İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-720
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :92
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-720
Şikayetçi:
 Aksa İnşaat Temizlik Gıda İns. Kynk. Pazr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İçerenköy Mah. Karaman Çiftliği Yolu Eston Çamlıevler Sitesi A3 Blok D.8/1 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yakuplu Belediye Başkanlığı, Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:50 Yakuplu Büyükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 360
Başvuruya konu ihale:
 2007/162591 İhale Kayıt Numaralı “Yakuplu Belediyesi Geneli Çöp Toplama ve Genel Temizlik İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.00.51.0168/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yakuplu Belediye Başkanlığı’nca 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yakuplu Belediyesi Geneli Çöp Toplama ve Genel Temizlik İşleri” ihalesine ilişkin olarak Aksa İnşaat Temizlik Gıda İns. Kynk. Pazr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3, 26 ve teknik şartnamenin 23 üncü maddelerinde idarenin kullanımına tahsis edilmek üzere 2 adet binek araç talep edildiği, ancak bu araçların akaryakıt, trafik sigortası, kasko sigortası, tamir bakım giderleri ve kaza halinde hasar giderlerinin idare tarafından mı, yoksa müteahhit tarafından mı karşılanacağı hususlarına açıklık getirilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde kaliteye dair belgeler olarak ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesi ve TS 13111 kent temizliği için genel kurallar belgesi gibi istenen belgelerin rekabete uygun olmadığı,

 

            3) Şartnamenin 48 inci maddesinde para birimi olarak TL öngörüldüğü, fakat şartnamenin 52 nci maddesinde ise birim olarak YTL öngörüldüğü ve bu iki durumun çelişki yaratıp tereddüde düşürdüğü,

 

            4) İdari Şartnamenin 52 ve sözleşme taslağının 17 nci maddesinde ön görülen cezaların uygun olmadığı,

 

            5) Sigorta risk prim oranına açıklık getirilmediği, işçilere yemek, yol gideri verilip verilmeyeceğinin belli olmadığı, işçilere verilecek iş ve güvenlik elbisesinin idare tarafından mı, yüklenici tarafından mı karşılanacağının belli olmadığı, firma tarafından verilecekse iş süresince kaç adet ve hangi özellikte iş elbisesi verileceği hususlarına açıklık getirilmediği, bayram ve dini günlerde ve resmi tatillerde çalışma yapılıp yapılmayacağının belli olmadığı ve bu durumların maliyet hesabı yapılıp teklif verilmesine engel olduğu,

 

            6) Hizmet alımları sözleşme taslağının 11.3 üncü maddesinde işyeri teslim ve işe başlama tarihi maddesindeki sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 takvim günü içinde  işe başlanır denilmesinin uygun olmadığı,

 

            7) Şartname ve eklerinde çöp döküm sahasının nerede olduğu, ilçe merkezine uzaklığının ne olduğunun belirgin olmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 12 nci maddesinde çöp döküm sahasının değişmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çöp dökümü için belirleyeceği yere döküm yapılacaktır denildiği, eski ve yeni döküm sahası arasında bir mesafe artışı olduğu takdirde bu mesafe artışından kaynaklanacak maliyet artışının karşılanıp karşılanmayacağı ile ilgili bir açıklama getirilmediği,

 

            8) Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde haftanın belli günlerinde konteynır ve çöp yerlerinin kireçlenmesi, yıkanması ve ilaçlanması işleminin yapılacağı, pazar yerlerinin çöpleri kaldırıldıktan sonra mutlaka yüklenici tarafından yıkanacağı, kireçlenecek ve ilaçlanacak mahallerin idarece iş programı çerçevesinde yükleniciye bildirileceği denilmekte olup, konteyner yerlerinin kaç adet olduğu ve kireçleme işleminde ne kadar kireç kullanılacağı, kullanılacak kirecin idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağına açıklık getirilmediği ve ayrıca gerek konteyner yerlerinin yıkanması, gerekse pazar yerlerinin yıkanmasında kullanılacak suyun idarece mi yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belli olmadığı, ilaçlamanın hangi makine ve ekipmanla yapılacağının açık olmadığı,

 

            9) Doküman ücretinin yüksek belirlendiği,

 

 İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde ve Teknik Şartnamede 2 adet binek otonun bedelsiz verileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

           

Söz konusu düzenlemeler uyarınca aracın masraflarının idareye veya  yükleniciye ait olması hususunda bir netlik ve açıklık bulunmadığı, bu nedenle aracın masraflarının yüklenici tarafından karşılanması durumunda oluşacak maliyetin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ilişkin bir düzenlemenin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer almasının gerektiği, ancak idari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemenin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığının anlaşıldığı, ayrıca aracı kullanacak şoförün maliyetinin kimin tarafından karşılanacağı konusunda da belirsizlik bulunduğu ve dolayısıyla söz konusu düzenlemenin, ihalede teklif maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasında ve tekliflerin değerlendirilmesinde tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış aşağıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

           

SO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

            ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

            TS 13111-(2.Baskı)/Kasım 2006 İşyeri-Kent Temizliği İçin Genel Kurallar” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve Standart İle Kapasiteye İlişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Tebliğ düzenlemesi doğrultusunda, kalite yeterliliğine ve idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihaleleri hariç olmak üzere, alınacak hizmetin niteliğine ilişkin olarak ihale dokümanlarında ilgili kalite belgeleri ile hizmet yeri yeterlik belgelerine yönelik düzenlemelere yer verilebilir.

 

İhale konusu ile ilgili olarak, TS 13111 standardının kapsamı; “Bu standart, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsar. Atık ayırma hizmetlerini kapsamaz.”, şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla, kent ve bina temizliği işi ile ilgili olan söz konusu ihalede adı geçen standarda ait belgenin ve diğer kalite standart belgelerinin istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı hesabında para biriminin (TL) ve “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde ise ceza  tutarlarının para biriminin (YTL) cinsinden belirtildiği görülmüştür.

 

            İncelenen ihalede ihale tarihi itibariyle yürürlükteki para biriminin (YTL) olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede ceza tutarlarının (YTL) olarak ifade edildiği ve fiyat farkı hesabında belirtilen (TL)’nin idarece sehven yazılmış olabileceği ve kaldı ki isteklilerce kullanılacak para biriminin öngörülmesi yasal gereklilik olduğundan söz konusu maddelerdeki farklı düzenlemenin teklif verilmesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52  nci maddesinde; “Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin /0,02 (onbinde iki) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.Ancak bu gecikmenin  20(yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

            a) Çöplerin düzenli alınmadığı ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen esaslar dahilinde çalışmadığı takdirde idare her sokak için günlük (3.000,00 YTL), ana arterler için günlük (3.500,00 YTL)’ den az olmamak şartıyla para cezası uygulanır.

 

            b) Süpürülmeyen her cadde için (2.000,00 YTL)’ den az olmamak şartıyla para cezası uygulanır.

            c) Kaldırılmayan cüruf, moloz, kum vs. atıklar için günlük (2.000,00 YTL)’den az olmamak şartıyla para cezası uygulanır.

 

            e) İyi süpürülmeyen her sokak için (2.500,00 YTL)’den az olmamak şartıyla para cezası uygulanır.

 

            f) İyi yıkanmayan veya yıkanmayan her sokak ve cadde için (2.000,00 YTL)’den az olmamak şartıyla para cezası uygulanır.

 

            Kusurun tekrarı halinde ceza her kusur için ayrı-ayrı olarak bir misli artırılarak uygulanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak cezalara ilişkin bir düzenleme yapılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamakla birlikte, söz konusu şartname maddesinde belirlenen ceza tutarlarının net bir rakamı ifade etmediği, olması gereken en alt sınırın belirtildiği ve bu miktarın idarenin takdirinde olarak artırılabileceği ve artırılacak miktarın belirlenmesinde de bir kriter bulunmadığı ve hatta kusurun tekrarı halinde net ceza tutarının açık olarak ifade edilmediği, söz konusu durumda artırılacak mislinde ne olacağının isteklilerce önceden öngörülemeyeceği hususları dikkate alındığında, anılan düzenlemenin temel ilkelere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanının incelenmesinde; sigorta risk prim oranının belirtilmediği, işçilerin yemek, yol ve giyim ücretlerine ilişkin bir belirleme yapılmadığı ve ayrıca resmi bayram ve tatil günlerine ilişkin bir ifadenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünün 1 inci maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir.Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almakta olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile sınırlı olmak kaydıyla yemek, yol ve sigorta risk prim oranının belirlenmesine ilişkin 4 üncü maddesinde; “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde.. yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.”, 6 ncı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.”, 8 inci maddesinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarlarının nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterilecektir.”, 10 uncu maddesinde; “ Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar(yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. ” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı dikkate alındığında, idarece başvuru sahibinin iddialarında yer alan yemek, yol, giyim, resmi bayram ve tatil günleri ile sigorta risk prim oranına ilişkin düzenleme yapılmamasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sözleşme taslağının 11.3 üncü maddesinde; “İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.” denilmiştir.

 

            Yine işe ait İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden ) itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.” ve 49.2 nci maddesinde de; “İşin süresi 547(beşyüzkırkyedi) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.01.2008; işi bitirme tarihi 30.06.2009’dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin Sayıştay tesciline tabi işlerde  tescil süresinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen düzenlemelerde tereddüt yaratacak bir ifadenin yer almadığı ve idarece ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanması üzerine işe başlanılmasının istenmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde; “İkinci maddenin fıkralarında belirtilen işlerin yapılacağı mahallelerin isim listesi: a-Merkez mahallesi, b-Güzelyurt Mahallesi, c-Marmara Mahallesi. İhale kapsamındaki hizmetin yapılacağı alan Yakuplu Belediyesi sınırları dahilidir.Yeni kurulacak mahalleler ile alışveriş merkezleri Belediye Başkanlığının uygun göreceği yerler (Belediye sınırları içinde olmak kaydıyla) çalışma alanına dahil edilecektir.” denilmiştir.

 

            İhale dokümanı arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kalemlerinin adı ve açıklamalarının miktar ve birim olarak ayrıntılı şekilde belirtildiği görülmüştür.

 

            Bu itibarla idarece yapılan düzenlemeler isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığından ve ayrıca çöp döküm sahasının değişmesi halinin de birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede iş artışı içerisinde kabul edilebileceğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde; “Yüklenici çalışmalarında sağlık kurallarına azami riayet edecek, geride hiçbir şekilde atık bırakmayacak, haftanın belli günlerinde konteyner ve çöp alım yerlerinin kireçlenmesi, yıkanması ve ilaçlanması işlemini yapacaktır.Pazar yerleri çöpleri kaldırıldıktan sonra mutlaka yüklenici tarafından yıkanacaktır. Kireçlenecek ve ilaçlanacak mahaller idarece iş programı çerçevesinde yükleniciye bildirecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale konusu hizmetin Yakuplu Belediyesi Geneli Çöp Toplama ve Genel Temizlik İşleri olduğu dikkate alındığında söz konusu hizmetin kapsamının teknik şartnamede açık ve net olarak belirlendiği ve kaldı ki çöp alım yerlerinin kireçlenmesi ve ilaçlanmasının ihale konusu hizmetin bir parçası olduğu ve bu durumun da ihaleye teklif verecek ve ihale konusu işle iştigal eden firmalar tarafından öngörülebileceği anlaşıldığından, anılan şartname maddesinde yer alan düzenlemenin  teklif verilmesine engel oluşturabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihalede ihale doküman satış bedelinin 500(Beşyüz YTL) olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi gerekmektedir.

 

            İncelenen ihalede ihale doküman bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte, bu durum teklif verilmesini engelleyici nitelikte bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

                1) İşe ait İdari Şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü maddesinde; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi 547 (beşyüzkırkyedi) gün olarak belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin  S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

            -Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) %12-8,..alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir.İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir.Yıllara yaygın hizmetleri bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Tebliğin yukarıda belirtilen hükmünden hareketle, ihale konusu işin süresinin bir yıldan fazla süreli olmasına rağmen toplam ciro ve gelirler için belirlenen oranların mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan işe ait ilanın “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 4.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

             Her ne kadar ilanda belirtilen iş hacmine ilişkin oranların mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu oranların idari şartnamede belirtilen oranlarla uyumlu olmadığı ve bu durumun da mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan ihaleye teklif veren isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesinden; tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi bölümünün “C.Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde; “ İhale komisyonu;

 

a)      Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b)      Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c)      Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir..” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından, anılan Tebliğ hükmü uyarınca, yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı sorgulanarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

 

   1- 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği, dört adet teklifin geçerli olduğu, bu tekliflerin tamamının  yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı,

 

2- İhale doküman satış bedelinin 500 (Beşyüz YTL) olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi gerekirken, idarenin  ihale doküman bedelini yüksek belirlediği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul