İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-698
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :67
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-698
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Menderes EDAŞ Muğla İl Müdürlügü,Orhaniye Mah. Papatya Sok. Nu 6 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38502
Başvuruya konu ihale:
 2007/169835 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binaları Temizlik İlaçlama, Kalorifer Yakılması ve Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.25.46.0196/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menderes EDAŞ Muğla İl Müdürlügü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binaları Temizlik İlaçlama, Kalorifer Yakılması ve Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38502 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Aldemirler firmasının teklifinin asgari işçilik maliyetinin 50,47 YTL üzerinde bulunduğu, bu bedelle malzeme, ekipman ve giyim eşyasının karşılanamayacağı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin temizlik ve ilaçlama hizmetleri olduğu, bu hizmette bir yıl süreyle asgari 17 işçinin çalıştırılacağının düzenlendiği, 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceğinin, 49 uncu madde ise işin süresinin 365 takvim günü olduğunun  düzenlendiği görülmüştür.

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde ise;

 

“Ayrıca

 

- Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri 

           

- Mevcut işçilerde firma sorumlusu işçiye de asgari ücret ödenecektir.

 

- Tüm temizlik personeline; aylık (26 gün üzerinden) brüt yemek ücreti, (ihale tarihindeki asgari ücretin % 0,6 (binde altı) tutarında (3,51 YTL/GÜN) 91,26 YTL (Doksanbiryenitürklirasıyirmialtıyenikuruş) yemek ücreti, (personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

 

- Tüm temizlik personeline aylık (26 gün üzerinden) brüt yol ücreti, (belediye şehir içi 2 adet bilet ücreti) (0,95*2=1,90) 49,90 YTL (Kırkdokuzyenitürklirasıkırkyenikuruş) personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

 

- Tüm temizlik personeline ayni olarak verilecek giyim eşyası kişi başına yılda iki defa giyim (iş önlüğü)

 

 - Teknik şartnamede adları, miktarları ve özellikleri belirtilen temizlik malzeme ve ilaçlama bedeli teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 26.5 maddesinde ise;

 

“Muğla İli Sigorta Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası prim oranı % 2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.  

           

Teknik şartnamenin “Kullanılacak İş Makineleri, Ekipman ve Temizlik Malzemeleri” başlıklı maddesinde;

 

“Aşağıda cins ve miktarları gösterilen temizlik makinaları ve malzemeleri, hizalarında gösterilen mahallerde yüklenici firma tarafından çalışır durumda temin edilerek her an hizmete hazır bulundurulacaktır.” düzenlemesine yer verildiği ayrıca anılan şartnamede kullanılacak ekipman ve malzemelerin adı, cinsi ve miktarına yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan şartnamenin “Aylık Temizlik” başlıklı maddesinde ise;

 

“Ayrıca binalardaki depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı TSE 8358 normlarına uygun şekilde, yetkili olan kişilere/firmalara ayda bir defa cumartesi günü öğleden sonra ilaçlanması yüklenici tarafından yerine getirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen Ecem Grup Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Aldemirler Tem. Tic. Tur. San. Ltd. Şti. Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti.- Ar-La Catering Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Denizay Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., On İlaç. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Piramit İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’lerinden teklifleriyle ilgili açıklama istenildiği görülmüştür.

11.12.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 10.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Aldemirler Tem. Tic. tur. San. Ltd. Şti. firmasında bırakıldığı görülmüştür. Bu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında, işçilik ücreti için 184.613,88 YTL, giyim gideri için 35,02 YTL, temizlik malzemesi ve ekipmanı için 13,20 YTL, ilaçlama gideri için de 2 YTL olmak üzere toplam 184.664,10 YTL teklif ettiğini beyan etmiştir. Anılan firmanın açıklamasında giyim giderine, temizlik malzeme ve ekipmanı ile ilaçlama işine ilişkin olarak proforma fatura sunduğu görülmüştür. Ancak bu firmanın temizlik malzeme ve ekipmana ilişkin sunduğu proforma faturada lavabo fırçası, plastik faraş, halı şampuanı, cam sil gibi birçok kalemine ilişkin birim fiyatın 0,001 YTL olarak, temizlik malzemelerine ilişkin bir aylık toplam maliyetin ise 0,774 YTL olarak gösterildiği görülmüştür. Ayrıca ayda bir defa yapılması öngörülen ilaçlama işine ait proforma faturada da bu işin 12 ay boyunca 2 YTL’ye yapılacağının belirtildiği görülmüştür. Bu açıklamalar doğrultusunda söz konusu firmanın temizlik malzeme ve ekipmanı ile ilaçlama giderine ilişkin teklif ettiği bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle firmanın açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan  işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Ecem Grup Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim gideri için bedel öngörmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Bu firmanın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

İhale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti.- Ar-La Catering Tem. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarında, işçilik ücreti için 184.613,53 YTL, giyim gideri için 35,02 YTL, temizlik malzemesi ve ekipmanı için 100,64 YTL, ilaçlama gideri için de 96,00 YTL olmak üzere toplam 184.845,19 YTL teklif ettiğini beyan etmiştir. Anılan istekli tarafından giyim gideri ile temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin proforma fatura sunulduğu görülmesine rağmen, ilaçlama işine ilişkin olarak bir belgenin sunulmadığı görülmüştür. Temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin olarak sunulan proforma faturada lavabo fırçası, plastik faraş, halı şampuanı, cam sil, halı leke sökücü gibi birçok kaleme ilişkin birim fiyatın 0,01 YTL veya 0,02 YTL olarak gösterildiği görülmüştür. Temizlik malzemelerine ilişkin aylık toplam maliyetin 7,52 YTL olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla temizlik malzeme ve ekipmanlarına ilişkin teklif edilen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ilaçlama giderine ilişkin 96,00 YTL fiyat öngörülmesine rağmen, ilaçlamanın kendi firmaları tarafından yapılacağına veya başka bir firmaya yaptırılacağına dair kanıtlayıcı bir belge sunulmadığından bu isteklinin açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

             Denizay Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., aşırı düşük teklif açıklamalarında işçilik ücreti için 179.236,44 YTL, giyim gideri için 136,00 YTL, sözleşme ve diğer giderler için 5.381,52 YTL, temizlik malzemesi ve ekipmanı için 1.122,00 YTL, ilaçlama gideri için de 200,00 YTL olmak üzere toplam 186.075,96 YTL teklif ettiğini beyan etmiştir. Anılan istekli tarafından giyim gideri ile temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin proforma fatura sunulduğu görülmesine rağmen, ilaçlama işine ilişkin olarak bir belgenin sunulmadığı görülmüştür. Bu firma tarafından ilaçlamanın kendi firmaları tarafından yapılacağına veya başka bir firmaya yaptırılacağına dair kanıtlayıcı bir belge sunulmadığından açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında Piramit İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının bulunmadığı görülmüştür.

 

            On İlaç. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamalarında işçilik ücreti için 184.613,53 YTL, giyim gideri için 350,20 YTL, temizlik malzemesi ve ekipmanı için 2.500,00 YTL, ilaçlama gideri için de 1.000,00 YTL olmak üzere toplam 188.463,73 YTL teklif ettiğini beyan etmiştir. Anılan istekli tarafından giyim gideri ile temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin proforma fatura sunulduğu görülmüştür. İlaçlama gideri için 1.000,00 YTL teklif eden bu firmanın teklif zarfında firmalarına ait Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini sunduğu görüldüğünden açıklamalarının yeterli bulunmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aldemirler Tem. Tic. Tur. San. Ltd. Şti., Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti.- Ar-La Catering Tem. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Denizay Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Piramit İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul