• Karar No: 2008/UH.Z-72
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-72 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-720 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :113
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-72
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbak Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimliği,1374.Sokak Nu:11 35210 Alsancak-Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35739
Başvuruya konu ihale:
 2007/129975 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.22.34.0102/2008-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimliği’nce 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, dipnot açıklaması ve Hizmet Genel şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde işyerini sigortalama sorumluğu yükleniciye ait olacaksa sigorta türleri ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinin anlaşıldığı, bu çerçevede idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin, 28.08.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde ilanı yayımlanan ihale için 09.10.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 22.10.2007 tarihinde ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunduğu, 23.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, başvurunun bu haliyle dokümana itiraz niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanında sigorta yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığını, ancak yapılacak sigortanın türü ve limitine ilişkin düzenleme yapılmadığını ileri sürmektedir.

 

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; 137 kişi ile Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş Hizmeti Alımı İşidir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde sigorta yapılmasına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Yüklenici firma, çalışan elemanların ihmal ve kusurları sebebiyle idareye verdikleri zararları tazmin etmek yükümlülüğündedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sözleşme Tasarısının “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “iş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir” düzenlemesi bulunmaktadır.

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece şikayete ilişkin olarak alınan kararda; “….sigorta türünün belirtilmemiş olduğu göz önüne alındığında yükleniciye zorunluluk getiren bir düzenlemenin bulunduğundan bahsetmek mümkün değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında sigorta yapılması konusunda düzenleme yapılmadığı ve başvuruya konu bu ihaleye ait ihale dokümanında sigorta yapılması konusunda zorunluluk içeren bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden de bu yönde bir şikayet başvurusu olmadığı dikkate alındığında,  başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul