İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-699
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :68
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-699
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu 20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü,Hükümet Binası Kat: 3 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38916
Başvuruya konu ihale:
 2007/164243 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.26.32.0196/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Sağlık Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz) Alımı ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38916 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde yer alan, idarenin yapacağı hakediş ödemelerinde gecikme olması durumunda işçi ücretlerinin hakedişlerin ödenmesi beklenmeden ayın ilk 5 günü içerisinde ödeneceği yönündeki düzenleme ile personel maaş ödemelerinin banka hesapları aracılığıyla ödeneceği yönündeki öngörünün İş Kanununa, Hizmet İşleri Genel Şartnamesine ve 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

2) Teklif fiyata dahil olduğu düzenlenen iş kıyafetlerinin özelliklerine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 5.g. maddesinde istihdam edileceği düzenlenen genel yöneticinin 157  kişi olarak belirlenen personel sayısına dahil olup olmadığının belirsiz olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 46.1. maddesinde;

 

“… İhaleyi alan yüklenicinin hakediş ödemeleri, hizmet verilen ayı takip eden ayda aylık olarak ödenecektir. Ödemenin yapılması aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşecektir.

 

Yüklenici hizmet verdiği ayın hak edişini alabilmesi için, bir sonraki ayın ilk mesai gününden itibaren 2 (iki) gün içinde, fatura ve aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler idareye teslim edilecektir. Belgeler idarece kontrol edilip, doğruluğu onaylandıktan sonra idarece tahakkuka bağlanarak 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Saymanlıkça fatura ve ekleri kontrol edilerek nakit durumuna göre en geç 3. (üçüncü) günün sonunda yüklenicinin hak edişi, göstereceği banka hesabına havale edilecektir. Havale tarihinden itibaren işçilerin maaşları aynı banka kanalı ile işçilerin banka hesaplarına 3 (üç) gün içinde ödenecektir.

 

Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hakedişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ödenecektir. Ödenmediği taktirde bir sonraki hakedişten ilgili ayın hak ediş tutarının her gün için % 0,2 oranında ceza kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

“Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatta personel maaş ödemelerinin banka hesapları aracılığıyla ödenmesine engel nitelikte bir hüküm olmadığından idarenin bu yöndeki düzenlemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde kontrol teşkilatına işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etme yetkisini ve ücret ödenmesinin temini amacına yönelik düzenlemeler yer  aldığından ve işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmesi işin gereği gibi yapılması kapsamında değerlendirilebileceğinden idare tarafından bu konuda yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

   

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde giyim bedellerinin teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamenin  5/b maddesinde ise çalıştırılacak personele yılda iki kez olmak üzere firma tarafından iş önlüğü, iş pantolonu, çizme veya iş ayakkabısı verileceği, verilecek kıyafetin model ve renginin idare tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işin konusu temizlik hizmeti olup, bu hizmette çalışan işçilere verilecek iş önlüğü ve iş pantolonunun niteliğinin belli olduğu, ayakkabı ve çizme için de işin niteliği gereği ayrı bir özellik belirlenmesine gerek bulunmadığı, isteklilerin teklif hazırlamasına engel bir durumun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İdare tarafından verilecek kıyafetin sayısının da düzenlenmiş olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5/g maddesinde;

 

“Firma personelin çalışmalarının kontrol etmek, idarece gerekli koordinasyonu sağlamak için iyi giyimli, iş konularına hakim ve Ev Ekonomisi, Otelcilik Turizm Y.O., Hemşirelik Y.O., Sağlık İdaresi Y.O. v.b. okul mezunu genel yönetici mesai saatleri içinde görevinin başında bulundurmalıdır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde ise;

 

“Yüklenici firma İl Sağlık Müdürlüğünde teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan; birimlerde çalışan personelin denetim ve koordinasyonunun sağlayacak sorumlu bir personel bulunduracaktır. Bu personel kurumda çalışacak personel sayısı içine dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan bu düzenlemelerden genel yöneticinin 157  kişi olarak belirlenen personel sayısına dahil olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul