• Karar No: 2008/UH.Z-730
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :98
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-730
Şikayetçi:
 Hodaloğlu Güvenlik Tic. Ltd. Şti. Abdülaziz Mahallesi Misaki Milli Sok. Müze Apt. No: 3/302 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Başhekimliği Fatih Mah.Vehbi Kütükçü Cad. No:25 Ilgın/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 74
Başvuruya konu ihale:
 2007/173458 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.0005.0148/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Hodaloğlu Güvenlik Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 74 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede en uygun teklif verildiği halde, tekliflerinin aşırı düşük olarak kabul edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye daha yüksek teklif veren başka bir firma üzerinde ihalenin bırakılarak devletin de zarar uğratıldığı,

 

            2) İtiraz süresi dolmadan ve herhangi bir talepleri olmadan teminat mektubunun iade edildiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

           

            Başvuru sahibinin teklifi idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde açıklama istenilmiş, firmanın sunduğu açıklama ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda firmanın kıyafete ilişkin sunduğu proforma faturanın  günün koşulları dikkate alındığında söz konusu bedelle giyeceklerin temin edilmesinin mümkün görülmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhalede maliyet unsurlarına bakıldığında İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; özel güvenlik personeline asgari ücretin % 20 fazlası oranında ücret ödeneceği,

 

            Resmi- dini bayram tatil günlerinde 12 gün 2 kişi olmak üzere 24 gün çalışma yapılacağı,

 

            Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen giyeceklerin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı,

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adı: 2008 yılı özel koruma ve güvenlik hizmet alımı, fiziki miktarı ve türünün ise: özel koruma ve güvenlik hizmeti 10 kişi ile 12 (2 bayan 8 erkek ),

 

            Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde; zorunlu özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yaptırılacağı, 16 ncı maddede giyeceklerin sayısı ve niteliklerinin açıklandığı,

 

            düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde; giyim ve zorunlu özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile dokümandaki diğer maliyet kalemleri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti 106.124,94 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerine bakıldığında;

            Asgari işçilik maliyeti                : 106.124,94 YTL.

            Mali Sorumluluk sigortası için   :        210,00  YTL.

            Personel giyim ücreti                  :            7,53  YTL 

            Toplam                                        : 106.342,47   YTL fiyat teklif edildiği görülmüştür.

           

            Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Anadolu Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğünden alındığı, giyime ilişkin olarak sunulan Burcu Ltd. Şirketinin proforma faturasında  giyim eşyalarının sayısına yer verilmekle birlikte, Teknik Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilen giyeceklerin nitelikleri ile ilgili bilgilere yer verilmediği görülmüştür.

 

            Firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerinin idarece incelenerek giyime ilişkin sunulan proforma faturanın uygun görülmemesi nedeniyle firmanın değerlendirme dışı bırakılmasında bir isabetsizlik bulunmadığından başvuru uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30 uncu maddesinde, Geçici Teminatın İadesi  başlığı altında; “ İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

            İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

            İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.’’ düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklifi idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılmış bulunduğundan, geçici teminatın iade edilmiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, beş teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul