H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan XV.H maddesinde yapılan düzenlemeden; yasaklanan sermaye şirketinin, sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olan ortağın, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketinin de ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükmü ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin olarak yukarıda yapılan genel değerlendirme paralelinde; şikayete konu ihaleye teklif veren MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ile bu şirketin (hakkında yasaklama kararı bulunan) yönetim kurulu üyesi ve ortağı Ramazan KURT’un, 4734 sayılı Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bahse konu düzenleme karşısındaki durumunun tespit edilmesi gerekliliği de ortadadır.

 

MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin, yarıdan fazla hissesine sahip olmamakla birlikte şirketi tek başında temsil ve ilzama yetkili olan yönetim kurulu üyesi ortak sıfatını haiz olan Ramazan KURT hakkında 02.08.2007 tarihinde verilen yasaklama kararı nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliğinde anılan düzenleme uyarınca –yasaklılar listesinde yer almasa dahi-  yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı açıktır.

 

Diğer yandan, ihale işlem dosyasında MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’inin şirketi temsil ve ilzama yetkili olan Yönetim Kurulu üyesinin Ali KURT olduğunu beyan eden dilekçe ekine Yönetim Kurulunun 08.10.2007 tarih ve 5 nolu karar örneğinin konulduğu görülmüştür. Burada, Ali KURT’un değil, hakkında yasaklama kararı bulunan Ramazan KURT’un MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ile hukuki ilişkisinin, bu şirketin ihaleye katılıp katılamamasında  etkisinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Yönetim Kurulu kararının, noter tasdikli olmadığı gibi bu kararın ticaret sicil memurluğuna tevdi edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye de ulaşılamamış olup incelemenin yapıldığı süreçte de Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmadığı belirlenmiştir.

 

İhalenin yapıldığı tarihten sonra 09.11.2007 tarih ve 6933 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul kararından, Ramazan KURT’un yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemede “... haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” denilmesine rağmen, hakkında yasaklama kararı verilen yönetim kurulu üyesi ortağın hisse devri, bu görevinden azli veya istifası gibi hallerde şirketin ihaleye teklif verebileceğine ilişkin açıklama yapılmadığı gibi ortağı hakkında verilen yasaklama kararı nedeniyle ihaleye katılamayacağı belirtilen şirketin bu durumunun yasaklama kararı süresince devam edeceği belirtilmiştir.

 

Bu nedenle, hakkında yasaklama kararı bulunan Ramazan KURT’un, MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin kurulduğu günden itibaren ortağı ve 2004 yılından itibaren de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldığından, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle tek başına bu şirketi temsil ve ilzam yetkisi olup olmadığının ve/veya 08.10.2007 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla şirketi tek başına temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasının, Kamu İhale Genel Tebliğ hükmü karşısında MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş..’nin, incelenen ihaleye teklif verip veremeyeceğine ilişkin değerlendirme açısından hukuki durumu değiştirecek bir durum ve/veya işlem olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; Melsoft Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti. ve yarıdan fazla hissesine sahip ortağı Ramazan KURT hakkında verilen yasaklama kararı nedeniyle, Ramazan KURT’un yarıdan fazla sermayesine sahip olmamakla birlikte hakkında yasaklama kararı verildiği tarih itibariyle şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi ortağı olduğu MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’in de Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmü uyarınca 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasaklılık süresince kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. ”,

 

Aynı Kanunun 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. ”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenleme uyarınca 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirlenen MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin, geçici teminatının gelir kaydedilerek aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.6. maddesinde; “Alınacak ürün ve hizmetlerin, bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren ve HBS’yi yazan üretici firmadan alınacaktır. Başka firmanın adına teklif verilemez. Firma Türk Patent Enstitüsünden  marka tescil belgesi verecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

MS yazılım ve Bilgisayar A. Ş. firmasınca Türk Patent Enstitüsünce (TPE) düzenlenen “Marka Tescil Belgesi”nin teklifle birlikte sunulduğu; anılan belgeden, “MELSOFT” markasının 2004/26179 marka numarasıyla “hizmet” çeşidinde ilişkin olarak  MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından tescil edildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Türk Patent Enstitüsünün resmi internet sitesinden yapılan araştırmada, Melsoft Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, “MELSOFT” ibaresini firmaları adına tescil etmek üzere  yapmış olduğu 08.11.2007 tarih ve 2006/53635 numaralı başvurunun reddedildiği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak “MELSOFT” ibaresinin, halen MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. adına tescilli “Marka” olduğu anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece, 28.09.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname teknik şartnamenin 2.1.7, 2.1.12, 2.1.61, 2.1.62 ve 2.1.63 üncü maddelerinde değişiklik yapıldığı ve zeyilnamenin, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülen son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı satın alanlara bildirildiği belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.1.62. maddesinde “ Firmanın internet, telefon ve sms üzerinden randevu sistemi çözümü bulunmalı ve bunun kullanıldığını DEMO da gösterebilmelidir. Firmanın yönetici belgelendirme yazılımı olmalı bu yazılım aynı anda hem bilgisayara hem de LCD TV’ye bilgi gönderebilmelidir.Bu çözümü firma DEMO da gösterebilmelidir.”; aynı şartnamenin  2.1.63. maddesinde “Firmanın kendine ait personel devam kontrol sitemi yazılımı olmalı ve DEMO da bunu gösterebilmelidir” şeklinde yapılan düzenlemelerin zeyilname ile değişiklik yapılması yoluna gidildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin bahse konu maddeleri sırasıyla “2.1.62- Firmanın internet, telefon ve sms üzerinden randevu sistemi çözümü bulunmalıdır. Firmanın Firmanın yönetici belgelendirme yazılımı olmalı bu yazılım aynı anda hem bilgisayara hem de LCD TV’ye bilgi gönderebilmelidir.” ve “2.1.63- Kurum firmadan istediğinde ve donanım desteği tamamladığında personel devam kontrol sistemi kurabilmelidir.” şeklinde değiştirildiği ve her iki maddede istenilen DEMO’da gösterilme şartının kaldırıldığı; ayrıca teknik şartnamenin 2.1.12 nci maddesinde yapılan ihale tarihinden önce demo yapılacağına ilişkin genel düzenlemenin zeyilame ile “Kaldırılmıştır.Uygulanması istenmeyecektir.” şeklinde değiştirildiği  anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, tekliflerin zeyilname ile yapılan değişikliklere göre hazırlanması ve değerlendirilmesi gerektiği, ihaleye teklif verenlerin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenen teknik özellikleri yerine getirmeye taahhüt altına girdiği aşikardır.

 

Diğer yandan, şikayetçinin idareye başvurusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılımın teknik şartnamenin 13.3, 13.6, 13.7.2, 13.8.1, 13.11, 13.12 ve 13.14 maddeleri altında yapılan düzenlemelere uygun olmadığı iddia edildiğinden, bahse konu maddeler incelenmiş olup tamamının yazılımın teknik özelliklerine ilişkin belirlemeler olduğu ve bu özelliklerin karşılandığına ilişkin demo yapılacağına ilişkin düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre idarelerce ihtiyaç duyulan hizmetin teknik özelliklerinin, teknik şartnamede belirlenmesi gerekmektedir.

 

Yazılım firmalarınca belli bir amaca yönelik olarak hazırlanan hazır yazılım programlarının, idarelerin birbirlerinden farklı isteklerinin tamamını karşılamasının her zaman mümkün olmayabileceği, ancak hazır yazılımda bir takım değişiklikler yapılarak bu isteklerin karşılanabileceği bilinmektedir. Bu durumda, idarelerin ihtiyacına göre hazırlanan teknik şartnamelerde belirlenen teknik özelliklerin sağlanıp sağlanmadığının, hizmetin niteliğine göre Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak sözleşme hükümlerinin uygulanması mümkün olduğundan, şikayete konu ihalede isteklilerin teklif ettikleri yazılımın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun (belgeler üzerinde yapılabilecek değerlendirme dışındaki teknik özelliklerin) uygulamalı olarak (demo) tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılmasının zorunlu olmadığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; şikayetçinin iki ve üçüncü iddiaları yerinde görülmemekle birlikte şikayetçinin birinci iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ihaleye katılamayacak durumda olan MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinden 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrası uyarınca anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilerek, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilemediği ve ihalenin adıgeçen istekli üzerinde bırakılarak ihale kararının ihale yetkilisince onaylandığı anlaşıldığından anılan Kanun hükmüne göre  ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında; bu fıkra uyarınca yasaklanan sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olan ortağının, sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olduğu diğer sermaye şirketleri hakkında da yasaklama kararı verilmesi gerektiği hüküm altına alınmışken; yasaklanan sermaye şirketinin sermayesinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağının, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı diğer sermaye şirketlerinin ihalelere katılmaktan yasaklanmasının gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Buna karşın, Kamu İhale Genel Tebliğinin Kararda aktarılan XV.H maddesinde yapılan düzenlemeden; yasaklanan sermaye şirketinin, sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olan ortağın, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu (diğer) sermaye şirketinin de ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı düzenlenerek 4734 sayılı Kanunun anılan 58 inci maddesinde hüküm altına alınan yasaklama işleminin kapsamının genişletildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükmüne göre; yarıdan fazlasına sahip olmayan ortağı Ramazan KURT hakkında verilen yasaklama kararı uyarınca MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. hakkında yasaklama kararı verilemezken gerek yasaklama kararının verildiği tarih gerekse ihale tarihi itibarıyla hakkında yasaklama kararı bulunmayan MS Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’inin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama/düzenleme gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükmü uygulanamayacağı düşüncesiyle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul