İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-728
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :96
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-728
Şikayetçi:
 Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti., Ceyhan Yolu Üzeri Büyük Toptancılar Sitesi 24. Blok No:10 Yüreğir / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Turgut Özal Bulvarı Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38632
Başvuruya konu ihale:
 2007/157941 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.2573.0160/2008-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğince 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38632 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin 20.11.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale tarihinde tekliflerin açıldığı ilk oturumda, isteklilerin sunduğu belgelerin uygun olup olmadığına dair bir değerlendirmenin ihale komisyonunca yapılmadığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmediği, sadece isteklilerin teklif fiyatlarının açıklandığı ve oturumun kapatıldığı, dolayısıyla Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara aykırı uygulama yapıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre;  ihale tarihindeki ilk oturumda Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan teklif zarfları hariç, isteklilerce sunulan zarfların hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi ve isteklilerin teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlerin ihale komisyonunca tutanağa bağlanması, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmemesi gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikteki esaslara göre düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir.

 

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/H) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

 

1- Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (Standart form KİK006.0/H).

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (Standart form KİK007.0/H).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (Standart form KİK008.0/H).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru/Yeterlik Başvuru/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (Standart form KİK009.0/H).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (Standart form KİK010.0/H).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H)…” hükmü yer almaktadır.

 

Dosyanın incelenmesinden, ihalenin 20.11.2007 tarihinde ihale dokümanında belirtilen saatte (saat 10:00’da) gerçekleştirildiği; ilk oturuma komisyon üyelerinin tamamının katıldığı, ihale için onbeş isteklinin teklif verdiği,  

 

Teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanağın (Standart Form – KİK007.0/H) saat 10:00 itibariyle düzenlendiği,

 

İhale dokümanı ile istenilen belgelerin isteklilerce sunulan zarfların içinde bulunup bulunmadığına dair “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın (Standart Form – KİK010.0/H) saat 11:30 itibariyle düzenlendiği, isteklilerin sunduğu zarf içinde bulunan belgeler için “VAR”, bulunmayan belgeler için ise “YOK” şeklinde kayıt yazıldığı,

 

İsteklilerce teklif edilen fiyatların hazır bulunanlar önünde açıklandığı, tutanağın (Standart Form – KİK020.0/H) saat 11:50 itibariyle düzenlendiği,

 

Söz konusu belgelerin komisyon üyelerinin tamamı tarafından imzalandığı, 

 

Söz konusu tutanakların istekliler tarafından istenildiğine veya ihale tarihindeki ilk oturumda herhangi bir ihtilaf çıktığına dair bir kaydın dosyada bulunmadığı,

 

İhale tarihindeki ilk oturumda tekliflerin reddine veya kabulüne karar verilmediği, tekliflerin sonraki tarihlerde, oturumlarda değerlendirildiği, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağın 27.11.2007 saat 11:00 itibariyle, ihale komisyonu karar tutanağının 27.11.2007 tarihinde saat 14:00 itibariyle düzenlendiği, komisyon kararının 28.11.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 30.11.2007 tarihinde isteklilerin adreslerine postalandığı ve söz konusu tutanakların mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,    

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul