İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-703
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :72
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-703
Şikayetçi:
 Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Atakan Sok. Savaş Apt. No:6 D:4 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Konya Devlet Yolu No:21 Teknikokullar / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 656
Başvuruya konu ihale:
 2007/169992 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Yardımcı Hizmetler ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 tarih ve 07.00.95.0185/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Yardımcı Hizmetler ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibince aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın idare tarafından yetersiz bulunduğu, teklif fiyatının temizlik sarf malzemesi ile ekipman ve makine parkı için öngörülen amortisman tutarını karşılayamayacağı ve hizmette aksama yaşanacağı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu kararın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

 “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “…

            26.3. Ayrıca,

 

            -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri

            -Tüm personele kişi başı brüt günlük 5,00 YTL (22 gün üzerinden)  yemek ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve taahhuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Tüm personele kişi başı brüt günlük 5,00 YTL (26 gün üzerinden)  yol ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve taahhuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Teknik şartnamende belirtilen tüm ekipman ve temizlik malzemeleri

            - Teknik şartnamende belirtilen giyim bedeli, (ayni olarak karşılanacaktır.)

            Not: Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılmayacaktır.

İhale dokümanında belirtilen diğer giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

30.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 30.11.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararıyla, idarenin Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. - YNR Grup Taah. Tur. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklamalarının verilmesini istediği, anılan iki isteklinin de açıklamasını sunduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; giyim bedeli olarak bir adet iş elbisesinin fiyatı (kışlık ve yazlık) için 2,50 YTL, kişi başı 5 YTL ve toplamda da 45 işçi için 225 YTL tutar öngördüğü, toplam asgari işçilik maliyeti olarak 540.678,60 YTL bedel belirlediği, teknik şartnamede belirtilen bütün sarf ve temizlik malzemeleri için 3.700,00 YTL ve ilaçlama hizmeti için 300,00 YTL tutar öngördüğü, tüm bu bedelleri de proforma faturalarla tevsik ettiği görülmüştür. Buna mukabil, diğer isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; giyim bedeli olarak bir adet yazlık iş elbisesi için 9,00 YTL, bir adet kışlık iş elbisesi için 11,00 YTL, kişi başı 20,00 YTL ve toplamda da 45 işçi için 900,00 YTL tutar öngördüğü, toplam asgari işçilik maliyeti olarak 541.353,60 YTL bedel belirlediği, teknik şartnamede belirtilen bütün sarf ve temizlik malzemeleri için 8.083,30 YTL öngördüğü, ilaçlama için ayrı bir bedel öngörmediği, anılan isteklinin öngördüğü tüm bedelleri proforma faturalarla tevsik ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde de ilaçlama bedeline ayrıca yer verilmediği, ilaçlamaya ilişkin sarf malzemelerine bütün sarf ve temizlik malzemeleri içinde yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu açıklamalar yapıldıktan sonra, 05.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararıyla Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. - YNR Grup Taah. Tur. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin sarf malzeme bedeli ile giyim bedeli için verdikleri fiyat düşük olduğundan dolayı hizmetin kalitesini düşüreceği ve iş verimliliğini azaltacağı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklama ise yaklaşık maliyet ve piyasa koşullarına göre uygun değerlendirilip ihalenin bu istekli üzerine bırakıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini ise reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yukarıdaki Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından piyasa rayiçlerine uygun olmadığı tespit edilen, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, bir teklifin geçerli , bir teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer teklifin geçerli yada geçersiz olduğuna ilişkin bir tespitin yapılmadığı gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                                                                                                             

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul