İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-732
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :100
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-732
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ATB İş Merkezi C Blok No:70 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereli Sokak Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38911
Başvuruya konu ihale:
 2007/171363 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 06.26.26.0132/2008-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama  Sağlık  Hizm.  San Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde aşçıbaşı anahtar teknik personel ile ilgili olarak “Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Lise veya dengi okullarca verilmiş aşçılık veya mutfak bölümü diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Toplu Beslenme, Organizasyon ve Menü Planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu kriterin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, ayrıca anahtar teknik personel olarak gösterilen diyet aşçısının aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilmesinin Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

                                                                                                                                            

2) İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde; “Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış günlük en az 1000 kişiye yemek pişirme, mutfak ve tesisata sahip kapasite raporunun aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak hizmet işinin yıllık öğün toplamı 1.149.988  öğün yani günlük 1.149.988/731=1573 öğün yemek hizmet verileceği , iş deneyim oranı %30 olmasına ve hizmetin hastane mutfağında gerçekleşmesine rağmen   kapasite kriterinin hizmetin %64 ünü kapsadığı taahhütname ile tevsik edilecek bu hususun katılımcı firmada %64 olarak aranması verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

             Başvuru sahibinin, iddiaları ihale dokümanına itiraz niteliği taşımaktadır. Başvuru sahibinin 07.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alıp, aynı gün 07.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İşletmenin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Bu hizmetin yürütülmesi, teknik şartnamede belirtilen 33 personelle yapılacaktır. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personeller; Diyetisyen 1 kişi 4 yıllık üniversite mezunu olup, mezuniyet belgesinde “Diyetisyen” unvanı bulunacaktır Aşçı Başı 1 kişi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullarca verilmiş Aşçılık veya mutfak bölümü diploması ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir. Diyet aşçısı 1 kişi T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış, kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.hükmü ve anılan Yönetmeliğin  “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde ise;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm ile idari şartnamede personele ilişkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde idari şartnamede, diyetisyen ve diyet aşçısı ile birlikte anahtar teknik personel olarak öngörülen aşçıbaşı için mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi amacıyla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullarca verilmiş aşçılık veya mutfak bölümü diploması ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesinin istenmemesi gerekmekte olup, söz konusu ihaleye ilişkin olarak 17 adet ihale dokümanın satın alındığı, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve bunlardan 6 isteklinin anahtar teknik personel olarak istenen aşçıbaşına ait okul diplomasını sunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı dikkate alındığında teklif değerlendirmesine esas ve ihale sonucuna etkili şikayete konu düzenlemenin rekabeti engellediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde yer alan anahtar teknik personel olarak istenilen diyet aşçısına ilişkin iddialar incelendiğinde; teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde, ihale konusu işte çalışacak işçilerin özellikleri ve sayıları belirtilmiş, anahtar teknik personel olarak belirlenen diyetisyen, aşçıbaşı ve şikayet konusu olan diyet aşçısının işin yürütülmesi için gerekli personel olarak belirlenen 33 kişinin içinde yer aldığı anlaşılmış, dolayısıyla bunların aynı zamanda sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak teknik personel olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca, anahtar teknik personel olarak istenen personellerin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hükmü gereği, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi de mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Yukarıda belirtilen tespitler neticesinde başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.4.(d) maddesinde istekliler tarafından; “Ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış günlük en az 1000 kişiye yemek  pişirme mutfak ve teçhizata sahip kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar söz konusu hizmetin hastane mutfağında gerçekleştirileceği öngörülmüş olsa da ihalenin malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası servis hizmetleri ihalesi olması ve idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen makine ve ekipmanın yüklenici tarafından hastaneye getirileceğinin düzenlenmesi göz önünde bulundurulduğunda yukarıda anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi ile uyumlu olarak, isteklilerin ihale konusu işi gerçekleştirebilme konusunda yeterliliğinin tespit edilebilmesi amacıyla, yapılacak olan alımın niteliğine göre belirlenen kapasite raporu istenilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi gereğince tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Bülteninde 08.11.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının “İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde; “a)Bu hizmetin yürütülmesi, teknik şartnamede belirtilen 33 personelle yapılacaktır.b) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personeller; Diyetisyen 1 kişi 4 yıllık üniversite mezunu olup, mezuniyet belgesinde “Diyetisyen” unvanı bulunacaktır Aşçı Başı 1 kişi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullarca verilmiş Aşçılık veya mutfak bölümü diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir. Diyet aşçısı 1 kişi T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış, kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir…” düzenlemesi,

 

12.11.2007 tarihli düzeltme ilanı ile a)Bu hizmetin yürütülmesi, teknik şartnamede belirtilen 33 personelle yapılacaktır.b) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personeller; Diyetisyen 1 kişi 4 yıllık üniversite mezunu olup, mezuniyet belgesinde “Diyetisyen” unvanı bulunacaktır Aşçı Başı 1 kişi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullarca verilmiş Aşçılık veya mutfak bölümü diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında en az birine ait kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir. Diyet aşçısı 1 kişi T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış, kurs bitirme eğitim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile belgelendirilecektir…” şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak aynı konuya ilişkin idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde değişiklik yapılmadığı ve ihale ilanının ilk şeklindeki gibi olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “ İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Yine aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “ İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalenin 08.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ve 12.11.2007 tarihli düzeltme ilanı ile değiştirilen ilanının ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen idari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlığı altında düzenlenen maddelerinin birbirine uygun olmadığı, anılan düzeltme ilanı ile şikayet konusu olan ve anahtar teknik personel olarak öngörülen aşçıbaşı için isteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerden Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullarca verilmiş aşçılık veya mutfak bölümü diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında en az birine ait kurs bitirme eğitim belgesinin verilmesinin yeterli olacağının düzenlendiği ancak idari şartnamedeki bu konuyla ilgili düzenlemenin ilanın ilk şeklinde yer aldığı gibi olduğu, dolayısıyla ihale ilanı ile idari şartnamenin birbirine uygun olmadığı, bu durumun yukarıda yer alan 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddelerine aykırı ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde işin yürütülmesi için gerekli personel olarak belirlenen 33 kişinin içerisinde yer alan 2 aşçıbaşı yardımcısı için de diplomalı ve bonservisli olma şartının getirilmesi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında yer alan; " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesindeki, hem işin “istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olma” hem de “mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.” kuralını ihlal ettiği anlaşılmıştır.     

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul