İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-719
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :91
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-719
Şikayetçi:
 Ece Yemekçilik Hipermarket Temz. Yolcu Taşm. İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti, Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Nu :123 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs Rektörlük Binası Yıldız Yokuşu Beşiktaş İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 437
Başvuruya konu ihale:
 2007/162587 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapımı, Pişirilmesi, Servisi, Taşınması, Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.00.78.0168/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Yapımı, Pişirilmesi, Servisi, Taşınması, Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ece Yemekçilik Hipermarket Temz. Yolcu Taşm. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede istenilen 4500 kişilik Kapasite Raporunun ihaledeki öğrenci sayısının 3100 olmasından dolayı üretim kapasitesini belirleyici bir belge olmaması gerektiği,

 

            2) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” 5 inci maddesinde istenilen referans belgelerinin istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

           

 

 İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin VI-Diğer Hususlar Bölümünün “İdarece İstenilen diğer Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlığı altında yer alan 6 ncı maddesinde; “Firma Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınan yemek fabrikasına ait 4500 gün/kişilik kapasite raporu ibraz edecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin “Hizmetin Tanımı” başlıklı 1 inci maddesinde işin tanımının; “Eğitim dönemlerinde hafta içi günlük öğle yemeği yiyen ortalama kişi sayısı 3100 kişi, diğer dönemlerde (Temmuz, Ağustos ve Eylül) 1100 kişidir.” şeklinde ifade edilmiştir.

 

            Ayrıca İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı (c) bendinde; “Günlük yemek sayısı öğretim dönemlerinde hafta içi ortalama 3100 adet, öğretim dışı dönemlerde ortalama 1100 adet (3100 kişix185 gün) (1100 kişix66 gün) (Toplam 646.100 adet/kişi)” ve işin yapılacağı yer başlıklı (d) bendinde “Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez, Davutpaşa ve Maslak kampüslerinde bulunan yemekhaneler” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından istenilen öğün miktarının öğretim dönemi olan 9 aylık zamanda ortalama günlük toplam 3100 adet ve öğretim dışı dönem olan üç ayda ise günlük 1100  adet olduğu ve işin yapılacağın yerin üniversite olduğu ve hizmetin 365 gün boyunca alınacağı görülmüştür.

 

Bu durumda idare tarafından yapılan düzenlemelerden 4.500 gün/kişi olarak kapasite raporu istenmesinin ihale konusu iş ile orantısız olup, düzenleme bu haliyle katılımı sınırlandırıcı nitelikte bulunmuştur.

 

Kaldı ki, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %35’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği göz önüne alındığında, teklif bedelinin % 35’i oranında iş deneyim belgesi şartı konulması suretiyle isteklilerin bu büyüklükte bir iş için yeterliklerinin değerlendirilmesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin VI-Diğer Hususlar Bölümünün “İdarece İstenilen diğer Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde; “Firma halen yapmakta olduğu veya son iki yolda hizmet verdiği kurum ve kuruluşlardan alınacak, bir öğünde en az 2500 kişiye 130 gün yemek verdiğine dair referans belgeleri ve noterce tastiklenmiş fatura suretleri ile yönetsel ceza alınmadığını yangın ve gıda zehirlenmelerine yol açmadığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı; bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yer alan Tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenleme katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte bulunmuştur.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              1) Teknik Şartnamenin “İş Emniyeti ve Sağlık Emniyeti” başlıklı 58 inci maddesinde; “Müteahhit firma hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle yükümlüdür.Bu itibarla taahhüdün ifasına ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple doğabilecek kazalara karşı ALLRİSK Sigorta yaptırmakla yükümlüdür.” düzenlemesi yapılmıştır.

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale konusu işin Hizmet Alımları Sözleşmesinin 22 nci maddesinde; “ İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmektedir.

 

          Bu itibarla incelenen ihalede teknik şartnamede sigorta yaptırılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmasına karşılık yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenlenmemiş olması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

           2) İşe ait ilanın “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 maddesinde; “Firma ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (TS EN ISO 9001:2000) Kalite belgesini ibraz edecektir. (uluslararası kalite belgesi Türk Akreditasyon Kurumundan teyit edilmiş olmalıdır.) Ayrıca firma ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS 8985 Yemek Fabrikaları genel kurallar standardına uygunluk belgesi ibraz edecektir.(Kalite ve standartlara ilişkin belgeler üzerindeki adres ile tebligat adresi aynı olmalıdır.)” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; idarece 12.11.2007 tarihinde zeyilname yapıldığı ve zeyilnamede yukarıda kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında sayılan TS 8985 Yemek Fabrikaları genel kurallar standardına uygunluk belgesine ilişkin düzenlemenin kaldırıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde;” 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII. Kısmının C. Alt Başlığında;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

 

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

 

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır”  açıklaması yer almaktadır.

                Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ihale ilanı 24.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı anlaşılmış olup, idarece bu tarihten itibaren 10 gün içinde düzeltme ilanı yayımlamak suretiyle ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili değişiklik yapılması gerekirken, söz konusu değişikliğin zeyilname ile yapılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.    

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin VI-Diğer Hususlar Bölümünün “İdarece İstenilen diğer Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlığı altında yer alan 6 ncı maddesinde; “Firma Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınan yemek fabrikasına ait 4500 gün/kişilik kapasite raporu ibraz edecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Hizmet Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü gereği isteklilerden “yemek fabrikasına ait ve Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınan 4500 gün/kişilik kapasite raporu” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle; bu hususunda iptal sebebi olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul