İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-738
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :111
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-738
Şikayetçi:
 Delta Otomotiv Teknik Serv. Güv. Sist. Hizm. Ltd.Şti. İskenderpaşa Mahallesi Havlucu Sokak Nu 25/1 Fatih/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 34890 Pendik/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 902
Başvuruya konu ihale:
 2007/182675 İhale Kayıt Numaralı “Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevine Rehberlik, Gıda ve Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.01.31.0097/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevine Rehberlik, Gıda ve Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Delta Otomotiv Teknik Serv. Güv. Sist. Hizm. Ltd.Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru sahibinin 10.01.2008 tarihli dilekçesinde özetle; idareye 25.12.2007 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusu neticesinde idarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı, ancak hangi nedenlerle kamu yararı bulunduğu ve hangi zararların doğacağı hususunun açıklanmadığı,

 

Başvuru sahibinin 15.01.2008 tarih ve 1551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçesinde ise özetle; ihaleye teklif vermek üzere ihale dokümanı satın aldıkları ancak birim fiyat teklif cetvelinin üçüncü sırasında “İdari İşler Elemanı (Asgari Ücretin % 80 fazlası 2 Kişi ( 1 Kişi*12 Ay)” şeklinde düzenleme yapıldığı, bununla birlikte Teknik Şartnamenin “Hizmeti Sunacak Elemanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ise idari işler elemanı olarak 1 kişinin belirtilmiş olduğu, bu durumda ihale konusu hizmette çalışacak personel sayısının 1 kişi mi yoksa 2 kişi mi olduğu hususunda tereddüt oluştuğu, isteklileri tereddüte düşürecek nitelikteki birim fiyat teklif cetveli nedeniyle ihaleye katılımın engellendiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye 25.12.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusu neticesinde idarece 31.12.2007 tarih ve 2316 sayı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı, alınan kararın 07.01.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine Kuruma 10.01.2008 tarih ve 902 sayı ile; “idarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararın mevzuata aykırı olduğu” iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine, başvuruyla ilgili Kamu İhale Kurulu’nun 14.01.2008 tarih ve 2008/AK.H-131.1 sayılı kararında; “İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluştuğu anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca ihale sürecinin durdurulması gerekmektedir.” şeklindeki gerekçeyle ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Bununla birlikte; idarenin 31.12.2007 tarih ve 2316 sayı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararının yanı sıra aldığı 31.12.2007 tarih ve 2314 sayı ile şikayet başvurusunu esastan sonuçlandıran kararına karşı, başvuru sahibi tarafından 15.01.2008 tarih ve 1551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli ayrı bir dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuru sahibi tarafından 07.01.2008 tarihinde kendisine tebliğ edilen ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki karara karşı süresi içerisinde Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğundan, başvuru sahibinin ilk dilekçesine başvurunun esasına ilişkin inceleme talebinde bulunduğu 15.01.2008 tarihli dilekçesi eklenmek suretiyle birlikte değerlendirme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 üncü sırasında yer alan ücret kaleminde;

 

“İDARİ İŞLER ELEMANI (ASGARİ ÜCRETİN % 80 FAZLASI 2 KİŞİ (1 KİŞİ*12 AY))”

 

            şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

           Teknik Şartnamenin “Hizmeti Sunacak Elemanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ise; İdari İşler elemanının 1 kişi olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ise İdari İşler Elemanı olarak 1 kişiye ait işçilik maliyetinin hesaplandığı belirlenmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 3 üncü sırasında “(1 KİŞİ*12 AY)” ifadesi ile Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde İdari İşler elemanı olarak 1 kişinin gösterildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; “İDARİ İŞLER ELEMANI (ASGARİ ÜCRETİN % 80 FAZLASI 2 KİŞİ (1 KİŞİ*12 AY))”şeklindeki ifadedeki “2” rakamının sehven yazıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren istekliler tarafından bu hususa ilişkin olarak idareye herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı ve isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvellerinden İdari İşler Elemanı olarak 1 kişinin esas alınarak teklif verildiği görülmüştür. Bu açıdan, birim fiyat teklif cetvelindeki hatanın ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı ve tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını etkilemediği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevine Rehberlik, Gıda ve Temizlik Hizmeti” olduğu belirtilmiş, işin fiziki miktarı ve türü ise 2.c. maddesinde; “14 Personel İle Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevine Rehberlik Gıda ve Temizlik Hizmeti Alımı” olarak belirtilmiştir.

 

            Ayrıca, idari ve teknik şartnameden ihale konusu hizmette; 1 kreş müdürü, 4 çocuk eğitimcisi, 1 idari işler elemanı, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 hizmetli, 1 psikolog, 1 halk dansları eğitmeni, 1 İngilizce öğretmeni ve 1 sağlık görevlisi olmak üzere toplam 14 kişinin çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu düzenlemelerden, ihale konusu işin kapsamına çocuklara yönelik rehberlik ve sağlık hizmetleri, malzeme dahil yemek hazırlama ve temizlik hizmetlerinin girdiği anlaşılmaktadır.

 

Sözkonusu ihalenin esas itibariyle çocuklara yönelik rehberlik ve yemek hizmet alımı olduğu, bununla birlikte temizlik işine de ihale konusu işin kapsamında yer verildiği görülmektedir.

       

İdari Şartnamenin benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde ise; “Kamu veya özel sektöre yapılmış personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde ifade edilmektedir.

 

Çocuklara yönelik rehberlik ve yemek hizmet alımı ile temizlik hizmet alımının niteliği gereği birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu dikkate alındığında sözkonusu işlerin bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul