İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-73
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-73 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 11.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-730 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :114
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-73
Şikayetçi:
 Mustafa Dutar Endüstri İnşaat Elek. Oto. San. Tic. Ltd. Şti., Horozluhan Mahallesi Zafer San. Kavakaltı Sokak Nu:17 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 MEDAŞ Aksaray İşletme Müdürlüğü,3 Nolu Belediye İşhanı Nu:23 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35883
Başvuruya konu ihale:
 2007/146359 İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Dağıtım Şebekesinin Numaralandırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.22.60.0102/2008-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MEDAŞ Aksaray İşletme Müdürlüğü’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Elektrik Dağıtım Şebekesinin Numaralandırılması İşi ihalesine ilişkin olarak Mustafa Dutar Endüstri İnşaat Elek. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Elektrik Şebekelerinin Numaralandırılması hizmet alımı işinde idari şartnamenin 32.1 maddesine istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Aksaray MEDAŞ İşletme Müdürlüğü’nün ortaklık hisse beyanını yanlış verildi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarını bildirdiği, ilgili mevzuat gereği eksikleri olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama kararı verilmesini gerektiren hallerin belirtildiği, idareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verilirken diğer ortak ve /veya ortakların tespitinin önem taşıdığı, bu nedenle şirket ortaklarının ortak olduğu diğer şirketlerin listesini belirttikleri, diğer ihalelere de bu şekilde belge verdikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale ilanının 4.1.9 maddesi ile idari şartnamenin 7.1.m maddesinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname(Standart form KİK-027.3/H)” isteklilerce ihaleye katılım için teklif kapsamında sunulması gereken belge olarak sayılmıştır.

 

Başvuru sahibi Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti. ihaleye 3 adet Ortaklık/Hisse Beyanı belgesi sunmuştur. Bu belgelerde, istekli Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti.’nin  ortaklarından Mustafa Dutar, Sinan Dutar ve Mehmet Ali Dutar’ın; Dutar Elk. İnş. Ltd. Şti.’nde bulunan hisselerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca; “… ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu başka herhangi bir tüzel kişiliğe ait beyanname vermesi gerekirken Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti. firmasının ortakları olan Mustafa Dutar, Sinan Dutar ve Mehmet Ali Dutar kendilerinin ortağı oldukları başka tüzel kişiliğe ait ayrı ayrı beyanname vermişlerdir. Bundan dolayı söz konusu firmanın idari şartnamenin 7.1 maddesinde istenilen ihaleye katılan tüzel kişiliğin ortağı veya hissedarı bulunduğu bir başka tüzel kişiliklere ilişkin beyanname (standart form KİK-027.3/H) uygun beyanname vermediğinden idari şartnamenin 32.1 maddesine istinaden değerlendirme dışı bırakılmasına komisyonumuzca
   Oybirliği ile karar verilmiştir” beyanı ile Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı VIII. F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama Yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü          bulunmaktadır.

 

Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti.’nce ihale dosyası içerisinde sunulan ortaklık hisse beyanının sonuç itibariyle; 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği ile belirlenen mevzuata aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir. Tebliğ ile belirlenen düzenlemeye uygun olmayan belge sunan başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonunca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

İncelemeye konu ihalede; ihale ilanının 4.1.9 maddesi ile idari şartnamenin 7.1.m maddesinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname(Standart form KİK-027.3/H)” isteklilerce ihaleye katılım için teklif kapsamında sunulması gereken belge olarak sayılmıştır.

 

Başvuru sahibi Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti. ihaleye 3 adet Ortaklık/Hisse Beyanı belgesi sunmuştur. Bu belgelerde, istekli Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti.’nin  ortaklarından Mustafa Dutar, Sinan Dutar ve Mehmet Ali Dutar’ın; Dutar Elk. İnş. Ltd. Şti.’nde bulunan hisselerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca; “… ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu başka herhangi bir tüzel kişiliğe ait beyanname vermesi gerekirken Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti. firmasının ortakları olan Mustafa Dutar, Sinan Dutar ve Mehmet Ali Dutar kendilerinin ortağı oldukları başka tüzel kişiliğe ait ayrı ayrı beyanname vermişlerdir. Bundan dolayı söz konusu firmanın idari şartnamenin 7.1 maddesinde istenilen ihaleye katılan tüzel kişiliğin ortağı veya hissedarı bulunduğu bir başka tüzel kişiliklere ilişkin beyanname (standart form KİK-027.3/H) uygun beyanname vermediğinden idari şartnamenin 32.1 maddesine istinaden değerlendirme dışı bırakılmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir” beyanı ile Mustafa Dutar End. İnş. Elk. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı VIII. F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama Yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü           bulunmaktadır.

 

            Aynı maddenin (c) bendinde; “Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir. Tebliğ ile belirlenen düzenlemeye uygun olmayan belge sunan başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonunca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul