• Karar No: 2008/UH.Z-721
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :93
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-721
Şikayetçi:
 Türker Güvenlik ve Koruma Hizm. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Arsal Sarı İşhanı Bucak/BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Dinar Devlet Hastanesi Baştabipliği İncirli Mahallesi Askerlik Şube Sokak Nu :3 03400 Dinar/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 174
Başvuruya konu ihale:
 2007/180812 İhale Kayıt Numaralı “6 Güvenlik Elemanı İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.00.36.0168/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dinar Devlet Hastanesi’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Güvenlik Elemanı İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türker Güvenlik ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.01.2008 tarih ve 174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilmesi ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanması gerekmekte iken ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmadığı iddia edilmiştir.

          

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi tarafından öne sürülen söz konusu iddianın dokümana ilişkin olarak yapıldığı anlaşılmış olup, dokümana ilişkin yapılan itiraz konularının esas olarak ele alınabilmesi hususu teklif verilmemesi ile sınırlı olduğundan, anılan firmanın ihaleye teklif verdiği tespit edildiğinden, iddia konusu iddiaların incelenmesi kapsamında ele alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G/1) bendinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenleme ışığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu değerlendirilmiştir.

 

          İhalenin İdari Şartnamesinin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, ihale konusu işin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’tur.Özel güvenlik hizmetinde çalıştırılacak 6 güvenlik elemanı için yürürlükteki asgari ücretten ödeme yapılacaktır.Yapılan bu ödemeler aylık olarak düzenlenen bordrolarda belirtilecektir.Giyecek bedelinin ayni olarak verilmesi öngörülmüştür.İşçilerin yol ücreti nakdi olarak karşılanacaktır.Aylık 26 gün üzerinden bir kişilik yol ücreti brüt 31,20 YTL öngörülmüştür.Çalışacak elemanlar için yemek bedeli öngörülmemiştir.Hastaneden çıkan yemekten verilecektir. Yüklenici çalıştıracağı güvenlik elemanlarının giyeceği iş elbiselerini (teknik şartnamede belirtilen şekil, sayı ve niteliklerde belirtildiği şekilde ) 5188 sayılı Kanuna uygun şekilde yıllık olarak karşılayacaktır.İş elbiseleri ayni olarak verilecektir.Hizmetin verilebilmesi için gerekli olan her türlü mekan ( giyinme-soyunma odası,merkezi gözetleme ve değerlendirme odası alıkoyma ve emanet odası vb.) ve malzeme yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici hizmetin verilmesi için gerekli olan en az 2 adet el tipi metal dedektör (ön ve arka kapılar için ayrı ayrı olacaktır.) 6 adet el feneri, 5 adet hastane içersindeki kesintisiz görüşme sağlayacak el telsizi bulundurmak zorundadır.Gerekli görülen hallerde telsizlerden 3(üç) adedi kullanılmak üzere kontrol teşkilatına  (başhekim, hastane müdür, müdür yardımcıları, sivil savunma memuru olmadığından) teslim edilecektir.Yüklenici hizmetin gereği her güvenlik elemanında 1’er adet kelepçe bulunacaktır.Yüklenici istihdam edeceği güvenlik elemanları için , şu an hastanemizde hizmet veren 16 kameralı güvenlik takip sistemi ile ilgili olarak personelini eğitecek, bu sistemin güvenli bir şekilde hizmet vermesini ve takibini sağlayacaktır.İşe başlama tarihinden sonraki bütün verilerden ve kayıtlardan yüklenici sorumludur. ( elektronik izleme (CCTV görüntülü güvenlik sistemi) –algılama-erken uyarı sistemleri ile kapı ve bariyer sistemlerinin işletmesini sağlamakla sorumludur. Bu görevleri yerine getirirken sistemle ilgili tüm giderler ve 26.3. maddesinde sayılan diğer giderlerin tamamı teklif fiyata dahildir.İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu  47.maddesi uyarınca belirlenecek ücretin  (bu ücretler teklif fiyata dahildir.) hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün; sözleşmenin imzalanmasından ve yer teslimini müteakip 01/01/2008 tarihinde işe başlanır.31.12.2009 günü sona erer.İşin süresi bu arada geçen takvim günü kadar takvim günüdür. 24(yirmidört) aydır.Yüklenicinin çalıştıracağı güvenlik görevlileri için asgari ücretin dışında bir ödeme yapılmayacaktır.Personelin çalışma saatleri yürürlükteki iş kanununa göre düzenlenecek, fazla çalışılacak günler için izin kullandırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

                Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII/G numaralı maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu düzenleme gereği personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan mevcut verilerle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personele ödenecek ilave ücretin ve dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, ihale dokümanında resmi bayram ve tatil günlerine ilişkin yapılan düzenlemedeki eksikliğin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Her ne kadar başvuru sahibi firmanın ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına itiraz ettiğinden bu iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiş olsa da, belirtilen aykırılık tekliflerin değerlendirilmesini de etkilediğinden ihalenin sonuçlandırılması mümkün görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ( g ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı son bölümünde; “İhale konusu işin niteliği ve kurumdaki iş yükü ve yoğunluğundan dolayı, idare çalıştırılacak personel sayısında artış ya da azalış yapma hakkına sahiptir.” denilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde isteklilerce tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği düzenlenmiştir.

 

            İdarece çalıştırılacak personel sayısında artış ve azalış yapılmasının ancak birim fiyat üzerinden teklif verilen ihalelerde söz konusu olabileceği, ancak incelenen ihalede tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği dikkate alındığında, anılan şartname maddesindeki personel artışı veya azalışına ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 27.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 31.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul