İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-733
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :101
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-733
Şikayetçi:
 Nursel Baymaz / Can Yemek Sanayi Ceyhun Atıf Kansu Cad. 43. Sokak No:8 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereli Sokak Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2918
Başvuruya konu ihale:
 2007/171363 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 06.03.71.0132/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Nursel Baymaz  / Can Yemek Sanayi’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede anahtar teknik personel olarak istenen diyetisyen, aşçıbaşı ve diyet aşçısının, teknik şartnamede aynı zamanda teknik personel olarak da çalıştırılacağına dair yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde, ihale konusu işte çalışacak işçilerin özellikleri ve sayıları belirtilmiş, anahtar teknik personel olarak belirlenen diyetisyen, aşçıbaşı ve şikayet konusu olan diyet aşçısının işin yürütülmesi için gerekli personel olarak belirlenen 33 kişinin içinde yer aldığı anlaşılmış, dolayısıyla bunların aynı zamanda sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak teknik personel olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca, anahtar teknik personel olarak istenen personellerin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hükmü gereği, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-732 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 11.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-732 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul