İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-70
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-70 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-700 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :111
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-70
Şikayetçi:
 A-TEM Alternatif Özel Güvenlik ve Koruma Tic. Ltd. Şti., Abdullah Paşa Mahallesi 29. Sokak 7 No’lu Çarşı P 32/75 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253. Sokak No:143 35370 Basınsitesi Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36129
Başvuruya konu ihale:
 2007/151923 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.22.67.G017/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-TEM Alternatif Özel Güvenlik ve Koruma Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2007 tarih ve 36129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 19 uncu  maddesinde, teklifin ve sözleşme türünün  götürü bedel üzerinden verileceğinin belirtildiği ancak ihale dokümanlarında  birim fiyat teklif hizmet alımı sözleşmesinin eklendiği, dolayısıyla ihalenin kendi firmaları üzerinde kalması halinde hangi sözleşmenin düzenleneceği konusunda tereddüde düşüldüğü,

 

            2) İdarenin, teklif bileşenlerinde önemli bir maliyet teşkil eden özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için herhangi bir maliyet öngörmediği, dolayısıyla teklif oluşturma aşamasında bu durumun tereddütlere sebep verdiği,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, yüklenici tarafından ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretleri ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ve vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgeler ibraz edildikten sonra o aya ilişkin hak edişin ödeneceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin işçi ile işveren arasındaki kanuni sözleşme yükümlülüklerine aykırılılık teşkil ettiği, idare ile yapılacak sözleşme kapsamına girmeyen bir hususun sözleşmeye konulmasının mevzuata aykırılılık teşkil ettiği,

 

            4) İdari şartnamenin 52 nci maddesine göre, cezalar ve kesintiler bölümünde yüklenicinin hak edişlerinin aktarılması ile 24 saat içinde ödenmesinin ve aksaklıklar halinde ceza olarak %1 kesinti yapılmasının öngörüldüğü, idarenin her hangi bir yükümlülüğü olmamasına rağmen yaptığı bu düzenlemenin  hukuki sorunlara yol açacağı,

 

           5) Teknik şartnamenin kıyafetler bölümünde idarenin mont-kazak-kep gibi özel güvenlik personellerinin mevsime göre mutlak giymesi gereken kıyafetler için herhangi bir düzenleme yapmadığı, bu durum karşısında ihalenin kendi uhdelerinde kalması durumda çalıştırılacak personele söz konusu kıyafetin  giydirilip giydirilmeyeceği ve bu kıyafetlerin maliyeti konusunda tereddüt oluştuğu,

 

          6) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ilişkin ücretlerin İş Kanunun 47 nci maddesine göre ödeneceği ve  2 yıllık süreçte 27 gün resmi tatil olduğunun  belirtildiği, ancak bu günler için çalıştırılacak işçi sayısının belirtilmediği, işçiye günlük verilecek ücretin 35,54-YTL olarak belirtildiği ancak bu rakamın brüt veya net olarak mı kabul edileceği konusunda tereddüt oluştuğu, bu belirsizliğin teklif bedelinin oluşturulması ve  tekliflerin değerlendirilmesinde ihtilaflara yol açacağı, yukarıda sayılan nedenlerle ihaleye katılamadıkları,

   

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İhale ilanının “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu iş, “100 kişi ile 2 Yıllık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” olarak, işin yapılacağı yerin, “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Binalar, Alsancak Semt Polikliniği, Buca Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Basın Sitesi Semt Polikliniği, Eşrefpaşa Semt Polikliniği, Çimentaş Semt Polikliniği ve Tülay Aktaş Meme Teşhis-Tanı Tedavi Merkezi Binalarının Özel Güvenlik Hizmet İşi” olarak tarif edildiği görülmüştür.

 

İhale ilanının 01.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı anlaşılmıştır. Tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 24 ay (01/01/2008-31/12/2009 tarihleri arası) olduğu, idari şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu  maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir” hükmü yer almaktadır.

 

   İhale dokümanı kapsamında “Götürü Bedel Teklif Mektubu” örneği verildiği anlaşılmıştır.  Ancak idarece ihale dokümanında, “birim fiyat teklif hizmet alımı sözleşmesinin” yer aldığı görülmüştür.

 

   İdareye yapılan şikayet neticesinde idarenin 21.11.2007 tarih ve 025205 sayılı cevabında bu hususa ilişkin olarak; ihalenin götürü bedel bir ihale olduğu, ihale dokümanına eklenen sözleşme tasarısının sehven birim fiyat şeklinde düzenlendiği, bu durumun sözleşme yapılması aşamasında düzeltilebileceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

   Her ne kadar idarece ihale dokümanında, “birim fiyat teklif hizmet alımı sözleşmesinin eklendiği” görülse de, ihale ilanı ve idari şartname bir bütün olarak değerlendirildiğinde ihalenin “götürü bedel” üzerinde teklif alınarak gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü söz konusu hususun teklif verilmesini engellemediği ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde “… İşyeri Tehlike sınıfı 1 ve tehlike risk prim
oranı %1,5´tir”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece yaklaşık maliyetin tespitinde teklif bileşenlerinde önemli bir maliyet teşkil eden özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için 19.110,00-YTL maliyet öngördüğü görülmüştür.

 

İdarenin yaklaşık maliyetini hesaplarken özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için bedel öngördüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için idarenin bedel öngörmediği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İhale konusu işin idari şartnamesinin 26.3.5 maddesinde; “Yüklenici tarafından ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretlerine bu ücretlere ilişkin SSK primleri ve vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgeler ibraz edildikten sonra o aya ilişkin hak edişi ödenecektir. Hastane ödemelerinde gecikme olması durumunda hak ediş ayına ilişkin işçi ücretleri en geç ertesi ayın 7. (Yedinci) günü yüklenici tarafından işçi hesaplarına aktarılacak ve ilgili banka evrakları idareye sunulacaktır.” denilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığının yayımladığı 08.08.2005 tarihli ve B.100.APK.0000000/5211 (4608) sayılı Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara ilişkin Genelgede “Hizmet alımlarında işçi alacaklarının (nakdi olarak verilmesi öngörülen durumlarda yemek ve yol bedelleri de dahil olmak üzere) işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırılmasının sağlanması, işçi ücretlerinden kaynaklanan SSK primlerinin ve vergilerin yatırılmasının sağlanması, bundan böyle yapılacak ihalelerde; firma tarafından ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretleri ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgeler ibraz edildikten sonra, firmaya o ayki hak edişinin ödeneceği yönünde ihale dokümanına hüküm konulması, firmaya hak edişi ödenirken, ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretleri ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgelerin mutlaka istenilmesi ve bu belgelerin gerektiğinde teyidinin yapılması istenmişti.

 

Ancak yüklenicilerin ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretlerinin ödemelerinde bazı sıkıntılar yaşadığı, ödeme yapabilmek için banka kredilerine başvurdukları ve krediler nedeniyle ortaya çıkan faiz giderlerini de, ihale maliyetlerine yansıttıkları görülmüştür.

Bu nedenle, firmaya hak edişi ödenirken, ödeme yapılacak aya ilişkin belgelerin istenilmesi yerine, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgelerin (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) istenilmesi şeklinde uygulamaya gidilmesi, istenilen bu belgelerin mutlaka teyidinin yapılması ve ihale dokümanlarına bu yönde hüküm konulması gerekmektedir.

İşçi ücretlerinden kaynaklanan SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırılmasının takip edilmesi, ileride kurumlarımızın hukuki müeyyidelerle karşılaşmamaları bakımından önem arz etmektedir.

Ayrıca idare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretlerinin, işçilerin hesaplarına aktarılmasının sağlanması ve herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretlerinin firma tarafından ödenmesinin sağlanması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceği ayrıntılı olarak belirlenmiş, aynı şartnamenin 38 inci maddesinde ise, “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hak edişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır” denilmiştir.

 

Hizmet  İşleri Genel Şartnamesinin 38 ve 42 nci maddelerinden açıkça anlaşıldığı üzere, hak edişin düzenlenmesinin işçi ücretlerinin ödenmesi koşuluna bağlanması mevzuata aykırıdır. Ayrıca, hak ediş başvurusu sırasında, idarece ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretlerinin ödenmiş olmasının aranması Sağlık Bakanlığının 08.08.2005 tarihli ve B.100.APK.0000000/5211 (4608) sayılı Genelgesinde yer alan “firmaya hak edişi ödenirken, ödeme yapılacak aya ilişkin belgelerin istenilmesi yerine, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgelerin (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) istenilmesi şeklinde uygulamaya gidilmesi” düzenlemesine de aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “Yüklenicinin , hesabına hak edişinin aktarılmasını müteakip işçilerin ücretlerini (yol yardımı dahil) banka hesap numaralarına en geç 24 saat içinde aktarılmadığının (tatile rastlaması durumunda ilk işgünü), zamanında sigorta primlerinin yatırılmadığının, muhtasar beyannamesinde belirtilen verginin zamanında ödenmediğinin, işçilerin işe alınmasında ve çıkarılmasında idareye gerekçeli olarak yazılı bilgi verilmediğinin , teknik şartnamede belirtilen şartlara uyulmadığının , hak edişini alacağı takip eden ayın ilk işgünü Muayene Kabul için dilekçe ile idareye başvurulmadığının (örneğin Mayıs Ayı hak edişi için Haziran Ayının ilk işgününde başvurulmadığının) tespit edilmesi durumunda mevcut eksiklik derhal giderilecek ve eksikliğin devam ettiği her gün için sözleşmenin %1´i oranında ceza kesilecektir. Durumun tespit edilmesini takip eden ilk hak edişinden mahsup edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Bunun dışında, ihaleyi yapan idarenin işçi ile işveren (yüklenici) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak düzenleme yapmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Diğer taraftan işçi ücretlerinin gününde ödenmemesinden dolayı idare lehine değil, sadece işçi lehine bir hak doğmaktadır. Buna rağmen idarenin hak edişleri ödeme konusunda bir yükümlülük altına girmezken, işçiye yapılacak ödemenin tarihini re’sen belirleyerek, bu ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı kendisine bir hak doğuracak şekilde yüklenicinin hak edişinden cezai kesinti yapmasına imkan sağlamaya yönelik hükümlere yer vermesi, kamu ihaleleri sonucunda imzalanacak sözleşmelerin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan “bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…” hükmüne aykırılık taşımaktadır.

 

            4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen, idarenin söz konusu düzenleme ile (istihkakın %1’i kadar gecikme cezası) 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…..” hükmüne aykırı düzenleme yaptığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 52 nci maddesinde yapılan söz konusu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini engellediği, bu haliyle idarenin 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki “Temel İlkeleri” ihlal ettiği anlaşılmıştır. Bu sebeple söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1 maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Katma Değer Vergisi (KDV) dışındaki her türlü ulaşım, vergi, sigorta, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir. Ayrıca Teknik şartnamede belirlenen kıyafetler teklif edilen fiyata dahildir…”, 26.3.3 maddesinde de; Çalışanlara Teknik Şartnamenin kıyafetler bölümünde belirtilen sayı ve nitelikte giyim eşyaları ayni olarak verilecektir”, teknik şartnamede çalıştırılacak personele verilecek kıyafete ilişkin olarak, çalıştırılacak personel başına 2 adet kısa kollu, iki kapalı cepli ve apoletli gömlek, 2 adet uzun kollu, iki kapalı cepli ve apoletli gömlek, 2 adet yazlık pantolon, 2 adet kışlık pantolon, 2 adet kravat, 2 çift siyah ayakkabı verilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin çalıştırılacak personele verilecek kıyafete ilişkin düzenleme yapılmadığı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde; Fazla çalışılan günler ve bayram ve resmi tatillerde işçilere ücret ödenecek olup 1 işçinin 1 günlük fazla mesai/bayram ücreti 35,54 YTL’dir. 24 aylık sürede toplam resmi tatil günü 27 gün olarak hesaplanmıştır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde bu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre düzenlenir” hükmü ile aynı Kanunun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği” hükme bağlanmıştır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 maddesinde ise, “Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödeyecekleri primlerin hesabında: a) Sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretlerin, b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, Brüt toplamı esas alınır.” hükmü bulunmaktadır.

             

            İhale dokümanında ihale konusu hizmetin yapılacağı zaman ve süre olan 24 aylık sürede dini bayram ve resmi tatiller toplam 27 tatil günü olduğu belirtilmiştir. Teknik şartnamenin Çalışma Saatleri ve Güvenlik Eleman Sayısı” başlıklı 7.1 maddesinde;Yüklenici kurumun genel güvenliğini toplam 100 (yüz) personel ile sağlayacak olup, personel   haftada  45  saat  çalışacaktır. Bayan  ve  erkek  sayısını, ihtiyaca  göre idare belirleyecektir. Personel hafta içi 100 kişi hafta sonu ve resmi tatillerde 50 kişi ile hizmet verecektir. Bayram tatillerinde çalışan personele 4857 sayılı yasaya göre ücret ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda ücret hesaplamasının brüt üzerinden yapılması gerekmekte olup, inceleme konusu ihalede idarenin yaklaşık maliyette genel tatil mesai ücreti hesaplamasını ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan aylık brüt asgari ücret üzerinden 27 gün ve 50 kişi üzerinden tatilde çalışılacak toplam gün sayısını 1.350 gün üzerinden hesapladığı tespit edilmiş olup, şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul