İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-705
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :75
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-705
Şikayetçi:
 Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak Nu 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Reşadiye Mah. Civan Sok. Dr. Mehmet Aydın Sağ. Komp. 55050 Gazi / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38350
Başvuruya konu ihale:
 2007/172494 İKN|li “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.2524.0184/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 26.12.2007 tarih ve 38350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince süresinde onaylanmadığı,

 

            2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklılık teyidinin yapılmadığı,

 

            3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı çerçevesinde giyecek bedellerinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale komisyonu karar tutanağının düzenlenme tarihi 11.12.2007, ihale yetkilisinin onay tarihi ise 12.12.2007’dir. Başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında “ihale karar tarihi” 29.11.2007 olarak gösterilmiştir. Başvuru sahibinin açıklama talebine idarece verilen cevabın metin kısmında ihale kararının 11.12.2007 olduğu, sehven farklı yazıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını ya onaylaması ya da gerekçelerini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekirken ihale kararının gecikmeli bir şekilde onaylandığını, ayrıca açıklama talepleri üzerine idarece alınan karardaki ihale karar tarihi ile kesinleşen ihale kararında belirtilen ihale karar tarihlerinin de çelişkili olduğu, idarenin çelişkili ve isteklileri tereddüte düşürecek şekilde hareket ettiğini ve 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi çerçevesinde görevlilerin cezalandırılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

Diğer taraftan, idare, anılan durumun, ihale karar tarihi olan 11.12.2007 yerine sehven ihale tarihi olan 29.11.2007 tarihinin yazılmasından kaynaklandığını belirtmektedir. İhale komisyon kararından, ihale karar tarihinin 11.12.2007, ihale kararının onay tarihinin ise 12.11.2007 olduğu anlaşılmaktadır. İhale tarihi de 29.11.2007’dir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece ihale karar tarihinin, sehven, başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında ihale tarihi olan 29.11.2007 şeklinde yazıldığı ve ihale yetkilisinin ihale kararını süresinde onayladığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında; “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyon karar tutanağı 11.12.2007 tarihinde düzenlenmiş, ihale kararı ihale yetkilisince 12.12.2007 tarihinde onaylanmıştır. Yukarıda belirtilen Kanun hükmü uyarınca söz konusu teyit işleminin ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmadan önce gerçekleştirilmesi gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin teyit işlemi 19.12.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Bununla birlikte, her ne kadar bu durum mevzuata aykırı olsa da, yapılan araştırmalar neticesinde ihale tarihi ve ihale kararının onay tarihi itibariyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı durumda olmadığı tespit edildiğinden, bu aykırılığın esasa etkili olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

 

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adı “Temizlik Hizmet Alımı”, 2.c maddesinde ise miktarı ve türü “2008 Yılı 30 (otuz) İşçili Temizlik hizmet Alımı İşi” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinde;

 

“Ayrıca, personele yol ve yemek bedeli nakdi olarak ödenecek ve bordroda göterilecektir. Personelin  (gidiş-dönüş) brüt yol parası (3.50 YTL x 26 gün x12 ay x 30 personel), brüt yemek parası (4.50 YTL x 26 gün x 12 ay x 30 personel) öngörülmüş olup, teklif fiyata dahil edilecektir. 25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin Bölüm XIII.G 13. maddesine istinaden işçilere giyecek yardımı yapılmayacak, bu giderler işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan, sayısı ve özellikleri teknik şartnamede belirtilen giyim giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Resmi, dini bayram ve yılbaşı günlerinde toplam 3 kişi çalıştırılacaktır. Sözü edilen tatil günleri 2008 yılında 13.5 gündür. Bu günlerde çalıştırılacak olan personeller 3 vardiya:

 

07:00 – 15:00

16:00 – 23:00

23:00 – 07:00

 

şeklinde çalışacaklardır.”

 

26.5 maddesinde ise; “İhalesi yapılan bu iş için sigorta risk prim oranı Samsun SSK İl Müdürlüğünden alınan yazıya göre %2 (yüzde iki) dir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.8 maddesinde; “Tüm çalışan temizlik işçilerinin rengi ve kalitesi idare tarafından onaylanan tek tip kıyafet ceket ve pantolon giymeleri zorunludur. Kıyafetler yazlık ve kışlık ayrı ayrı 1’er takım olacak ayrıca bayan elemanlar için bone verilecek, dışarıda çalışacak personel için 1 adet yağmurluk 1 adet kışlık mont verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yine teknik şartnamenin “Gerekli Malzeme ve Teçhizat” başlıklı 5 inci maddesinde; 3 adet “portatif tip elektrik süpürgesinin (kağıt filtreli, toz torbalı, 1600 ve/veya 1800 watt)”, 1 adet sanayi tipi elektrik süpürgesinin”, 3 adet “yer yıkama otomatının”, 1 adet “halı yıkama makinesinin”, 20 adet “çift kovalı paspas arabası paslanmaz pres milinin (sıkma haznesi paslanmaz metal olacak), 15 adet “nemli mop aparatının (80-50 cm., püskülüyle takım)”, 15 adet “ıslak mop aparatının (püskülüyle takım)”, 6 adet 80 lt.’lik çöp taşıma konteynerinin (tekerlekli, 2 mavi, 2 kırmızı, 2 siyah)” ve 5 adet “kat temizlik arabasının (8 lt.’lik, 2 temizlik kovalı, 4 tekerlekli kromaj, 2 raflı üst rafa 2 temizlik kovası sığacak)” ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından tedarik edilmesi istenmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli” ile “firma karı” hariç, teklif edilmesi gereken asgari toplam işçilik maliyetinin 357.245,92 YTL olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Münir Temelli’nin teklifi ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek anılan istekliden teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istenmiş, alınan cevabi açıklama yazısının yeterli bulunması neticesinde ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta, istenen giyecekler için KDV hariç toplam 90,00 YTL’lik proforma fatura verildiği görülmüş olup, 30 işçi için yazlık ve kışlık ayrı ayrı olmak üzere toplam 60 adet pantolon – ceket takımının, bayan personel için istenen bonelerin ve birer adet yağmurluk ile kışlık montun bu fiyata temin edilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerden, teklif ettikleri bedelin en az %40’ı oranında iş deneyimlerini tevsik eden iş deneyim belgelerini sunmaları istenmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim (iş bitirme) belgesinin tetkikinden, belgenin 15.12.2004 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu olan işe ilişkin sözleşmenin 11.08.2003 tarihinde imza altın alındığı, toplam sözleşme bedelinin 84.557.711.304 TL, belge tutarının ise 99.248.191.856 TL olduğu, belgeye konu işin 4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu itibarla aslında söz konusu her iki tutarı eşit olması gerektiği, nitekim belgeyi düzenleyen Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan yazışmalar neticesinde aslında belge tutarına hatalı bir şekilde fiyat farklarının da yansıtılmış olduğu, bununla birlikte belge tutarının 99.248.191.856 TL olduğu kabul edilse dahi, güncellenmiş belge tutarı olan 141.999,55 YTL’nin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının %40’ı olan 142.935,44 YTL’nin altında kaldığı, anılan isteklinin teklifinin bu çerçevede değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tutarının düzeltilmesinin belgeyi düzenleyen idare olan Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, geçerli olan iki tekliften biri olan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine ait iş deneyim belgesinin yeterlik kriterini karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına Kurulun düzeltici işlem kararı ile karar verilmesi sonucu geçerli olan bir teklifin kaldığı ve bu teklifinde yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul