İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-725
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :105
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-725
Şikayetçi:
 Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Beyazıtpaşa Mahallesi M.Varinli Cad. Can Apt. Nu 35/B AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1205
Başvuruya konu ihale:
 2007/154700 İhale Kayıt Numaralı “70 İşçi ile 12 Aylık Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.01.58.0119/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “70 İşçi İle 12 Aylık Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 11.01.2008 tarih ve 1205 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale komisyonunca firmalarından aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunmayarak ihalenin daha yüksek teklif veren firma üzerinde bırakıldığı, idareye bu konuda 27.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, ancak sözleşmenin imzalanmış olduğunu öğrendikleri iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 9 ve 10 uncu bentlerinde;

 

          “(9) Ayrıca Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir…

 

          (10) Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 13.12.2007 tarihinde iadeli taahhütlü mektup olarak posta ile gönderildiği, 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesi uyarınca mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacağı, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 26.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin 27.12.2007 tarih ve 2360 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanma tarihinde sonra olduğu, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce idareye şikayet başvurusuna bulunulmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul