İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-717
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :88
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-717
Şikayetçi:
 F R Ç Temizlik İnş. Gıda Taşm. ve Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ofis Cami Sok. Ayyıldız Apt. No: 1/1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mah Menekşe Sok. No: 1 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38754
Başvuruya konu ihale:
 2007/173012 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.25.85.0171/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak F R Ç Temizlik İnş. Gıda Taşm. ve Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale dokümanlarının yer aldığı CD de sadece teknik şartnamenin yer almasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) TSE Hizmet Yeterlilik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihale tarihi olan 05.12.2007 tarihinde saat 9:25’te ihale dokümanını satın aldığı, bu işleme ilişkin tutanakta da ihale dokümanı oluşturan belgelerin CD halinde verildiğinin belirtildiği görülmüştür. İhale dokümanı satışı ile ihale tarihi arasında 35 dakikalık bir süre geçtiği dikkate alındığında, teklif vermek niyetinde olan bir firmanın ihale dokümanının yer aldığı CD’nin içeriğinin kontrol etme ve CD içeriğinin düzeltilmesini sağlama imkanı olduğu halde düzeltme yoluna gitmediği ve saat 10:00’da gerçekleştirilen ihaleye de teklif vermediği, ihale tarihinden 8 gün sonra idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca idarenin cevabı incelendiğinde, ihale dokümanının CD yanında, basılı olarak da verildiği anlaşıldığından sadece CD de teknik şartname olduğuna ilişkin iddia doğru olsa bile esasa etkili bir aykırılık olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmet alımı işi ile ilgili olarak, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü gereği idarelere hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenebileceğine ilişkin yetki verilmiş bulunmaktadır. Ancak bu yetki, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar- L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar  başlığı altında yer verilen, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklamasından da anlaşılacağı üzere sınırsız bir yetki değildir.

 

İhale konusu hizmetin idarenin binasında gerçekleştirileceği anlaşıldığından TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 3 (üç) adet ihale dokümanının satın alındığı, 05.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 1 (Bir) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 196.175,00 YTL olan ihalede;

           

            İhaleye teklif veren tek isteklinin (Umut-Ay Sağ. Güv. Ltd. Şti.) teklif etmiş olduğu 195.900,00 YTL bedel ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. 

 

            İhaleye katılan tek isteklinin (ihale üzerinde bırakılan) teklif etmiş olduğu 195.900 YTL bedelin yaklaşık maliyete çok yakın olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği, verilen teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

                                                                                                 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul