İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-700
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :69
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-700
Şikayetçi:
 Alfar Proje İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde 79. Sokak No: 5 Aşağıöveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Anıt Alanı, Ferit Paşa Caddesi, No:3 , 42040 Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1255
Başvuruya konu ihale:
 2007/154780 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli İvriz Sulaması Proje Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 06.01.52.0187/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ereğli İvriz Sulaması Proje Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Alfar  Proje  İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  Kesinleşen ihale kararının 28.11.2007 tarihinde postaya verildiği, 7 nci gün tebliğ tarihi sayıldığından tebellüğ tarihlerinin 05.12.2007 olduğu, değerlendirmeye alınmama gerekçelerine ilişkin 05.12.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunulduğu, 10.12.2007 tarihinde yazının henüz idareye ulaşmadığının tespit edildiği, bu nedenle aynı gün idareye açıklama talebinin bir kopyasının faks çekilerek evrak kaydının yaptırıldığı, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısıyla şikayet dilekçesinin 05.12.2007 tarihinde ulaşması gerekirken 14.12.2007 tarihinde ulaştığının belirtildiği,

 

            İdarenin açıklama taleplerini şikayet dilekçesi olarak değerlendirmesinin haksız olduğu, açıklama talebinin süresinde verildiği, açıklama talebi şikayet dilekçesi olarak algılansa bile şikayet süresinin 10.12.2007 tarihinden itibaren hesaplanırsa 25.12.2007 tarihinde dolacağı, idarece hesaplandığı şekliyle kesinleşen ihale kararının taraflarına tebliğ tarihi değil de, idarece gönderildiği tarih olan 05.12.2007 tarihi esas alınsa bile şikayet süresinin 20.12.2007 tarihinde dolacağı, anılan tarihin bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle, şikayet süresinin sonraki ilk iş günü olan 24.12.2007 tarihinde sona ereceği,

 

            Kaldı ki 24.12.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesinin verildiği, ancak idarece haksız olarak sürenin geçtiğinden bahisle şikayet başvurularının incelenmediği,

 

            2)  Ayrıca idarenin 18.12.2007 tarihli yazısında iş durum belgelerinin yeterli olmadığı ve iş denetleme belgelerinin benzer iş tanımına uymadığının belirtildiği, sundukları iş deneyim belgelerinin uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

42 inci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde; “……………..

2) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

…………….

(5) Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekli dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.”

            Bahsi geçen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun 41 inci maddesinde yer alan sürelerle ilgili düzenlemelerin  amacının, maddenin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, posta ile tebligatta yaşanacak aksaklıkların idareler açısından doğurabileceği zaman ve kaynak kaybına engel olmak ve sözleşmelerin bir an önce imzalanmasını sağlamak olduğu ve isteklilerin şikayet hakkının elinden alınmasına yönelik olmadığı açıktır. Dolayısıyla idareye şikayet süresinin şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren başladığı ve kesinleşen ihale kararında isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin belirtilmediği durumlarda, şikayet konusunun ancak idarenin açıklama talebine verdiği cevaptan anlaşılabileceği dikkate alınırsa, idareye şikayet süresinin de bu tarihten itibaren başlayacağı bahsi geçen mevzuat hükümlerinden anlaşılmaktadır.

            Yapılan incelemede kesinleşen ihale kararının 28.11.2007 tarihinde postaya verildiği, posta alındısından başvuru sahibince 03.12.2007 tarihinde tebellüğ edildiğinin anlaşıldığı, kesinleşen ihale kararında gerekçe belirtilmediği, başvuru sahibinin 05.12.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu, anılan talebin faks nüshasının 10.12.2007 tarihinde, aslının ise  14.12.2007 tarihlerinde idare kayıtlarına ulaştığı, idarece 18.12.20074 tarihinde açıklama talebine cevap verildiği, dolayısıyla başvuru sahibi bu yazının kendisine ulaştığı tarihte şikayet konusundan haberdar olduğundan şikayet süresinin de bu tarihte başladığı, dolayısıyla 24.12.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun süresinde yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmekle birlikte Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusuyla ilgili esas incelemesine geçildiğinden, bu aykırılığın sonuca etkili olmadığı görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İşe ait idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İş deneyimi olarak , istekli tarafından teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” 7.4. maddesinde; Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            Bu ihalede benzer iş olarak; su kaynağı baraj veya regülatör olmak üzere sulama planlama raporları ve sulama şebekesi ile tesislerine ait proje hizmet alımı işlerini aynı veya farklı sözleşmeler kapsamında yapmış olmak, isteklinin iş ortaklığı olması durumunda ortaklardan birinin sulama planlama raporu, diğerinin ise sulama şebekesi ile tesislerine ait proje hizmet alımı işlerini yapmış olması kabul edilecek olup bunların belgeyle tevsik edilmesi gerekmektedir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin belgeleri incelendiğinde, sunulan iş deneyim belgesinin Kayseri Yamula Barajı Cazibe ve Pompaj Sulaması Proje Yapımı İşine ilişkin iş durum belgesi olduğu, başvuru sahibinin sunması gereken iş deneyim tutarının 418.000,00 YTL, sunduğu belgenin güncellenmiş tutarının 419.153,00 YTL olduğu, ancak başvuru sahibinin sulama planlama raporuna ilişkin iş deneyim belgesi sunmadığı, sulama planlama raporuna ilişkin sunulan belgenin Edirne Uzunköprü Kurtbey Göleti İletim Kanalı Proje Yapım İşi Sözleşmesi ve DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığının DSİ XI. Bölge Müdürlüğüne yazdığı ve anılan istekli tarafından hazırlanan raporun onaylandığına ilişkin 19.11.2007 tarih ve 12548 sayılı yazı olduğu, bunlar ise iş deneyim belgesi olarak nitelendirilemeyeceği için, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İş deneyimi olarak , istekli tarafından teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” 7.4. maddesinde; Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak; su kaynağı baraj veya regülatör olmak üzere sulama planlama raporları ve sulama şebekesi ile tesislerine ait proje hizmet alımı işlerini aynı veya farklı sözleşmeler kapsamında yapmış olmak, isteklinin iş ortaklığı olması durumunda ortaklardan birinin sulama planlama raporu, diğerinin ise sulama şebekesi ile tesislerine ait proje hizmet alımı işlerini yapmış olması kabul edilecek olup bunların belgeyle tevsik edilmesi gerekmektedir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamede benzer işin özet olarak planlama raporları ve proje hizmet alımı işlerini aynı veya farklı sözleşmeler kapsamında yapmış olmak olarak belirlendiği, bunun ise benzer işin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi hükmünü içeren Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamede yer alan benzer işe ilişkin düzenlemenin kendi içerisinde de belirsiz olduğu, isteklilerin planlama raporları ve proje yapımına ilişkin ayrı iş deneyimi belgeleri sunmaları halinde, bunların asgari iş deneyimi içindeki ağırlıklarının da belirlenmediği, nitekim isteklilerinde her iki işe ait farklı iş deneyim belgeleri sundukları, dolayısıyla yapılan bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür.” hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/O maddesinin son fıkrasında “Diğer taraftan, idarelerce, anahtar teknik personele ilişkin olarak deneyim süresi öngörülürken, ayrıca belli bir süre benzer işte çalışmış olma koşuluna da yer verildiği, beş yıldan daha fazla deneyimli mimar veya mühendis olma koşulunun öngörüldüğü ve bazı durumlarda da bu personele ilişkin olarak lisansüstü eğitim yapmış olma hususunun arandığı görülmüştür. Bu hususlara ilişkin olarak, Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, idarelerce anahtar teknik personele ilişkin olarak deneyim süresi öngörülürken , belli bir süre benzer işte çalışma ve lisansüstü eğitim yapmış olma koşulunun aranmaması gerekmektedir. Ayrıca, bu personelin beş yıl deneyimli olması yeterli olup, beş yıldan fazla deneyimli olma şartının istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

          İşe ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Asgari yeterlik kriteri olarak, aşağıda adet, pozisyon, meslek unvanları ile asgari tecrübe süreleri belirtilen anahtar teknik personel öngörülmekte olup, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Anahtar Teknik Personel :

Adet  Pozisyonu                      Mesleki Unvanı              Asgari Tecrübesi

              1*      Proje Müdürü                         İnşaat Mühendisi                           15 Yıl

              2**    Tecrübeli Mühendis                İnşaat Mühendisi                            10 Yıl

              4        Mühendis                                İnşaat Mühendisi                              5 Yıl

              1        Baş Ressam                            Ressam                                            

* Proje Müdürünün ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun proje yapımı işlerinde fiilen yönetici ya da mühendis olarak çalışmış olması, bunu tevsik eden belgeler ile birlikte başka bir işin Proje Müdürlüğünü yürütmekte olmadığını gösterir taahhütnamenin teklife eklenmesi gerekmektedir.

** Tecrübeli Mühendislerin ihale konusu iş Planlama raporu ve Sulama şebekesi projesi yapımı veya benzer iş niteliğine uygun projelerde tecrübeli olması ve bunu tevsik eden belgelerin teklife eklenmesi gerekmektedir.

Mühendis olarak asgari tecrübe ; benzer iş niteliğine uygun proje işlerinde çalışmış ve bunu belgeleyen inşaat mühendisi olacaktır.”  düzenlemesinin yer aldığı, bahse konu düzenlemenin aranılan asgari tecrübe süresi ve benzer iş deneyimi yönünden yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

          3) Akar-Su Müh. Müş. Ltdi Şti. – Su Yapı Müh. ve Müş. A.Ş. İş Ortaklığının sunması gereken iş deneyimi tutarının 584.000,00 YTL olduğu, bunun 408.000,00 YTL’sini pilot ortak Akar-Su Müh. Müş. Ltdi Şti., 175.200,00 YTL’sini özel ortak Su Yapı Müh. ve Müş. A.Ş.’nin sunması gerektiği, Akar-Su Müh. Müş. Ltdi Şti.’nin güncel tutarı 441.142,00 YTL olan Aşağı Kuzfındık Sulaması Planlama Revizyonu ve Kati Proje Yapımı işine ait iş durum belgesi sunduğu, Su Yapı Müh. ve Müş. A.Ş.’nin ise güncel tutarı 188.461,00 YTL olan Küçük Menderes Projesi Uladı Barajı Planlama Mühendislik Hizmetlerine ait iş durum belgesi sunduğu, dolayısıyla idari şartnameye göre iş deneyiminin yeterli olduğu, buna rağmen anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan, söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul