İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-716
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :87
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-716
Şikayetçi:
 Arg Grup Temz. İlaç. İnş. Gıda Sosy. Hizm. Turz. ve Taşm. San Tic.Ltd.Şti. Talatpaşa Bulvarı Gevher Nesibe İş Merkezi No: 113/20 Cebeci Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Başhekimliği Kasaplar Mahallesi Vasıfçınar Caddesi BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 367
Başvuruya konu ihale:
 2007/157283 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.00.55.0171/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Başhekimliği’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arg Grup Temz. İlaç. İnş. Gıda Sosy. Hizm. Turz. ve Taşm. San Tic.Ltd.Şti’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 2008 yılı 366 gün olduğu halde işin süresinin 365 gün olarak belirtilmesinin belirsizliğe yol açtığı,

 

2) Benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı içerikte olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamede belirtilen temizlik malzemelerde malzemelerin özelliği yerine marka olarak belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, “35 kişi ile 12 ay süreli…” olduğu, aynı şartnamenin 49 uncu maddesinde de işin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 gün olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” hükmü yer almıştır.

 

            İlan ve idari şartnamede işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi ve 2008 yılının 366 gününden oluşması nedeniyle ihale konusu işin süresinin 366 takvim günü olarak düzenlenmesi gerekmesine karşın, ilan ve idari şartnamede işin süresinin 365  takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı söz konusu hizmet alımında asgari maliyet hesaplamasının “Ay” üzerinden yapılması gerektiği, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerektiği, ancak söz konusu ihaleye ait dokümanda işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi nedeniyle artık gün bulunmadığı görüldüğünden ve işin süresinin ilan ve ihale dokümanında 12 Ay olarak düzenlenmesi nedeniyle; ihale konusu işe ait asgari maliyetin ve dolayısıyla teklif bedelinin toplam 12 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 366 yerine hatalı olarak 365 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale bülteninin 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Diğer resmi ve özel hastanelerde yapılan malzemeli genel temizlik hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” İhale konusu iş ise “Malzemeli Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” alımı işidir. Hastanelerin, insanlar tarafından doğrudan sağlık hizmetlerinin satın alındığı alanlar olduğu ve bu alanların temizliğinin de bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektirdiği açıktır. Sadece hastanelerde yapılmış olan temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık oluşmayacağından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesi incelendiğinde, Vileda, Cif, Camsil, Ernet gibi markalara yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, teknik şartnamede ki söz konusu temizlik işin teknik özelliğine ilişkin bir husus olmadığından bir marka tanımlamasından da söz edilemez.  Ayrıca, bu malzemeler belirlenirken belli bir markanın adı zikredilmesine rağmen piyasada belli bir marka algılamasına neden olmamaktadır. Dolaysıyla rekabeti engelleyici mahiyette bir düzenleme olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Benzer İş;

 

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı şekilde anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, İhale bülteninin 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Diğer resmi ve özel hastanelerde yapılan malzemeli genel temizlik hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” denilmektedir.

 

 İhale konusu işin “Malzemeli Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” alımı işidir. Hastanelerin, insanlar tarafından doğrudan sağlık hizmetlerinin satın alındığı alanlar olduğu ve bu alanların temizliğinin de belli bir tecrübeyi gerektirdiği açıktır. Ancak, benzer iş tanımında malzemeli genel temizlik işinin benzer iş olarak kabul edilmiş olması, hastanelerin temizliği için gerekli olan bilgi birikimi ve tecrübenin malzemelerin temini için gerekli olmayacağından, benzer iş tanımında malzemeli genel  temizlik işinin aranması ihale konusu işin yapılabilirliliği ile bir ilgisi olmadığı ve ihaleye katılımı sınırladığı anlaşıldığından söz konusu bu hususun ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                       


 

 

 

 

 

 

 

 

          

İncelemeye konu ihalede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Benzer İş;

 

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Diğer resmi ve özel hastanelerde yapılan malzemeli genel temizlik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

 İhale konusu işin “Malzemeli Temizlik ve İlaçlama Hizmet” alımı olduğu, hastanelerin insanlar tarafından doğrudan sağlık hizmetlerinin satın alındığı alanlar içerisinde yer aldığı, bu alanların temizliğinin de bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektirdiği açıktır. Sadece hastanelerde yapılmış olan temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesinde işin doğası gereği herhangi bir aykırılık oluşmayacaktır. Ancak, benzer iş tanımında malzemeli genel temizlik işinin benzer iş olarak kabul edilmiş olması, hastanelerin temizliği için gerekli olan bilgi birikimi ve tecrübenin malzemelerin temini için gerekli olmayacağından, benzer iş tanımında malzemeli genel  temizlik işinin aranması rekabeti daraltıcı nitelikte bir düzenleme olduğu ve bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul