En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-709
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :80
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-709
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Kadınhanı Belediye Başkanlığı, İstiklal Mahallesi İstanbul Cad.No:28 Kadınhanı/Konya
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 215
Başvuruya konu ihale:
 2007/173910 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Nakli ve Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.00.28.0177/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nca 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çöp Toplama, Nakli ve Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 215 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak “çöp toplama ve nakil işleri, kent temizliği hizmetleri” gösterildiği, ihale konusu iş ile benzer iş aynı olduğundan rekabetin engellendiği, iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

   İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

           

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adı; “Kadınhanı Belediyesi 9 Mahallede Çöp Toplama ve Nakli” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihale bünyesinde çöp toplama ve nakli işleri, kent temizliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Benzer iş tanımında çöp toplama ve nakli işleri ile kent temizliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilmiştir. İşin tanımı çöp toplama ve nakli iken, benzer iş tanımında ayrıca kent temizlik hizmetleri de benzer iş kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            İdarenin belirlediği benzer iş tanımı rekabeti kısıtlayıcı nitelikte görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin 01.01.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3.b maddesinde 30 işçi için yıl içerisinde 16 gün resmi ve dini tatil günleri fazla mesai ücreti ödeneceği ifade edilmiştir.

 

            İhalenin bir yıllık olup 2008 yılı içerisinde 13.5 gün resmi tatil günü bulunduğu, tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı ve dolayısıyla iş eksilişi yapılmasının mümkün bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu düzenlemenin kamudan yükleniciye sebepsiz yere fazla ödeme yapılmasına neden olacak nitelikte olduğu görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan; “kaynakların verimli kullanılması ilkesi” gereğince söz konusu hükümle ihaleye devam edilmesi kamunun zararına sebep olacak niteliktedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

     İnceleme konusu ihalede idarenin resmi ve dini bayram günlerini fazla tesbit etmesi ihalenin iptal sebebi olarak gösterilmiştir. 2008 yılı içinde 13,5 gün olması gereken toplam resmi ve dini bayram günü sayısı, şartnamede 16 gün olarak belirtilmiştir. Her ne tadar yapılan düzenleme mevzuata uygun olmasa da, 2,5 günlük resmi ve dini bayram günü çalışması ihalenin toplam maliyeti içerisinde esası etkilemeyecek derecede olduğundan, ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmamaktayız.

 

 

 

         

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul