İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-740
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :113
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-740
Şikayetçi:
 Erbey Yemek Fabrikası / Yılmaz FURAN, Ata Mahallesi Sebze Meyve Toptan Hali No 9/A AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad. No 61 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38305
Başvuruya konu ihale:
 2007/150231 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşıkları Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.25.30.0092/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliğince 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşıkları Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erbey Yemek Fabrikası / Yılmaz FURAN’ın 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38305 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatın aşırı düşük teklif kapsamında olduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonlandırdığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatın idari şartnamenin 34 üncü maddesi kapsamında aşırı düşük olduğu, buna karşılık idare tarafından aşırı düşük sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, hayatın olağan akışına göre bir öğün yemeğin maliyetinin 2,522569 YTL olması gerektiği, bu fiyatın altındaki yemeklerin kalitesinin düşük olacağı şikayet konusu edilmektedir.

 

Yapılan şikayete karşılık idare tarafından verilen cevap yazısında, verilen fiyatla hizmetin yürütebileceği kanaatine varıldığı ve firmanın şartname hükümlerine uyacağı taahhüdüne göre en düşük fiyatla ihale etmenin uygun bulunduğu, bu gerekçelerle itirazın uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından, 35 işçi ile bir yıllık malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve bulaşıkları yıkama hizmeti alımı konusunda ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin 222.500 öğün normal ve diyet kahvaltısı ile 378.500 öğün normal ve diyet yemeğini kapsadığı anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyet tutarının, ticaret odasından, belediye başkanlığından, lokantacılar odasından ve başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere üç ayrı firmadan fiyat teklifi alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, verilen teklif fiyatlarına göre; kahvaltı bedeli için 1,50 YTL- 2,85 YTL arasında, yemek bedeli için ise 3,00 YTL- 4,50 YTL arasında fiyat teklif edilmiş olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.“ hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altındaki “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümünde ise;  Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, yapılan şikayet yerinde görülmüş olup, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre düşük kalan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulama yapılması ve yazılı açıklamalar dikkate alınmak suretiyle,  tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

         

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece, yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme yapılması  ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul