• Karar No: 2008/UH.Z-707
  • Toplantı No: 2008/08
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/08
Gündem No :160
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-707
Şikayetçi:
 Mar-Nus Tem. Özel Sağ. ve Sos. Hiz. Yem. Ürt. Hiz. Bilgisayar İlaç Tic. Ltd. Şti., Y. Turan Mah. Lozan Cad. Nu:127 Nusaybin / MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, 13 Mart Mah. Emniyet Müdürlüğü Karşısı 47100 Yenişehir / MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 4325
Başvuruya konu ihale:
 2008/9282 İhale Kayıt Numaralı “Musa Cihaner Çocuk Yuvası 10 Temizlik 2 Kalorifer 12 Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.04.93.0168/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından 28.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Musa Cihaner Çocuk Yuvası 10 Temizlik 2 Kalorifer 12 Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mar-Nus Tem. Özel Sağ. ve Sos. Hiz. Yem. Ürt. Hiz. Bilgisayar İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarih ve 4325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye teklif veren üç isteklinin yeterlilik aşamasında sunmaları gereken taahhütnamenin standart forma uygun olmamasına ve tekliflerini ve idari şartnamenin 24.1 maddesinde istenilen diğer belgeleri birlikte ayrı bir zarf ile komisyona teslim etmeleri gerekirken 3 isteklinin de bu belgelerin hepsini yeterlilik dosyası ile birlikte komisyona  sunmuş olmalarına rağmen idarece bu durumun kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın vermiş olduğu teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatlarda aritmetik hata olduğu,

 

             iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararın alınmamış olmasına karşılık ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı, alınan kararın usulüne uygun alınmadığı  tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırılmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul