• Karar No: 2008/UH.Z-708
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :78
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-708
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak Nu 20/6 Kızılay Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Z. H. Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği, Derviş Paşa Mah. Dr. Mahmut Caddesi Nu:5 Afyonkarahisar
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38915
Başvuruya konu ihale:
 2007/161198 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları, 82 İşçi İle Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.26.33.0177/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Z. H. Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları, 82 İşçi İle Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde yer alan, idare tarafından çalışması uygun görülmeyen veya istenmeyen işçilerin 2 gün içinde hastaneyle ilişiğinin kesileceğine ilişkin hükmün 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanı ve idari şartnamede çalıştırılacak işçi sayısının 82 olarak belirlendiği, görev dağılımında terzihanede çalışacak işçiden bahsedilmediği, ancak idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde terzihanede bir adet işçinin çalıştırılmasının şart koşulduğu, dolayısıyla işçi sayısının net olarak belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmemesine rağmen teknik şartnamede maliyet içeren bazı kalemlere yer verildiği, (logarların temizlettirilmesi vb) bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            4) Giyim malzemelerinin özelliklerine yer verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünün 5 inci maddesinde; “İdare tarafından çalışması uygun görülmeyen veya istenmeyen işçilerin 2 gün içinde hastanemizle ilişiği kesilip, yerine teknik şartnameye uygun yeni eleman alınacak ve işe başlatılmadan idareye bilgi verilip onayı alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin çalışan işçileri işten alma yetkisinin sınırı söz konusu düzenlemede “çalışması uygun görülmeme” veya “çalışması istenmeme” olarak belirlenmiştir. 

 

            4857 Sayılı İş Kanunun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

            “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

               I- Sağlık sebepleri:

             a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

             b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

             (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

             II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

             a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

             b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

             c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

            d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

            e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

             f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

            g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

           h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

           ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

             III- Zorlayıcı sebepler:

             İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

            IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

             İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.” hükmü,

           

4857 Sayılı İş Kanunun “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18 inci maddesinde;   “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

            Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

           Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

             a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

             b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

            c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli  makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

            d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

           e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

            f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

 

             İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

             İşletmenin  bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında  bu madde,  19 ve  21 inci maddeler  ile  25 inci  maddenin son fıkrası  uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununda işçilerin işten çıkarılma yöntem ve sebepleri belirtilmiş olup, idarece idari şartnamede belirlenen tamamen subjektif nitelikli işten çıkarma kriterleri anılan Kanun hükümlerine uygun görülmemiştir.

 

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 2. a maddesinde ve idari şartnamenin 2.a maddesinde açıkça ihale konusu işin 82 işçi ile görüleceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünün 5 inci maddesinde çalışacak 82 işçiye ait iş dağılımının nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan iş dağılımında terzihane bulunmamasına rağmen aynı maddede; “Terzihanede 1 işçi çalışacak olup terzihane ve ilgili yerler ve koridorların temizliği yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Her ne kadar iş dağılımında terzihane çalışma yeri olarak gösterilmese de toplam işçi sayısının net olması, idarenin iş dağılımını her zaman düzenleme yetkisi bulunması ve iş dağılımının teklifleri etkileyen bir unsur olmaması hususları göz önünde bulundurulduğunda şikayet uygun görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Temizlik basamakları” başlığının altında “Logarların temizliği” başlığına yer verilmiştir. Bu başlık altında; “Hastane kanalizasyon şebekesine bağlı logarlar her ay periyodik şekilde temizlenecek veya temizlettirilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde logarların temizliği ayrı bir maliyet kalemi olarak öngörülmemiştir.

 

            İhale konusu iş malzemesiz temizlik işi olduğundan logarların temizlettirilmesi ayrı bir maliyet kalemi olmayacağından, idarenin yaptığı düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.13 maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Üniformalar” başlıklı 6 ncı maddesinde; “ ..Üniformalar erkek ve kadın personel pantolon ve gömlek olacaktır. Ayrıca sadece idarenin uygun gördüğü yerlerde çalışan işçiler yine idarenin onayladığı tipte bone takacaklardır. … Çalışacak işçilere verilecek iş elbiseleri en az 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere yıllık 4 takım olacak ayrıca 1 çift iş ayakkabısı ve 1 çift çizme verilecektir.

 

            …Ekip şefi ve yönetim bölümünde çalışan personelin kıyafetleri farklı olacak ve idarenin onayından geçecektir. Tıbbi atık toplayıcıları için, Tıbbi Atık Yönetmeliği’ne uygun yanmaz, su geçirmez, kırmızı ya da turuncu renkte, tıbbi atık kıyafeti ve özel eldiveni kullanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

            Yapılan düzenlemede üniformalar ve tıbbi atık toplayıcıların kıyafetlerinin niteliklerinin şartnamede belirtildiği görülmekle beraber, ekip şefi ve yönetim bölümünde çalışan personelin kıyafetleri için sadece “farklı” ibaresinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ekip şefi ve yönetim bölümünde çalışan personelin kıyafetleri piyasadan kolayca temin edilebilen standart iş kıyafetlerinden olduğundan söz konusu eksikliğin ihalede tekliflerin verilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı görülmüştür.  

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü,

 

 

            İdari şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünün 5 inci maddesinde; “ ..Ekip sorumlusu ve işçiler teknik şartnamede istenen özelliklerde olacak ve istekliler işçilerin teknik şartnamede istenen özellikte olduğunu liste halinde (bilgi ve diplomalarıyla birlikte) bildireceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemede isteklilerden çalışacak personele ait diplomaların istenilmesi, bu kişiler için anahtar teknik personel gibi iş yerinde çalışma şartı aranması anlamına geleceğinden, düzenlemenin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.13 maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Üniformalar” başlıklı 6 ncı maddesinde; “ ..Üniformalar erkek ve kadın personel pantolon ve gömlek olacaktır. Ayrıca sadece idarenin uygun gördüğü yerlerde çalışan işçiler yine idarenin onayladığı tipte bone takacaklardır. … Çalışacak işçilere verilecek iş elbiseleri en az 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere yıllık 4 takım olacak ayrıca 1 çift iş ayakkabısı ve 1 çift çizme verilecektir.

 

            …Ekip şefi ve yönetim bölümünde çalışan personelin kıyafetleri farklı olacak ve idarenin onayından geçecektir. Tıbbi atık toplayıcıları için, Tıbbi Atık Yönetmeliği’ne uygun yanmaz, su geçirmez, kırmızı ya da turuncu renkte, tıbbi atık kıyafeti ve özel eldiveni kullanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Dokümanda yapılan düzenlemede üniformalar ve tıbbi atık toplayıcıların kıyafetlerine ilişkin niteliklerin açıkça belirtildiği görülmekle birlikte, ekip şefi ve yönetim bölümünde çalışan personelin kıyafetleri için sadece “farklı” ibaresinin kullanıldığı, ancak bu kıyafetlerin niteliklerinin belirtilmediği, bununda tekliflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi aşamasında isteklileri teredüte düşürecek nitelikte olduğu, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul