İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-71
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-71 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-710 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :112
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-71
Şikayetçi:
 Emin Müth. Tem. Yem. Posta Dağ. Hizm. Nak. Pet. Ürün Gıda İnş. Elek. Bilgi. Maden. Oto. Tar. Hay. Su Ürün. Deri Cenaze Hizm. Med. San. Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi ışıklar Cad. Türkay Apt. Nu:27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği,Saimbeyli Cad. 01510 Kozan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34953
Başvuruya konu ihale:
 2007/140923 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, Bahçe Bakımı, İlaçlama, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama ve Kurutma Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.92.0102/2008-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Tem. Yem. Posta Dağ. Hizm. Nak. Pet. Ürün Gıda İnş. Elek. Bilgi. Maden. Oto. Tar. Hay. Su Ürün. Deri Cenaze Hizm. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34953 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesince 18.10.2007 tarihi saat 10:00´ da ihalesi yapılan Malzemeli Genel Temizlik, Bahçe Bakımı, İlaçlama, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama Ve Kurutma Hizmeti Alımı ihalesine iştirak etmek amacıyla ihale dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanı üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna ve tamamlayıcı ikincil mevzuata aykırılıklar bulunduğu, bunların ihaleye iştirak edilmesine engel teşkil ettiği, 

 

1- İdare tarafından 26.09.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 4.3.2. maddesinde "İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen ve ihale dosyasında belirtilen makine teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. İstekli hizmeti gerçekleştirirken bu malzemeleri kullanacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır. Kullanılacak olan malzemeler diğer hususlar bölümünde belirtilmiştir." Şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak idari şartnamenin Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2. maddesinde "İstekli, idarenin ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için aşağıdaki tabloda listelenen gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmalıdır. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması
 gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir."şeklinde düzenleme yapıldığı, idari şartnamede taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname sunulması istenmekte iken, ihale ilanında ise istekli hizmeti gerçekleştirirken bu malzemeleri kullanacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacağının belirtildiği,  ihale ilanında sadece taahhütname istenirken, idari şartnamede ise noter onaylı taahhütname istendiği, ayrıca istenilen taahhütnamelerin konusunun da farklı düzenlendiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtildiği üzere ihale ilanı ile ihale dokümanının birbiri ile uyumlu olması gerektiği,  ihale ilanı ile ihale dokümanında yapılan farklı hükümler nedeniyle ihalenin bu haliyle yapılamayacağı, ihale dokümanının ihale ilanına yansıyan hükümlerinde zeyilname ile değişiklik yapılmasının da mümkün olmadığı,  ilanda değişikliğin ise süresinin geçtiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2- İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 26.5. maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 dir. Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir."şeklinde düzenleme yapıldığı, idari şartnamede ihale konusu işin 2008 Yılı Malzemeli Genel Temizlik, Bahçe Bakımı, İlaçlama, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama Ve Kurutma Hizmeti Alımı olduğu düzenlemesi bulunduğu,  Tebliğ gereği sadece genel temizlik veya bina içi temizliği işlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2 olarak belirleneceği, diğer durumlarda bütün işlerin en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabii olması gerektiği, ihale konusu işin konusu üzerinde bir inceleme yapılacak olursa kalorifer yakma ve bahçe bakımı işlerinin tehlike sınıfının III ve prim haddinin ise % 2,5 olması gerektiği, ihale dokümanında iş kazaları ve meslek hastalıkları prim haddinin % 2 olarak alınması nedeniyle asgari işçilik maliyetinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı,

 

3- İdare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin C bendinde; “toplam çalıştırılacak kişi sayısı 32 erkek -19 bayan Toplam 51 (ellibir) kişidir, işçilerin dağılımı ve çalışma saatleri: Toplam İşçi Sayısı Çalışma Saatleri /İşçi Sayısı: 51, 7-15: 29 , 15-23: 12,  23-07:10, Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2008 yılı için 13,5 (onüçbuçuk) gün olup; çalışacak işçi sayısı 16 (onaltı) kişi olarak belirlenmiştir. Toplamda 216 gündür. Hastane idaresi ihtiyaç durumuna göre çalışma saatlerindeki işçi sayılarını değiştirmeye yetkilidir” düzenlemesi bulunduğu, ayrıca “işçilerin nitelikleri ve sayıları; Genel Yönetici l adet Özelliği: Sağlık İdaresi Yüksekokulu, İşletme, otelcilik Turizm Yüksekokulu vb. okul mezunu olmak Görevi: İdare ile koordinasyonu sağlayarak işin genelini yönetir. Hizmetin görüleceği saatlerde sürekli işin başında bulunmak zorundadır. (Haftalık çalışma saatlerinin tamamında)"düzenlemeleri yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin  XIII. G-14 üncü maddesinde; "İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır." hükmü bulunduğu, belirtilen genel yöneticinin haftalık çalışma süresinin tamamında işin başında bulunacağı belirtildiğinden, bu işin en az 4 kişi ile yürütülebileceği, genel idareci olarak istenilen toplam 4 kişinin de istekliler açısından bir maliyet doğuracağı göz önüne alındığında bu düzenlemenin iş ve ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde; “İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen ve ihale dosyasında belirtilen makine teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. İstekli hizmeti gerçekleştirirken bu malzemeleri kullanacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır. Kullanılacak olan malzemeler diğer hususlar bölümünde belirtilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; aşağıda görüleceği üzere makine ve ekipman ile kullanılacak temizlik ve sarf malzemelerine ait liste yer almaktadır.

 

 İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “istekli, idarenin ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için aşağıdaki tabloda listelenen gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmalıdır.

 

Kullanılacak Makine ve Ekipman;

Geniş yüzeyler için yer yıkama, vakum ve cila makinası; 1 adet,

Girintili çıkıntılı yüzeyler için yer yıkama, vakum ve cila makinası; 2 adet,

Çim biçme makinası; 1 adet,

Çift kovalı presli temizlik seti; 8 adet,

İlaçlama pompası; 2 adet,

Destekli merdiven; 2 adet,

Çöp konteynırı  (büyük boy plastik); 10 adet,

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş Ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına  bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanındaki düzenleme ile makine ve ekipman için idari şartnameye atıfta bulunulmakla birlikte, malzeme taahhütnamesine ilişkin düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği  anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; “ihale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale  Genel Tebliği’nin VIII. A maddesinde; “….isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yeterlik kriterine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 dir. Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Malzemeli genel Temizlik, Bahçe Bakımı, İlaçlama, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama ve Kurutma Hizmeti işi 51 Kişi ile 12 Ay 366 Gün” olarak belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.6 maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” hükmü bulunmaktadır. 

 

İdarece yaklaşık maliyet hesabında esas alınan iş kazaları meslek hastalıkları prim oranının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden sorgulama yapılmak suretiyle belirlenmediği, dolayısıyla birden fazla iş içeren ihale konusu iş için uygulanacak iş kazaları meslek hastalıkları prim oranı konusunda mevzuata uygun belirleme yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; “2008 yılı ihtiyacı 51 kişi ile 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 12 aylık” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “temizlik işçisi personeli konumundaki 51 adet personele brüt asgari ücret üzerinden ödenecek tutar teklif fiyata dahildir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Teknik şartnamenin 3.C.a maddesinde; “toplam çalıştırılacak işçi sayısı 32 erkek 19 bayan toplam 51 kişidir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2008 Yılı için 13,5 (Onüçbuçuk) gün olup; çalışacak işçi sayısı 16 (onaltı) kişi olarak belirlenmiştir.Toplamda 216 gündür. Hastane idaresi ihtiyaç durumuna göre çalışma saatlerindeki işçi sayılarını değiştirmeye yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “İşçilerin nitelikleri/sayıları” başlıklı 3.C.c.1.a maddesinde; “Genel yönetici 1 adet Özelliği: Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, İşletme,Otelcilik Turizm Yüksek Okulu vb. okul mezunu olmak. Görevi: İdare ile koordinasyonu sağlayarak işin genelini yönetir. Hizmetin görüleceği saatlerde sürekli işin başında bulunmak zorundadır(Haftalık çalışma saatlerinin tamamında)” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelin 1 inci kaleminde işçi sayısının 51 olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işte çalıştırılacak işçi sayısının 51 olarak düzenlendiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemenin madde başlığında belirtildiği üzere ihale konusu iş için istenilen işçilerin niteliğine ilişkin bir düzenleme olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna  varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul