İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-723
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :103
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-723
Şikayetçi:
 Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. Ltd. Şti. Dörtyol Sanayi Çarşısı 2.Blok 73 Adapazarı Merkez / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 A.İ.B.Ü.İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 14280 Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38836
Başvuruya konu ihale:
 2007/170798 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.26.14.0119/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            A.İ.B.Ü.İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. Ltd Şti’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 21.01.2008 tarih ve 2008/ AK.H-2614.1 sayılı Kurul Kararı ile başvurunun esasının incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Kamu İhale Kanunu uyarınca mevzuatı gereği aranması zorunlu olan ruhsat, sicil, izin gibi belgelerden yemek fabrikalarının alması zorunlu olan gıda üretim izni, gıda sicil belgesi, açılma ruhsatı gibi belgelere dair idari şartnamede bir düzenleme yapılmadığı,

 

            2) 4734 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen eşik değerlere eşit ya da aşan ihalelerde isteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeler ile teklif bedelinin % 5 inden az olmamak üzere banka referans mektubu istenilmesi zorunlu iken idarece bu belgeleri istenilmediği,

 

            3) İhale dokümanı eki standart formların arka sayfalarında şartnamenin diğer bölümleri çekilmiş olduğundan, idarenin sunduğu formları doldurarak ihale dosyasında kullanabilme ihtimalinin ortadan kalktığı,

 

            4) İşin yerine getirilmesi hususunda sorumlu teknik yönetici olarak diyetisyen çalıştırılacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemenin rekabeti engelleyici unsur teşkil ettiği,

          

5) İhale üzerinde bırakılan firmanın yerli istekli olduğuna dair belgesinin bulunmadığı, anılan firmanın özel sektöre yaptığı bir işe ilişkin sunduğu sözleşmenin ekinde iş yeri bildirgesi ve prim ödendiğine dair belgelerin bulunmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 nci maddesinde;

       “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

          (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin istekli sıfatına sahip olduğu, ihale dokümanını okuyup kabul ederek ihaleye teklif verdiği, başvuru dilekçesindeki ilk dört iddianın ihale dokümanına ilişkin iddialar olduğu, yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca anılan isteklinin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı, ayrıca 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 21.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle İhalelere Yönelik Başvurulara Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin ilk dört iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

                   

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 nci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartname ile teknik şartnamenin ilgili maddelerinden ihale konusu işin idare mutfağında gerçekleştirilen yemek hizmeti alımı olduğu anlaşıldığından, gıda üretim izni, gıda sicil belgesi, açılma ruhsatı gibi belgelere dair idari şartnamede düzenleme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Diğer yandan idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinde; “Hastane mutfağında veya başka olağanüstü bir gelişmenin sonucu herhangi bir nedenle doğacak aksaklıkta firmanın ihale miktarı kadar yemeği varsa dışarıda kendi mutfağında yaptıracağına dair taahhütname veya kendi dışında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış Gıda Sicil ve Üretim Sertifikasına sahip bir fabrikayla anlaşma yapacağına dair taahhütname” istenilmesi de hastane mutfağında olağanüstü bir gelişme yaşanması durumunu düzenlemektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olduğu, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendi uyarınca söz konusu idare için mal ve hizmet alımlarında 2007 yılı eşik değerinin 882.352-YTL olduğu, başvuru konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin söz konusu eşik değerin altında olduğu, idari şartnamede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde;

 

Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

 

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

 

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

 

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

 

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin eşik değerin altında olduğu görüldüğünden, başvuru konusu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan standart formların her birinin ayrı bir sayfada düzenlendiği görülmüştür. İsteklilere verilen ihale dokümanı eki standart formların arka sayfalarında şartnamenin diğer bölümlerine yer verilmiş olsa dahi, bu durum teklif vermeye engel bir durum teşkil etmeyeceğinden, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; “Çalıştırılacak işçi sayısı toplam en az 15 (onbeş) kişi olduğu, bunların 1 adet Diyetisyen, 1 adet Aşçıbaşı, 2 adet Aşçıbaşı Yardımcısı, 1 adet Bulaşıkçı, 1 adet Temizlikçi, 9 adet Garson olacağı” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 8 nci maddesinde; başvuru konusu ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği belirtilmiş ve isteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli istekli” başlıklı  5 nci maddesinde;

 

  Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

 

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

 

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete,

d) Kooperatiflerde; ilgili bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

İle tevsik edilir.

 

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

 

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde, aday veya isteklilerden yerli istekli olunduğuna ilişkin yukarıda sayılan belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.”

  Hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhaleye tüzel kişilik olarak teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan Öğün Yem.Tem. Hiz. Tic. A. Ş. ticaret sicil gazetesi ile oda sicil kayıt suretinin teklif dosyası kapsamında yer aldığı, söz konusu belgelerin tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulup kurulmadığını gösteren nitelikte belgeler olarak değerlendirilebileceği, ayrıca anılan firmanın teklif dosyası kapsamında ihaleye yerli istekli olarak katıldığını beyan eden bir taahhütnamenin de bulunduğu görülmüştür.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyasında iş deneyimini tevsik için özel sektöre yaptığı bir işe ilişkin sunduğu sözleşmenin ekinde iş yeri bildirgesi ve prim ödendiğine dair belgelerin bulunduğu görülmüştür.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul