İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-695
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :64
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-695
Şikayetçi:
 Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Ali Rıza Avni Bulvarı No:84 Bahçelievler/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Bey Caddesi No:2/a 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38304
Başvuruya konu ihale:
 2007/170676 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.25.19.0201/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yıllara Sari Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede iki ana merkez, oniki alt merkez ve elli uç merkez laboratuarına 11.067.906 test sayısı karşılığı 16 grup cihazın kurulmasının istenildiği, ayrıca her türlü sarf malzemesi ve ekipman, personel, araç, HIS ve LIS bağlantıları ile numunelerin taşınması işinin de yüklenici tarafından yerine getirilmesinin istenildiği, kısmi teklife izin verilmemesi nedeniyle bir çok firmanın ihaleye katılamadığı ve bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

İhale Konusu Hizmetin:

            a)Adı :Yıllara sari sözleşmesi yapılacak olan laboratuar hizmet alımı

            ...

           c) (Fiziki) miktarı ve türü :16 kalem tetkik grubundan toplam 50.665.763 toplam puan üzerinden 11.067.956 adet tetkik sonuç hizmeti alımı.

           

SN

Test Grubu Adı

Birimi

Miktarı

1

Sedimantasyon

Test

261.750

2

Hemogram

Test

1.277.000

3

Koagülometre

Test

155.912

4

Makro Elisa

Test

579.068

5

Makro Elisa (Torch)

Test

6.253

6

Nefolometre

Test

621.458

7

Biyokimya (otoanalizör)

Test

6.577.163

8

Hormon

Test

540.675

9

HPLC

Test

37.550

10

Kardiak Marker Otoanalizörü

Test

43.875

11

Kan Gazı

Test

22.500

12

İdrar Cihazı

Test

901.500

13

Alerji testleri

Test

31.600

14

PCR

Test

4.500

15

Hibridizasyon (Genetik)

Test

1.502

16

Tüberküloz Kültür Cihazı

Test

5.650

Toplam

Test

11.067.956

 

            d) Yapılacağı yer: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ve Genel Şartnamede belirtilen 50 uç merkez, 12 alt merkez ve 2 üst merkezde kurulacak cihazlarla hizmet verilecektir.

            e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ve Genel Şartnamede belirtilen 50 uç merkez, 12 alt merkez ve 2 üst merkezde kurulacak cihazlarla idarenin istemiş olduğu tetkiklerin yapılması için; gerekli tüm cihaz, reaktif, kit, sarf malzemelerinin (kan, idrar tüpü, tetkike göre gerekli özel tüp/kaplar, holder ve holder iğne ucu, yazıcı, yazıcı kağıdı, yazıcı toneri) bilgisayar, server, lazer yazıcı, barkod yazıcı, barkod okuyucu, barkod kağıdı ve yeterli teknik servis sağlanabilmesi amacıyla yirmibeş teknik eleman sağlanması ve idarenin belirlemiş olduğu merkezlerde hasta örneklerinin toplanarak laboratuara getirilmesi, gerekli kayıtların yapılarak barkod basılması ve çıkan sonuçların ilgili kurumlara güvenli bir şekilde ulaştırılması işidir.

           

            Sağlık birimleri için belirlenen test sayıları ihtiyaca göre değişebilecektir. Esas olan fiyat farkı hariç toplam sözleşme puanı ve sözleşme bedelidir. Ödenen bedel hiçbir zaman fiyat farkı hariç sözleşme bedelini ve sözleşme puanını geçmeyecektir. 30.06.2010 tarihinde ulaşılmasına bağlı kalmaksızın belirtilen puan ve/veya sözleşme bedeline (fiyat farkı hariç) ulaşıldığında en geç 30.06.2010 tarihinde iş bitecektir. Sözleşme süresi, puanın ve/veya sözleşme bedeline ulaşılmaması nedeni ile en fazla 30.10.2010 tarihine kadar sürecektir…” düzenlemesi, “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yıllara Sari Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi Genel Şartnamesinin “Sağlık Birimlerine Kurulacak Sistemler ve Cihazlar” başlıklı bölümünde, her sağlık biriminde kurulması istenilen cihazların sayısı, test miktarı ve test puanlarına yer verildiği,

 

17 nci maddesinde; “Yüklenici LIS (Laboratuar bilgi sistemi) kuracaktır. Yüklenici tarafından kurulacak LIS kurumlarda mevcut HIS (Hastane Bilgi Sistemi) ve Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları otomasyon sistemi ve diğer yazılımlarla entegre olmak zorundadır. Bu konuda yükleniciye ilgili kurum başhekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü gerekli desteği sağlayacaktır. Otomasyon sistemi ve yazılım programı “Otomasyon Programı Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak hazırlanacaktır.”, 20 inci maddesinde “Yüklenici teklif edeceği sistemlerle ilgili yetki veya bayilik belgelerini sunacaktır.” düzenlemesinin,

 

Taşıma İşlemleri Şartnamesinin “Konu” başlıklı bölümünde “Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşların laboratuarlarında bulunan ve kurum/kuruluşlarca alınan kan, vücut sıvıları ve her türlü laboratuar örneklerini analiz merkezi/merkezlerine ve/veya idarenin belirlediği kurum/kuruluşa taşınması ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara sonuçların götürülmesi işidir…” düzenlemesinin yapıldığı, şartnamenin sonunda numune alınacak sağlık birimlerinin adları ve merkeze uzaklığının belirtildiği,

 

Malzeme Teknik Şartnamesinin “Konu” başlıklı bölümünde “Analiz merkezi/ merkezlerinde bulunan laboratuar/laboratuarlarda kurulacak cihazlar ile birlikte verilecek demirbaş malzemelerin ve gerektiğinde bu şartnamede belirtilen hizmetin sağlanması işidir…” düzenlemesinin yapıldığı, şartnamenin devamında yüklenici tarafından temin edilecek barkod okuyucu, barkod yazıcı ve kağıdı, server, masaüstü bilgisayar, yazıcı, yazıcı toneri ve kağıdı, istek kağıdı, tüp, enjektör, holder ve holder iğne ucuna ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işin niteliğinin Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 64 merkezde tıbbi cihaz, reaktif, kit ve sarf malzemeleri ile idare şartnamede ayrıntıları belirtilen tetkiklerin yapılması, numunelerin ilgili birimlere taşınması ve otomasyon sisteminin kurulması hizmetlerini kapsayan laboratuar hizmeti alımı olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin II nolu eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda yer alan; “Kısmi teklif verilip verilememesine göre 22 nci madde, aşağıdaki hükümlerden uygun olanı yazılmak suretiyle  düzenlenecektir:

           “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.”

           “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir…”  ifadesinden, ihaleleri kısmi teklife açıp açmama konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı anlaşılmakla birlikte, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer alan temel ilkelerle sınırlıdır.

 

   Başvuru konusu ihalede onaltı grup cihaz ile tetkik yapılmasının istenildiği, ihale konusunu oluşturan tetkik ve testlerin niteliği dikkate alınarak kısmi teklif yolu açılması halinde rekabet ve katılımın artırılmasının mümkün bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak onbir firmanın ihale dokümanı satın aldığı ancak iki isteklinin teklif verdiği belirlenmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          f) Zeyilnameye yönünden yapılan incelemede;

 

          İncelenen ihaleye ait ilanın 2 nci ve idari şartnamenin 49 uncu maddelerinde, sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim günü içinde işe başlanacağı düzenlenmiştir.

 

          Acıbadem Labmed Sağ. Hiz. A.Ş. tarafından 27.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan zeyilname talebinde, ihale ile ilgili toplam 173 adet cihazın ve laboratuar yazılımının kurulması için iş başlama süresinin yeterli olmadığı, bu sürenin 60 gün olarak belirlenmesi gerektiği belirtilmiş, idarece 02.12.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile; “İhale evraklarında geçen sözleşme imzalanması tarihinden itibaren 45 takvim günü içinde işe başlanacak ibaresinin “sözleşme imzalanması tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde işe başlanacak şeklinde” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

          Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/C numaralı maddesinde; Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

          İhale ilanında işe başlama tarihinin sözleşme imzalanması tarihinden itibaren 45 gün olarak belirlenmesi nedeniyle, bu hususa ilişkin yapılan düzenlemenin, mevzuatın yukarıda anılan açık hükümleri karşısında ancak ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilname ile bir değişikliğe gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

         1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder” şeklinde tanımlanmış,

 

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesi, idari şartnamenin 7.4. maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesi uyarınca hangi nitelikteki işlerin benzer iş kabul edileceğinin idarece tespit edilerek ihale ilanı ve ihale dokümanında yer verilmesi gerektiğinden, idarece somut bir benzer iş tanımına yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya  Fiyatları  İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerden bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul