• Karar No: 2008/UH.Z-737
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :110
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-737
Şikayetçi:
 Merka Koruma Güvenlik Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mehmet Ali Akgül T. Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İş Merkezi No: 8/25 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Seyhan Barajı 01170 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3871
Başvuruya konu ihale:
 2007/144135 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Hatay ve Osmaniye Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.04.60.0097/2008-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Hatay ve Osmaniye Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merka Koruma Güvenlik Ltd. Şti.nin 04.02.2008 tarih ve 3871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece asgari işçilik maliyetinin yanlış hesaplanması nedeniyle yaklaşık maliyetin doğru belirlenemediği, ayrıca idari şartnamenin 27.3 ve teknik şartnamenin 7.22.a maddelerinde yer alan düzenlemelerin tek bir markaya yönelik olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 02.11.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 02.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 10.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı 19.12.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4208 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verildiği, 04.01.2008 tarihinde idare tarafından başvuru sahibine kesinleşen ihale kararının gönderildiği, 15.01.2008 tarihinde başvuru sahibi tarafından ihale dokümanındaki düzenlemelere yönelik olarak idareye  ikinci kez şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 18.01.2008 tarihli kararın başvuru sahibi tarafından aynı tarihte tebellüğ edilmesinden sonra 04.02.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul