İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-713
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :84
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-713
Şikayetçi:
 Hasari Doğan / Otobüs İşletmecisi, Dokuz Eylül Caddesi Ziraat Bankası Yanı Akın Apt. No: 41 K 3 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.Atatürk Bulvarı No: 106 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1318
Başvuruya konu ihale:
 G1318 İhale Kayıt Numaralı “Şoförlü Araç Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.01.69.0171/2008-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 22.11.2007 tarihinde yapılan Şoförlü Araç Kiralanması İşi ihalesine ilişkin olarak Hasari Doğan / Otobüs İşletmecisi’nin 14.01.2008 tarih ve 1318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerin eşit çıkması halinde fiyat dışı unsurlar belirtilmiş olmasına rağmen, fiyat dışı unsurlar dikkate alınmadan ihalenin bir başka firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede, Kurulun 14.09.2004 tarih ve 2004/DK.D-303 sayılı kararıyla, İletim Sisteminin Muhabere, Koruma ve Sinyalizasyon İhtiyacı için PLC cihazlarının (yan birimleri ve yedekleri ile birlikte)  imalatı ile koruma, kumanda cihazları, röle üretimi, ayar tadilatı, bakım ve onarımı, trafoların tamir ve bakımı  ile nakli ile ilgili üretim konusuyla ilgili olmak kaydıyla araç kiralama hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İlgisi nedeniyle; şikayet dilekçesi ve eklerinin Enerji Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul