İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-739
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :112
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-739
Şikayetçi:
 Atılım Güvenlik Ltd. Şti. Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Nu 2 Gülnar/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği D 400 Karayolu Üzeri Akyar Köyü Civarı OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 719
Başvuruya konu ihale:
 2007/171703 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.01.2008 tarih ve 08.00.96.0097/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atılım Güvenlik Ltd Şti’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2008 tarih ve 719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı ancak teklif fiyata dahil olan masraflar içinde yer alan giyime ve zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin bedeli karşılamadığı, bu nedenle ihalenin bu firma üzerinde bırakılamayacağı, ihalenin iptalinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2.a maddesinde; “Özel Güvenlik Hizmet Alımı 34 kişi ile” düzenlemesinin,

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3. Ayrıca personele verilecek yol, giyim, 32 kişiye asgari ücretin %10 fazlalı, 1 kişiye asgari ücretin %80 fazlalı, sorumlu bir kişiye asgari ücretin %100 fazlalı ve 5188 sayılı Kanunda belirtilen “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” teklif fiyata dahildir.

 

            a) Yemek: Kurum tarafından karşılanacaktır.

            b) Brüt yol:1 (bir) kişi bir günlük =  1,50 YTL

            c) 6 işçiye 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereğince 13,5 günlük resmi ve dini bayram tatil günleri ücreti ödenecektir.

            d) 32 kişiye asgari ücretin %10 fazlalı

            e) 1 kişiye asgari ücretin % 80 fazlalı

            f) Sorumlu bir kişiye asgari ücretin %100 fazlalı

26.4…

26.5. Yaklaşık maliyet hesabında SSK İl Müdürlüğünün 28.09.2007 tarih ve 014578 sayılı yazılarına istinaden güvenlik iş kodunda oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olarak dikkate alınacaktır.” düzenlemesinin,

 

            İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde ise; “İşin süresi 12 ay (365 (üçyüzaltmışbeşgün) (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. 31.12.2008 tarihinde biter.)” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “Firmada Çalışan Güvenlik Görevlilerinin Giyim İstikatı” bölümünde yer alan düzenlemede, her bir personele 2 adet iş pantolonu, 1 adet ayakkabı, 2 adet gömlek, 1 adet mont, 1 adet kazak, 1 adet kravat, 1 adet kep verileceği öngörülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

32 kişinin brüt asgari ücretten %10 fazla ücret (643,50-YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 81 gün üzerinden resmi ve dini bayram günlerine ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 330.155,19 YTL’ye karşılık geldiği, 1 personel için brüt asgari ücretten %80 fazla ücret (1.053,00-YTL) üzerinden hesaplanan (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 16.399,00-YTL olduğu, 1 sorumlu personelin brüt asgari ücretten %100 fazla ücret (1.170,00-YTL) üzerinden hesaplanan (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 18.156,10-YTL’ye karşılık geldiği, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 364.710,29-YTL olduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren  Elzem Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., İmaj Özel Güvenlik Eğt. Kurumu Ltd.Şti., Atılım Güvenlik Ltd. Şti. ve Joker Özel Koruma Savunma Güvenlik Hiz.Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği firmalara gönderilen 30.11.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Elzem Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 365.145,92-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 401,63-YTL, giyim gideri için ise 34,00-YTL teklif açıklamasında bulunduğu ancak aşırı düşük teklif açıklaması ekinde giyim bedeline ilişkin olarak 54,00-YTL’lik fatura sunduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedelini tevsik için sunduğu fatura ile giyim bedeline ilişkin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının birbiri ile uyumlu olmadığı ve 34 kişinin giyim bedeli için öngörülen 34,00-YTL’nin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyime ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan İmaj Özel Güvenlik Eğt. Kurumu Ltd.Şti.’nin 365.516,43-YTL’lik teklif açıklamasında, özel güvenlik sorumluluk sigorta gideri için 280,50-YTL bedel öngördüğü, giyim bedeline ilişkin olarak ayrı bir açıklamada bulunmadığı, giyim bedelini işçilik maliyeti içerisinde hesapladığı, bununla birlikte giyim bedelini tevsik için 599,00-YTL’lik bir fatura sunduğu görülmüştür.

    Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında personele ilişkin giyecek giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu gider için bir bedel öngörmeleri ve bu bedeli belgelendirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan İmaj Özel Güvenlik Eğt. Kurumu Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında ise giyim için ayrı bir bedel öngörülmediği belirlenmiştir.

 

Öte yandan, ihale konusu iş için giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 364.710,29-YTL’ye firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim gideri eklendiğinde; 364.710,29-YTL+280,50-YTL+599,00-YTL=365.589,79-YTL’ye tekabül ettiği, bu maliyetin ise istekli tarafından teklif edilmiş olan 365.516,43-YTL’lik bedeli karşılamadığı görülmüştür.

 

Bu açıdan aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmayan sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

       3) Başvuru sahibi Atılım Güvenlik Ltd. Şti.’nin 365.950,00-YTL’lik teklif açıklamasında, özel güvenlik sorumluluk sigorta gideri için 535,50-YTL bedel öngördüğü, giyim bedeline ilişkin olarak ayrı bir açıklamada bulunmadığı, giyim bedelini işçilik maliyeti içerisinde hesapladığı, bununla birlikte giyim bedelini tevsik için 599,00-YTL’lik bir fatura sunduğu görülmüştür.

    Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında personele ilişkin giyecek giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu gider için bir bedel öngörmeleri ve bu bedeli belgelendirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

 

Sözkonusu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında ise giyim için ayrı bir bedel öngörmediği belirlendiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmayan sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul