İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-701
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :70
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-701
Şikayetçi:
 Model İnşaat Turz. Gıda Oto. Hay. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., İkieylül Cad. Esnaf Sarayı K:5 No:357 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimliği,Ece Mah. İstasyon Cad. No:30 Sandıklı / AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38901
Başvuruya konu ihale:
 2007/173191 İhale Kayıt Numaralı “8 İşçi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası İşlemler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 06.26.25.0187/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 İşçi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası İşlemler” ihalesine ilişkin olarak Model İnşaat  Turz. Gıda  Oto. Hay. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde asgari ücret, sosyal sigorta primleri ve işsizlik sigortası primlerinde meydana gelecek değişikliklerde fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği, ancak ihale konusu işin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı olmadığından fiyat farkı ödenmesinin öngörülemeyeceği,

 

            2) Teknik şartnamede iş yerinin sigortalanacağı belirtilmesine rağmen, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin belirlenmediği, 

 

            3) İstenilen araç gereç ve temizlik malzemesinin teknik şartnamede belirtildiği, ancak idari şartnamede bunların teklif fiyata dahil masraflar arasında yer alıp almadığının belirtilmediği,

 

            4) İhale dokümanında taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname isteneceğine ilişkin düzenlemenin yapılmadığı, bunun ise kendi malı olan isteklilerin kullanacağı avantajlı koşulların ortadan kalkmasına sebep olduğu, ayrıca bahse konu düzenlemenin ihale konusu işte ekipman olmadığı yönünde bir kanaat oluşturduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara ilişkin Kararnamenin 5 inci maddesinde; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan hizmetlerden; araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibariyla kısa süreli hizmetler ile sigorta, muhasebe, haberleşme hizmetlerine ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden, mali ve hukuki nitelikteki hizmetlere fiyat farkı ödenmez. İdari şartname ve sözleşmelere aksine hükümler konulamaz.” hükmüne,

Aynı Kararnamenin 8 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir. hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre başvuru konusu “8 İşçi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası İşlemler” ihalesi Kararnamenin 5 inci maddesinde belirtilen fiyat farkı ödenemeyecek işler kapsamında olmadığı gibi, ihale konusu hizmetin yürütülmesi için çalıştırılacak personelle ilgili  Kararnamenin 8 inci maddesi kapsamında fiyat farkı öngörülmesinde de mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü yer almakta, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” 22 nci maddesinin dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede işe ait sözleşmenin 22 nci maddesinde; “İş ve iş yerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülük yüklenicinin olmakla birlikte idarenin istemiş olduğu sigortaları da yaptırmakla mükelleftir.” düzenlemesinin, teknik şartnamenin 5 inci maddesinin 10 uncu bendinde de; “Yüklenici firma aynı zamanda teslim aldığı malzeme ve cihazları ile birlikte hastane idaresince belirlenen değer (YTL) üzerinden hastane mutfağının sigorta işlerini; işe başlama tarihinden 5 (beş) iş günü içinde yaptırması ve sigorta poliçelerini hastane idaresine vermek zorundadır.” düzenlemesinin  yer aldığı, sigorta türü ile teminat kapsam ve limitini belirlemediği, bunun ise yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

………

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Anılan maddeye göre ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı ve idari şartnamede belirtilmesi zorunlu olan hususlar bu maddede sayılan hususlarla sınırlı olduğu, ihale dokümanının bir bütün olduğu göz önüne alındığında araç gereç ve temizlik malzemesine ilişkin hususların teknik şartnamede düzenlemesinde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca anılan belgelerin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak istenip istenmemesi idarelerin takdirindedir. Ancak bu belgelerin yeterlilik kriteri olarak istenmemesi, ihale dokümanında yüklenicilerden ihale konusu iş için gerekli makine ekipmanın iş başında bulundurulmasının istenmesine engel değildir. İstekliler ihale konusu iş için gerekli olan makine ekipmana ilişkin giderleri, gerekli makine ekipmanın kendi malı olup olmamasına göre bunların teklif maliyetlerindeki tutarını kendileri hesaplayacaklardır. Dolayısıyla idarece makine ekipmana ilişkin herhangi bir yeterlik belge ve kriterinin öngörülmemiş olmasında mevzuata aykırı bir hususa rastlanılmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul