İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-731
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :99
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-731
Şikayetçi:
 Devingen Plan. Mim. Harita Müh. İnş. ve Yapı Malz. Turz. Otom. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti - Tuer Müh. Planlama Hart. İnş. Taah. Tesk. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Buttim İş Merkezi A Blok No: 1376 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok Merkez KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 979
Başvuruya konu ihale:
 2007/38190 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.0133.0148/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu’’ ihalesine ilişkin olarak Devingen Plan. Mim. Harita Müh. İnş. ve Yapı Malz. Turz. Otom. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti - Tuer Müh. Planlama Hart. İnş. Taah. Tesk. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 10.01.2008 tarih ve 979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhalede en avantajlı teklif olarak belirlendikten sonra başka bir firmanın Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin tekliflerin alınmasından sonra yapılan işlemleri iptal ederek düzeltici işlem belirlediği ve başka bir firmanın teklifinin en avantajlı teklif olarak belirlendiği ancak söz konusu firma teklifinin uygun olmayıp en avantajlı teklifin kendi firmalarına ait olduğu,

 

           

 

           

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin İKN belirtilmeden yatırıldığı, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise,  söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespit edilmesi halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmensin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul