İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-726
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :94
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-726
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş., Atatürk Caddesi No:380 K:7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1229
Başvuruya konu ihale:
 2007/154035 İKN|li “Bilgisayar Otomasyonu Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.01.49.0167/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Otomasyonu Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1229 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teletıp projesi kapsamında hastaneye kurulacak olan PACS sistemine HBYS ile temin edilecek RBS sisteminin HL7 servisleri ile entegre olmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde sunulması istenen HL7 Conformance Statement’ı bulunmadığı yönündeki iddialarının idare tarafından bulunduğu yönünde reddedildiği, ancak entegrasyonun nasıl sağlandığı yönünde kendilerine açıklamada bulunulmadığı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tüm isteklilerden demostrasyon talep edilmediği, bu durum teknik şartnamenin 1.1. maddesinde aykırı olduğu, demostrasyon sırasında şartnamede istenilen özellikleri sorgulayacak nitelikte uzman personelin komisyonda bulunmadığı, bu durumun Kamu İhale Kanunun 6 ncı maddesine aykırı olduğu, teknik şartnamenin 12 nci (12.1,12.2, ….12.23)  ve 13 üncü maddelerinde belirtilen şartları kendileri dışında ihaleye teklif veren hiçbir isteklinin tam olarak karşılamadığı, ayrıca kendileri dışında ihaleye teklif veren isteklilerin teknik şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan, RBS sistemi ile tamamen entegre çalışan dijital diktasyon sisteminin olmadığı ve bu konuda çözümlerinin olmadığı, ihalenin teknik şartnameye uygunluğu komisyondaki tüm üyeler tarafından kabul edilmeyen bir firmanın üzerinde bırakılmasının kamu yararı adına herhangi bir dayanağının olmadığı, bu nedenle ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından düzenlenen zeyilnamenin 3.1 inci maddesinde;

          “Demonstrasyon yapılacaktır. İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile ihale komisyonuna data yüklü bilgisayarlar ve şartnamede istenilenleri göstermek için gerekli tüm ek donanımlar ile uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır.

Demo neticesinde teklifte sunulan modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

Demoya katılacak istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır.

Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere hemen demo yapılacaktır. Demoda dikkat edilecek maddeler Teknik Şartnamedeki bütün maddeler olup aşağıda ana hatlar şeklinde açıklanmıştır.

a)      HBYS genel koşulları

b)      Uygulama yazılımları

c)      Veri tabanı yönetim sistemi

d)      Kontrol ve muayene

e)      Bakım onarım hizmetleri

f)       HBYS uygulama yazılım gerekleri

g)      Teletıp projesi

h)      İnternet Sitesi

i)        Teknik şartnamenin diğer hususları

Demo, Hastane konferans salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10:00’da başlamak üzere her  demoya bir/gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir.”

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            18.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, komisyon üyeleri Dr. Murat KILIÇ ve Elektronik ve Habr. Müh. Mahmut DÖNMEZ tarafından; 30.11.2007 günü Çözüm Bilgisayar Bilg. Sat. Prog. Tic. San. Ltd. Şti.’nin demosunda teknik şartnamenin 12.2.1.21, 12.3.1.11, 12.8.1.2 ve 12.8.1.26 ncı maddelerinin gösterilmediği belirtilerek şerh konulmasına rağmen, oy çokluğu ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 03.01.2008 tarih ve 2729 sayılı yazısında; teklifi değerlendirmeye alınan firmalardan en avantajlı teklif veren firmadan başlamak üzere teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi için demonstrasyon işleminin Dr. Serdar EROĞULLARI başkanlığında, otomasyondan sorumlu Dr. Murat KILIÇ ile İl Sağlık Müdürlüğü’nden görevlendirmesi yapılan Müh. Mahmut DÖNMEZ tarafından 30.11.2007 tarihinde yapıldığı, demo sonucunda; en avantajlı teklif sahibi, Çözüm Bilgisayar Bilg. Sat. Prog. Tic. San. Ltd. Şti.’ne komisyon başkanı Dr. Serdar EROĞULLARI tarafından herhangi bir eksiklik olmadığının beyan edilmesi neticesinde komisyon kararının yazıldığı,

           

Ancak kararın imzalanması aşamasında Müh. Mahmut DÖNMEZ’in firmanın demoyu eksik yaptığını ve karara şerh düşeceğini beyan etmesi üzerine Dr. Murat KILIÇ’ın da karara şerh düşeceğini beyan ettiği ve demoda eksik olarak nitelenen maddeler hakkında Satınalma Komisyon Başkanı Dr. Serdar EROĞULLARI’na ve demo yapan firmayada hiçbir eksiklik olmadığı bilgisini verdiği ve olumsuzluk hakkında hiçbir tutanak tutulmadığı,

           

20.11.2007 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil Devlet Hastanesi için yapılan aynı teknik şartname ve aynı şartlardaki ihalede adı geçen komisyon üyesi Müh. Mahmut DÖNMEZ’in kararı onayladığı, yapılan demolarda eksik olarak nitelendirilen maddeler ile ilgili ihalelerin birine olumlu, diğerine neden olumsuz karar verdiği sorulduğunda; İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin otomasyon ihalesinin demosunda herhangi bir eksiğin olmadığı için onaylandığını beyan etmesi üzerine verilen kararlarda çelişkiler olduğu kanısına varıldığı ve yeniden demo yapılması için karar alındığı, 17.12.2007 tarih ve 8648 sayılı yazı ile tebliğ edilen yazıya istinaden Müh. Mahmut DÖNMEZ’in demo yapılması için belirtilen saate kadar gelmediğinden, komisyon üyeleri tarafından ihalenin Çözüm Bilgisayar Bilg. Sat. Prog. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

            İfade edilmiştir.

 

            Söz konusu ihalede, ihale yetkilisi tarafından, ihale komisyonunda görev almak üzere, 5 asil ve 5 yedek üyenin görevlendirildiği, ihale komisyon üyelerinden Müh. Mahmut DÖNMEZ ile Dr. Murat KILIÇ’ın ihale konusu işin uzmanı sıfatıyla ihale komisyonunda görev aldığı,

 

İhale dokümanında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun yapılan demostrasyon işlemi sonucunda belirleneceğinin belirtildiği,

 

Demostrasyon işleminin, ihale komisyonu başkanı Dr. Serdar EROĞULLARI başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olarak nitelendirilen Müh. Mahmut DÖNMEZ ile Dr. Murat KILIÇ’tan oluşan 3 kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirildiği,

 

Demostrasyon işlemine ilişkin ihale işlem dosyasında düzenlenmiş bir tutanağın yer almadığı,

 

İhale komisyon kararına, ihale konusu işin uzmanı olarak nitelendirilen ihale komisyon üyeleri tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu modülün teknik şartnameye uygun olarak yapılmadığı yönünde görüş belirtmesine rağmen, ihale komisyonu başkanı tarafından anılan üyelerin görüşleri dikkate alınmadan ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.”

Hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırılması yapılamadığı, bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşmasının öngörüldüğü, ihale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik değerlendirme sonucunda sonuçlanacak olan ihalelerde, ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen ihale komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, söz konusu ihalede, teknik değerlendirme ile görevli olan ihale komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen demo işlemi sonucunda, ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen 2 üyenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan modülün teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde görüş belirtmiş olmasına rağmen, ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin uygun görülerek ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmekte ise de, ihale komisyonu tarafından, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilkelerden, idarelerin ihalelerde güvenirliği sağlamakla sorumlu bulunduğu ilkesinin ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul