İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-706
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :76
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-706
Şikayetçi:
 Gelişim Harita İmar İnş. Ltd. Şti., Lise Cad. 2. Sokak Aktaş-3 Apt. No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı,Ziraat Mah. 14. Sokak No:14 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 545
Başvuruya konu ihale:
 2007/99094-2007/99094 İKN|li “Zeytindağ/İzmir Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.00.67.0184/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zeytindağ/İzmir Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Harita İmar İnş. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, ancak ihalenin ödenek yetersizliği nedeni ile iptal edildiği, oysa 10.09.2007 – 31.10.2007 tarihleri arasında aynı idarece yapılan aynı nitelikteki 31 adet iş içerisinde bu iş dışında başkaca hiçbir işin iptal edilmediği, şikayet başvuruları üzerine alınan idare kararında ödenek yetersizliği nedeniyle toplam 25 adet işin iptal edildiğinin belirtildiği, ancak Kamu İhale Bülteninde bu işlerin henüz ilan edilmediği, itirazen şikayet konusu ihalenin ihale sürecinin sonunda iptal edilmiş olmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

06.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararından; ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılmasına oyçokluğu ile karar verildiği, komisyon başkanının, işin 2007 yılında ihale edilmesine karşın ödemelerin 2008 yılı içinde yapılacağı, oysa 2008 yılına ilişkin idare ödeneklerinde kısıntıya gidilmesi nedeniyle bu iş için yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle karşıoyu bulunduğu, Harita Dairesi Başkanlığının 11.12.2007 tarihli yazısı ile, aynı gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi hususunun ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisinin 11.12.2007 tarihli “oluru” ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayet başvuru üzerine idarece alınan kararda da özetle; 2007 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinden İller Bankasına 120.000.000 YTL aktarıldığı, Bankalarınca bu ödenek katsayı tutarında artırılmak suretiyle 126.000.000 YTL ödenek talep edildiği, ancak bütçe görüşmelerinde bankalarına 40.000.000 YTL aktarılmasının uygun görüldüğü ve bu şekilde gerçekleştirildiği, bankalarına yeterli ödenek aktarılmaması sonucu ihale edilmesi uygun görülerek ihale ilanı yayımlanan 25 adet işin iptal olduğu, itirazen şikayet konusu ihalenin de bu çerçevede ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edildiği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 11.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul