İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-743
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :116
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-743
Şikayetçi:
 Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turz. Özel Eğt. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. / Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 104-A SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş., Kennedy Caddesi 34880 Yenikapı Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38329
Başvuruya konu ihale:
 2007/113314 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.25.31.0092/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turz. Özel Eğt. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. / Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçe bedelinin maliyetinin KDV hariç 1.968,00 YTL olduğu, sadece teminat limitlerinin sözleşme tasarısındaki oranları yansıtmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı,

 

2) İhale dokümanı ile istenen araçlara ilişkin noter onaylı taahhütname sundukları halde, Emin Ltd. Şti. tarafından verilen mizanın sadece son sayfasının onaylı olması nedeniyle uygun görülmemesi, Star Temizlik Ltd. Şti. tarafından verilen mizanda teknik şartnamenin 12 nci maddesine aykırı olarak araçların yaşının uygun olmaması gerekçeleriyle ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, …, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası, … isteklilerce teklif edilecek teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesine,

 

İhaleye ilişkin hizmet işleri genel şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “… Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir. Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur. Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz. …” düzenlemesine,

 

Sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun genel şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Yüklenici, malzemeli temizlik hizmeti alımı işinde çalışanların, üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi, manevi ve bedeni zararları karşılamak için aşağıda belirtilen teminat limitlerinden az olmamak kaydıyla üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Ayrıca, sigorta poliçelerinin bir nüshasını da hukuk müşavirliği sigorta birimine vermek zorundadır.

Şahıs Başına Bedeni               :  25.000 YTL

Kaza Başına Bedeni               : 250.000 YTL

Kaza Başına Maddi                : 250.000 YTL

Bu limitlerin üzerinde oluşacak maddi ve bedeni zararların karşılanması da yükleniciye aittir.” düzenlemesine,

 

Yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı düşük olan teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler hakkında ayrıntılı yazılı açıklama istenilmiştir.

 

 

Buna göre, başvuru sahibi tarafından verilen cevapta, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gideri bileşeni ile ilgili olarak; “İhalenin idari şartnamesinin 26 ncı maddesinde üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta bedelinin teklif fiyatına dahil edileceği hüküm altına alınmıştır. Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptıracağımız sigorta şirketinden aldığımız teklif sonucunda K.D.V (Katma Değer Vergisi) hariç 1.968,00 YTL olduğu görülerek teklifimize aynen yansıtılmıştır.” açıklaması yapılmıştır. 

 

Yapılan söz konusu açıklamanın eki olarak bir sigorta şirketince verilen işletme sorumluluğu sigorta teklifi adlı belgenin sunulduğu, sunulan sigorta teklifinde sigortanın kapsamı olarak “Maddi bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık toplam tek limit 50.000,00 YTL” hususunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gideri bileşeni ile ilgili olarak başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi neticesinde, idare tarafından; “isteklinin, 3 üncü şahıs mali mesuliyet için verdiği tevsik edici belgenin incelenmesi sonucunda, sigorta teklifinde belirtilen sigorta türü ve limitlerinin uygun olmadığı, teklifinde sigorta bedelinin  maddi bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık toplam tek limit 50.000,00 YTL olarak belirlendiği ve buna göre de düşük primlendirildiği” hususlarının ortaya konulduğu ve başvuru sahibinin ihale dışı bırakılma gerekçelerinden birisi olarak gösterildiği belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gideri bileşeni ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından; “Temizlik personeli 3. şahıs mali mesuliyet sigortası için verilen teklifler işin cirosu ve çalışan personelin yıllık net maaş tutarı ve sigorta bedeli üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Teklif rakamımızdaki sigorta unsurları 7.500 YTL ciro kişi başı 10.000 YTL üzerinden sigorta bedeli ile toplam yıllık personel maaş tutarı 3. 000 YTL üzerinden hesap edilmiştir. Hesaplanan kişi başı rakam 10,5 EURO’dur. 02.10.2007 itibariyle 1 EURO= 1,7091 YTL’dir. Toplam 325 kişi için 3. şahıs mali sigorta maliyeti 5.832,30 YTL’dir.” açıklamasının yapıldığı, sigorta teklifi olarak ise; “İdo A.Ş. birimlerinde çalışacak 325 kişi temizlik personeli için bir yıllık  3. şahıs mali sorumluluk sigortası fiyat teklifimiz kişi başı 10,5 EURO’dur.” şeklindeki bir belgenin sunulduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gideri bileşeni ile ilgili olarak yapılan açıklamanın, ihaleye ilişkin sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer verilen sigorta türü ve limitine uygun olmadığı ve teklif edilen 5.832,30 YTL’lik sigorta giderinin ise bu kalem için öngörülen yaklaşık maliyet tutarından daha yüksek olduğu hususları görüldüğü halde, anılan isteklinin teklifinin geçerli olarak kabul edildiği belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gideri bileşeni ile ilgili olarak; sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer alan, “Şahıs Başına Bedeni  :  25.000 YTL, Kaza Başına Bedeni: 250.000 YTL  ve Kaza Başına Maddi: 250.000 YTL” şeklindeki sigorta türü ve limitine uygun olmayan açıklamanın kabul edilmesine rağmen, başvuru sahibi isteklinin sigorta türü ve limiti uygun olmayan benzer nitelikteki açıklamasının kabul edilmemesi işleminin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterilen, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde belirtilen sigorta türüne uygun poliçe teklifi sunulmaması yönünde yapılan tespit işlemi ile ilgili olarak, ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip ihale dokümanında istenen kriterlere uygun sigorta poliçesinin kabulü konusundaki yetki ve sorumluluğun muayene kabul komisyonunda bulunduğu göz önüne alındığında, bir eksiklik olarak ortaya konulan söz konusu tespitin ihalenin sonucuna etkili olmadığı, buna karşılık aşırı düşük teklif sorgulamasında üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta gider bileşeni ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda,  isteklilerce teklif edilen sigorta giderinin, idarece öngörülen niteliklerdeki sigortayı yaptırmaya yetip yetmediğinin değerlendirme konusu yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idare tarafından yapılan düzenlemeler ve ilgili istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde öngörülen sigorta türü ve limitlerine uygun tekliflerde, Kemal Çağlar- Piramit Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından 1.513,00 YTL, Burhan İnşaat Ltd. Şti. tarafından 1.593,00 YTL ve Teknik Güv. Şti. tarafından ise 1.517,50 YTL tutarlarında üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta giderinin öngörüldüğü, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilmiş bulunan 1.968,00 YTL’lik üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta giderinin uygun bir miktar olduğu belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, gerek Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesi gereğince gerekse de üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta teklifine ilişkin yapılan aşırı düşük açıklamasında teklif edilen sigorta giderinin yeterli olması nedeniyle, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta teklifi ile ilgili olarak, başvuru sahibi hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının mevzuata uygun olmadığı, yapılan şikayetin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” ile ilgili olarak; “İstekli İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için aşağıda listelenen ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen araç, makine ve ekipmanı; kendi malı ise fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. İstekli, taahhüt ederek temin edeceği araç, makine ve ekipman için ise ihale üzerinde kalması halinde bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname verecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

 

Araç Makine ve Ekipman Listesi:

1 adet Kuru Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi

33 adet Islak Kuru Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi

4 adet Cila Makinesi

4 adet Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

6 adet Akülü Taşınabilir Sert Zemin Yer Yıkama otomatı

3 adet Kurutma Makinesi

30 adet Çift Tekerlekli Çöp Konteynırı

5 adet El Arabası

2 adet Sulu Sistem Elektrik Süpürgesi

3 adet Endüstriyel Tip Alan Süpürme Makinesi

2 adet Makaslı Tip Hidrolik Dış Cephe Asansörü

4 adet binek araç

1 adet bilgisayar ve yazıcı” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ile ilgili olarak; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.  İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir. hükmü yer almaktadır.

 

İlgili hüküm uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi gerektiği, buna karşılık taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının gerekmektedir. İdare tarafından ise kendi malı olma şartı aranan herhangi bir makine, tesis ve ekipmanın bulunmadığı, bu bağlamda noter onaylı taahhütname ile istenen makine ve ekipmanın sağlanmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır

.

Yapılan düzenleme kapsamında, başvuru sahibi tarafından noter onaylı makine, teçhizat, ekipman ve sarf malzemesi taahhütnamesi sunulmuş olup, sunulan bahse konu taahhütnamede; “Kurumunuzun açmış olduğu malzemeli temizlik hizmetleri alımı işi ihalesi uhdemizde kaldığı taktirde, idari ve teknik şartnamenizde özellikleriyle belirtilen ve ayrıca EK’de sunduğumuz makine, teçhizat, ekipman ve sarf malzemeyi alıp en geç işe başlama tarihinde hizmet verilecek yerde / yerlerde bulunduracağımızı, bakım ve onarımlarını şirketimiz tarafından yapılacağını ve 3 yaşından büyük olmayacağını” beyan ve taahhüt edilmiştir.  Ayrıca, sunulan taahhütname ekinde teknik şartnamenin “12.1 İş Makineleri, 12.2 İş Ekipmanları ve 12.3 Sarf Malzemeleri”  maddelerinde yer verilen listelere uygun olmak üzere; istenen makine, ekipman ve malzemelerin cinsinin miktarının ve özelliklerinin belirtildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “12- Kullanılacak ekipman ve temizlik malzemeleri” başlıklı maddesinde;  “..., Yüklenici, temizlik hizmetinin süresi boyunca malzeme ve personel dağıtım için 4 adet araç bulunduracaktır. Bu araçlar trafiğe çıkış tarihi itibariyle en fazla bir yaşında, dizel ve klimalı, en az 1450 cc silindir hacmi, 100 beygir motor gücünde olacak olup, bu araçların yakıtı (aylık 4000 km . araç/250 litre/ay), bakımı ve her türlü mali mesuliyeti yükleniciye ait olacaktır. ...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin hazırlanmış bulunan ihale dokümanda, sağlanacak makine, teçhizat ve ekipmandan, teknik şartnamenin 12 nci maddesinde belirtildiği üzere sadece 4 adet araç için 1 (bir) yaşından büyük olmama sınırının getirildiği,  geriye kalan diğer makine, teçhizat, ekipman ve malzeme için herhangi bir yaş sınırının öngörülmediği belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan makine, teçhizat, ekipman ve sarf malzemesi taahhütnamesinin, idare tarafından ihale dokümanı ile istenen tüm makine, ekipman ve malzemeyi eksiksiz bir şekilde kapsadığı, diğer taraftan idari ve teknik şartnamede özellikleriyle belirtilen makine, teçhizat, ekipman ve sarf malzemesinin sağlanacağının kabul edildiği, bu şekilde verilen taahhütnamenin ihale dokümanına uygun olduğu, ayrıca taahhütnamede yer alan 3 yaşından büyük olmayacaktır şeklindeki ifadenin ise, teknik şartnamenin 12 nci maddesinde belirtilen 4 araç haricinde geriye kalan ve idarenin herhangi bir yaş sınırı getirmediği anlaşılan makine, ekipman ve malzeme için geçerli olması gerektiği, bir başka  deyişle sunulmuş bulunan söz konusu taahhütnamede herhangi bir eksik ya da hatalı unsurun bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibince sunulan makine ekipman taahhütnamesinde yer alan 3 yaşından büyük olmayacaktır ibaresi nedeniyle, bu taahhütnamenin teknik şartnamenin 12 nci maddesi kapsamında istenen 1 (bir) yaşından küçük 4 araç için yetersiz kalması şeklinde ortaya konulan ihale dışı bırakma gerekçesinin haksız görülmesi nedeniyle, idare tarafından ayrıca ortaya konulmuş bulunan; “sunulan mizanların geçersiz kabul edilmesi veya istenen kriterlere uygun 4 aracın kayıtlarda bulunmaması veyahut da başvuru sahibi isteklinin kendisine ait olmayan araçlar için sunduğu araç kasko poliçesi tekliflerinin mizanlar ile bağdaşmaması, dolayısıyla bu araçlar için bir kira sözleşmesinin ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu araçlar için öngörülen bir kira giderinin bulunmaması” yönlerindeki tespitlerin, sonuca etkili olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu yönde yapılan iddianın yerinde olduğu, idarece belirtilen gerekçelerle alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden; ihale kararının iptal edilmesi, başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmek suretiyle yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul