En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-744
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :117
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-744
Şikayetçi:
 Pentensan Müh. Nak. Dan. San. ve Tic.Ltd.Şti. Kirazlıdere Mah. M.Varinli Cad. Koçur Apt. No:78/A AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı Nu 3 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38889
Başvuruya konu ihale:
 2007/180435 İKN|li “ 157. Şb (Ilgaz) Şefl.Yoll.Rutin Yol Bakım,Onarımları ve Kar Mücadelesi Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.26.09.0085/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ “157.Şb (Ilgaz) Şefl.Yoll.Rutin Yol Bakım,Onarımları ve Kar Mücadelesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Pentensan  Müh. Nak. Dan. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından “157. Şube (Ilgaz) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarımları (Yama İşleri, Normal  Bakım İşleri, Sanat Yapıları Bakımı) ve Kar Mücadelesi Hizmet İşi”’nin 12.12.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararının 13.12.2007 tarihli yazı ile isteklilere bildirildiği, anılan yazıda ihalenin Arpacı İnşaat Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ile Hakkı TAŞ’ın sunduğu iş deneyim belgelerinin ihale ilanı ve idari şartnamede belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı, daha önce aynı firmanın bu tür işlerde bu belge ile yeterli kabul edilmediği, eğer bu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi kabul edilecekse benzer iş tanımının farklı şekilde tanımlanmış olması gerektiği, sunulan belgenin ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş tanımının uygun olmadığı,

            2- Ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ihale komisyonu tarafından teklif sahiplerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulurken teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili sorgulamaya tabi tutulması gerekirken, idarece işçi ücretleri bileşeni ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken , kamyonun çalışması için oluşan maliyet açısından hiçbir sorgulamanın yapılmamış olmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                        Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinin (e) bendinde söz konusu işin Bölge Müdürlüğü 157. Şube (Ilgaz) Şefliği yol ağındaki yollarda rutin yol bakım ve onarım (yama, normal bakım işleri, kenar taşı dikimi, ağaçların budanması, sanat yapısı bakımı vs.), kar buz mücadele hizmetleri çalışmalarını içerdiği belirtilmiştir.

 

                        Aynı maddenin (c) bendinde de işin süresinin, işe başlama tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında 12 ay olduğu ifade edilmiştir.

 

                        Anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Asfalt yama işleri, normal yol bakım işleri, kar-buz mücadeleleri ve yol bakım işleri, kamyonla yol bakım işlerinin yapılması benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

                       

                        Kesinleşen ihale kararına göre ihale üzerinde bırakılan Arpacı İnş. Nak. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 26.11.2007 tarihinde Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü (idare) tarafından düzenlenmiş “1 nolu asfalt sathi kaplama şantiye şefliği emrinde araç ve personel çalıştırılması hizmet alımı işi” ne ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belgede hizmetin tanımı olarak; asfalt sathi kaplama yapımı, yol bakım ve onarım işlerinde kamyon ve personel çalıştırılması işi belirtilmiştir.

 

                        İdarenin benzer tanımında; asfalt yama işleri, normal yol bakım işleri, kar-buz mücadeleleri ve yol bakım işleri, kamyonla yol bakım işlerinin benzer iş olarak tanımlandığı, benzer iş kapsamında sıralanan işlerden herhangi birisini yapan ve buna ilişkin iş deneyim belgesini sunan isteklinin iş deneyim belgesinin değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

                       

                        İdarenin benzer iş tanımı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi karşılaştırıldığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin içeriğinde asfalt sathi kaplama yapımı, yol bakım ve onarım işlerinde kamyon ve personel çalıştırılması işlerinin benzer iş olarak tanımlanan işlere uygun işler arasında sayıldığı belirlenmiştir.

 

                        Başvuru sahibi ayrıca Hakkı TAŞ’ın sunduğu iş deneyim belgesinin de benzer işe uygun olmadığı iddia edilmiştir. İdare tarafından gönderilen ihale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden, Hakkı TAŞ’ın teklifi kapsamında; 20.04.2007 tarihinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından “2 Nolu Asfalt sathi kaplama şantiye şefliği emrinde araç ve personel çalıştırılması işi” ne ilişkin iş deneyim belgesini sunduğu belirlenmiştir. Söz konusu belgesinde hizmetin tanımı olarak; asfalt şantiyesi emrinde sathi kaplama yapımından önce yolun hazırlanması için yama malzemesinin kamyonla nakli ve uygulanması, mıcır serimi ve traktör çalıştırılması işi belirtilmiştir. Benzer iş tanımında asfalt yama işleri sayıldığından söz konusu belgenin de benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır. Ancak söz konusu istekli geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığından, söz konusu belgenin uygun ya da uygun olmaması söz konusu isteklinin değerlendirmeye alınmasında etkili olmamıştır.

 

                        Yukarıda açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2-     Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde ihale üzerine kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, makinenin çalışmasına ilişkin maliyet bileşenin önemli bir bileşen olduğu ve anılan isteklinin kamyona ilişkin maliyet bileşenin sorgulanmadan ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin  “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

            “26.3.1. Bu işte çalıştırılacak işçi personelin ücretleri, aşağıda tabloda belirtilen oranlar nispetinde brüt asgari ücretin arttırılması suretiyle ödenecektir.

 

İşçi Personel

Sıra No

Niteliği

Ödenmesi Gereken Ücretler

1

Şoför

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 30 fazlası

2

Operatör

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 40 fazlası

3

Bakım İşçisi

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 10 fazlası

4

Aşçı

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 40 fazlası

5

Formen

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 50 fazlası

6

Kalifiye İşçi

Brüt asgari ücretin en az yüzde % 20 fazlası

  


26.5 Bu işte, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı: % 3 (yüzde üç) tür.”

 

düzenlemesi yapılmıştır.

 

Tip Sözleşmenin “ Yüklenici Tarafından Çalıştırılacak Makine ve Personel Genel Şartları” başlıklı 37 nci maddesinde; “ Haftalık 45 (kırkbeş) saati aşan çalışmalar, saatlik fazla çalışma pozlarından ödenecektir. Çeşitli sebeplerle işçilerin haftalık çalışma saatleri 45 (kırkbeş) saatin altına düştüğü taktirde; diğer haftalarda yapılacak 45 (kırkbeş) saatin üzerindeki çalışmalarla bu eksik çalışma için denkleştirme uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Birim fiyat cetvelinde de hangi pozisyonda, kaç personelin çalışacağı, kaç gün resmi ve genel tatil günleri çalışılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesap cetvelinden, söz konusu işin maliyetinin kamyon çalıştırılmasına ilişkin maliyet kalemleri ile farklı pozisyonlarda çalışacak personele ilişkin işçilik maliyetlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Makinelerin çalıştırılmasına ilişkin maliyet kaleminin işin toplam bedelinin yaklaşık % 25’ini oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda, ihale konusu işin asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 311.286,06 YTL.’ dir.

 

            Kesinleşen ihale komisyon kararından Yeğenoğlu İnş. Eml. Tic. ve Ltd. Şti. ile Güven Hafriyat Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Arpacı İnş. Nak. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden daha yüksek teklif vermelerine rağmen sırf işçilik ücretlerinin asgari işçilik teklif bedelini karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları anlşılmıştır. 

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin toplam teklif ettiği bedel anılan isteklilerin tekliflerinden daha  düşük olmasına rağmen, teklif bileşenlerinde işçilik ücretinin asgari işçilik maliyetinin üstünde olması nedeniyle uygun olduğu belirlemesi yapılmıştır.

 

            İhale konusu işin içeriğinin işçilikle birlikte makine çalıştırılması işi olduğu düşünüldüğünde, ayrıca makinelerin çalıştırılması kaleminin yaklaşık maliyetin ortalama % 25’ini oluşturduğu göz önüne alındığında, makinelere ilişkin maliyetin ve amortisman bedelinin diğer personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi sözleşme gideri için ön görülen kısımdan karşılanması bu ihale için geçerli olmayacaktır.

 

            Şikayet konusu işin önemli bir bileşenini makine ve amortismana ilişkin kalemler oluşturduğundan, aşırı düşük teklif değerlendirmesinde idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı isteklilerden makine ekipmana ilişkin maliyet kalemlerinin de belgelendirilmesini talep etmesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihalede idarece aşırı düşük sorgulaması yapılmadığı belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde makine ekipmana ilişkin ön gördüğü maliyetlerin, gerek yaklaşık maliyet hesaplarında idarenin hesapladığı rakamlardan, gerekse diğer isteklilerin bu kalemler için teklif ettiği bedellerden oldukça düşük olduğu göz önüne alındığında, ayrıca iki isteklinin teklifinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinden daha yüksek olmasına rağmen sırf işçilik maliyetlerinin asgari işçilik maliyetinden daha düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları da dikkate alındığında, idarece söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak, makine ekipmana ilişkin olarak teklifinin belgelendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

  

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul