En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-727
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :95
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-727
Şikayetçi:
 H&BS Çevre Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti., Orta Mah. Küçükhamam Sok. İncekaralar İşmerkezi No:3 ADAPAZARI
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kavaklar Cad. No:3 54100 ADAPAZARI
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3017
Başvuruya konu ihale:
 2007/187518 İKN|li “Sivrisinek, Karasinek, Larva ve Ergin Mücadelesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.03.87.0167/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sivrisinek, Karasinek, Larva ve Ergin Mücadelesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak H&BS Çevre Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarih ve 3017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin teknik şartnamesi, ihtiyaç listesi ve birim fiyat teklif cetvelinin tek bir firmanın ve onun bayilerinin girebileceği şekilde hazırlandığı, bu nedenle ihaleye katılamadıkları, idareye yaptıkları başvurunun sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle reddedildiği, ihale tarihi ile şikayet tarihleri arasındaki 7 (yedi) günlük süre içerisinde ihalenin karara bağlanması, ihaleye teklif veren firmalara tebliğ edilmesi, 5 günlük açıklama istenilmesi için beklenmesi gereken süre akabinde sözleşmeye davet yapılması ve sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığı, teknik şartnamede kullanılacak ilaçlarda istenen belgeler ve ilaçlamada kullanılacak olan halk sağlığı ilaçlarının sadece 1 firmada olan ürünler seçilerek ihaleye katılımın kısıtlandığı,

 

1) 1. kalem en az %41,9 Fenithrothion + %10 Naled ihtiva eden rezidüel ilacın, Türkiye’de sadece Bavet İlaç San. A.Ş. tarafından ruhsatlandırılmış olduğu ve onun bayileri tarafından satıldığı, başka firmalara yetki verilmediği, oysa ki, Fenitrothion aktif maddesinin farklı oranlarda farklı firmalarda da mevcut olduğu, oran belirtilerek Bavet A.Ş. firması ve bayilerinin tarif edildiği,

 

2) 2. kalem ilaç olan %1 Diflubenzuron içeren tablet formunda IGR Larvasit’in yine Bavet firmasında mevcut olduğu, oysa Diflubenzuron maddesi içeren SC, Wp formülasyonların bir çok firmada mevcut olduğu ve ayni işi gördüğü,

 

3) 3. kalem %37 d-phenothrin + %10 tetramethrin + %15 PBO içeren ilacın Bavet firmasının ilacı olduğu ve sadece bayileri tarafından satıldığı, oysa d-phenothrin aktif maddesi içeren ilaçta oran sınırlandırmasına gidilmemiş olsaydı bir çok firmanın ihaleye katılacağı,

 

4) Teknik şartnamenin 22 nci maddesinde sıcak sislemede kullanılacak likit parafin istenen özelliklerin sadece Türkiye’de Petroyağ A.Ş firmasında mevcut olduğu, bu ürünün satış yetkisinin sadece Bavet A.Ş. firması ve onun bayilerinde olduğu,

 

Söz konusu ihalenin ilaç alımı ihalesi olmamasına rağmen sadece bir firmanın ürünleri tarif edilerek ihaleye katılan firmaların bu firmadan yetki alma şartı arandığı, oysa ki, bu firmanın sadece kendi bayilerine yetki verdiği, hiçbir firmanın ilaçları denenmeden bu şartların istenilmesinin dokümanın taraflı hazırlandığının kanıtı olduğu, ihale süreci dikkate alınmadan sözleşmenin imzalandığı, bu nedenlerle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından ,başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

           

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul