İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-696
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :65
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-696
Şikayetçi:
 Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Sümer 2 Sokak No:37/18 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi No:74 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38882
Başvuruya konu ihale:
 2007/154958 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.26.01.0201/2008-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalede en düşük teklif fiyatı sunmuş olmalarına rağmen ilaçlama ile ilgili taahhütname sunulmadığı ve milli ve dini bayramlarda yapılacak çalışma için birim fiyat teklif cetvelinde 23,79 YTL çıplak ücretin yazıldığı, bu tutara sözleşme giderlerinin eklenmediği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

1) İlaçlama işine ilişkin olarak idari şartnamede herhangi bir belge ya da taahhüt istenilmediği, idareye alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair taahhütname sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa dahi yüklenici ilaçlama işini izin belgesine sahip kişilere yaptırabileceğinden, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması halinde ilaçlama işinin izin belgesine sahip firmalara yaptırılmasında kanunen bir sakınca bulunmadığı,

 

            2) Firmaları tarafından birim fiyat teklif cetvelinde tatil günlerinde yapılacak fazla çalışma için yazılan tutarın, işçilik hesaplama modülündeki ile aynı olduğu, fazla çalışma ücretine ilişkin sözleşme giderinin birim fiyat teklif cetvelinin 1 inci satırındaki işçi ücretlerine ilave edildiği, netice olarak toplam rakamın değişmediği ve tekliflerinin asgari maliyetin altına düşmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Haşere Mücadelesi” başlıklı 5 inci maddesinde; “İnsan sağlığına zararlı olmayan ve bu amaçla kullanılan ensektisitlerle ayda bir defa veya idarenin belirleyeceği zamanlarda hastane binası, poliklinikler ve idarece lüzumlu görülen yerlerin ilaçlanması (ilaç hastane idaresince temin edilecek) konunun uzmanı yüklenici firma elemanının denetimi ve kontrolünde, yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

            İlaçlama, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. İlaçlama işi ile ilgili isteklinin kendisine veya alt yükleniciye ait (alt yükleniciye yaptırılması düşünülüyorsa, alt yüklenici ile yapılmış sözleşme) 25.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi” olanlara yaptırılabilecektir…” düzenlemesi, idari şartnamenin 18 inci maddesinde, “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            06.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında “…ilaçlama işinin yüklenici tarafından mı yoksa alt yüklenici tarafından mı yapılacağı hususunu belge olarak teklif zarfında görülmediği…” gerekçesi sayılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M maddesinde; “…İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise;  “İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

Şikayet konusu ihalede, ilan ve idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesi altında, ilaçlama işinin yüklenici veya alt yüklenici tarafından yapılacağı hususunda belge sunulması gerektiğine dair bir düzenleme yapılmadığı, teknik şartnamenin yukarıda anılan 5 inci maddesinde yer alan “alt yükleniciye yaptırılması düşünülüyorsa, alt yüklenici ile yapılmış sözleşme” ibaresinin sözkonusu sözleşmenin ihaleye katılım belgeleri ile birlikte sunulması gerektiğine dair açık bir ifade içermediği, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin ilaçlama işinin yüklenici tarafından mı yoksa alt yüklenici tarafından mı yapılacağı hususunu belge olarak teklif zarfında sunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesine göre ihale konusu işin 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında 269 personel ile “12 ay süre ile hastane genel temizlik hizmet alımı” olarak tanımlandığı, ihale tarihi olarak 21.11.2007  tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “...26.3 Personele verilecek bir öğün yemek idare yemekhanesinden karşılanacak olup bir bedel öngörülmeyecektir.

            26.3.1 Yüklenici her işçiye sözleşme dönemi boyunca aylık (26 gün) (geliş-dönüş) ücretini brüt 1,60 YTL olup, nakdi olarak ödenecektir.

            Mutad taşıt ücretlerine belediyece zam yapılması durumunda, nakdi olarak ücret bordrolarına yansıtılacaktır.

            26.3.2 Teknik şartnamede belirtilen iş makinelerinin / ekipmanların amortisman bedelleri genel giderler içerisinde yer alacağından ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

            26.3.3 Dini ve milli bayramlarda tatil yapılmayarak idarenin talebi doğrultusunda çalıştırılacak elemanlara çalışılan her gün için bir günlük fazla mesai ücreti ödenecektir. 2008 yılı için 13 gün (84 kişi) resmi tatil günü olarak hesaplanmıştır.

            26.3.4 İşçilere aşağıda belirtildiği gibi giyim yardımı yapılacaktır.

            Personele ilişkin giyecek giderleri işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan, 1 işçi için yazlık ve kışlık pamuklu kumaştan olmak üzere yılda 2 takım (iki parçalı alt üst iş elbisesi) teklif fiyata dahil olup, yüklenici tarafından karşılanacaktır...” düzenlemesi yapılmış, 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %2 olarak belirlenmiş, 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 269 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 2.541.673,94 YTL, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücretin (%3 sözleşme gideri dahil) 26.758,04 YTL olduğu ve toplam giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 2.568.431,98 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye dokuz isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi dahil yedi istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, ihale komisyonu kararı ile ihalenin 3A Sağ. Hiz. Med. Ür. İnş. Tem. Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M numaralı maddesinde;

“…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde, işçi ücretleri kalemine 2.543.453,50 YTL tutarının, milli ve dini bayramlar için fazla çalışma ücretleri kısmına ise bu kalemin yüzde üç sözleşme gideri hariç tutarı olan 25.978,68 YTL tutarının yazıldığı, toplam teklif tutarının giyim hariç asgari maliyetin 0,20 YTL üzerinde olduğu, teklifin bu yönüyle aşırı düşük olmadığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında öngörülen 0,05 YTL ile 269 personelin giyim giderlerinin karşılanmasının piyasa fiyatları ve hayatın olağan akışı dikkate alındığında gerçekçi olmadığı sonucuna varıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 2.568.438,48 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 6,50 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 5,54 YTL öngörüldüğü ve aşırı düşük teklif açıklamasında bu giderin belgelendirildiği anlaşılmakla birlikte, 5,54 YTL ile 269 personelin giyim giderlerinin karşılanmasının hayatın olağan akışı dikkate alındığında gerçekçi olmadığı ve açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının yeterli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Enkay Tem. Ür. Hiz. Yem. İnş. Taş. Çev. Düz. San. Tic. Ltd. Şti. - A-tem Alt. İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklif bedelinin 2.568.459,84 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 27,86 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 20,44 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmakla birlikte, 20,44 YTL ile 269 personelin giyim giderlerinin karşılanmasının piyasa fiyatları ve hayatın olağan akışı dikkate alındığında gerçekçi olmadığı ve açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının yeterli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Depar Elk. Bil. Gıd. Tem. Hiz. Orm. Ür. İla. Mad. Öz. Güv. Hiz. İnş. Taah. Paz. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 2.568.764,46 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 332,48 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 322,80 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmakla birlikte, 21.11.2007 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında anılan isteklinin idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenilen mali durum bildirimini sunmamış olduğunun idarece tespit edildiği, teklifin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Temsan Tem. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 2.568.965,40 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 533,42 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 516,48 YTL öngörülmekle birlikte, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan faturaların daha yüksek tutara haiz olduğu ve giyim giderinin 516,48 YTL ile karşılanacağını göstermediği anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamalarının geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anıl-Tem Tem. Bil. İnş. Nak. Gıd. Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 2.570.852,98 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 2.421,00 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 2.348,37 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmakla birlikte, sözkonusu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvele, idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinden farklı olarak yol bedeli, giyim bedeli, sözleşme gideri gibi kalemlerin eklenmesi 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Nevzat Baydar İnş. Gıd. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 2.571.067,64 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 2.635,66 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 2.555,50 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmış olup, giyim bedeline ilişkin olarak sunulan proforma faturanın piyasa koşulları da dikkate alınarak 269 adet personelin giyim giderlerini karşılayıp karşılamayacağı hususu değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul