İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-693
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :62
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-693
Şikayetçi:
 Fatih ATEŞ, K. Paşa Mahallesi Cicerler Sok. Gökmen Apt. Nu 8/7 Alanya/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı, Güllerpınarı Mah. İzzetazakoğlu Cad. Nu 58 07400 Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2814
Başvuruya konu ihale:
 2007/189346 İhale Kayıt Numaralı “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde İş Makinesi Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.03.63.0202/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Belediye Başkanlığı tarafından 31.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde İş Makinesi Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Fatih ATEŞ’in 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin teknik şartnamenin 15 inci maddesinin gereklerine uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Kiralanacak olan Paletli Ekskavatörün motor gücü minimum 152 hp (beygir) ve üzeri, çalışma ağırlığı minimum 24.600 kg. ve üzeri olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale ilanı ve ihale dokümanında da kiralanacak iş makineleri için teklif sahibinin kendi malı olma şartının aranmadığı tespit edilmiştir.

İstekliler, ihale dokümanını satın almakla ve ihaleye teklif sunmakla ihale dokümanında yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılmakta ve dolayısıyla teknik şartnamenin anılan düzenlemesi doğrultusunda zımni bir taahhütleri bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında ihale konusu iş makinesinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, teknik şartnamede yer alan koşulların tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik unsuru olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin başvuru konusu yapılan kısmı olan bir adet ekskavatör kiralanması ihalesi üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu aracı dokümana uygun olarak idare hizmetine sunmakla yükümlü bulunduğunun açık olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği hususunun ise sözleşmenin yürütülmesi esnasında ihale dokümanını oluşturan düzenlemeler doğrultusunda idarenin denetimine tabi olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Alanya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan İş makinesi Çalıştırılması işinde İhale kanununun 9. maddesine göre yaklaşık maliyet hesaplanırken yeteri kadar piyasa araştırması yapılmadan sadece Alanya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan fiyatla yaklaşık maliyet tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyetin gerçekçi piyasa araştırmasına dayanılmak suretiyle hesaplanmadığı,  bu nedenle; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif etmiş olduğu bedellerin yaklaşık maliyetle mukayese edilemeyeceği anlaşılmıştır. İdareler 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde kaynakları verimli kullanmakla sorumludur. İdarelerin yapmış oldukları ihalelerde kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yaklaşık maliyetin gerçekçi bir piyasa araştırmasına dayanmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi ve sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul