İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-745
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :118
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-745
Şikayetçi:
 Okan Temizlik İlaçlama Gıda Maddeleri Üretim Paz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Fatih Caddesi No:7/h ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Stadyum Cad. Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 311
Başvuruya konu ihale:
 2007/179637 İhale Kayıt Numaralı “50 Kişi İle Şoför ve Temizlik Hizmeti Personeli Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.00.41.0078/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50 Kişi İle Şoför ve Temizlik Hizmeti Personeli Alımı” ihalesine ilişkin olarak Okan Temizlik İlaçlama Gıda Maddeleri Üretim Paz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde ihalede götürü bedel teklif verileceğinin belirtildiği, ancak teknik şartnamenin “Riayet Edilecek Hususlar” başlıklı 8 inci maddesinin 13 bendinde; “Hastalık, yıllık izin ve mazeret izni gibi nedenlerle eleman eksilmesi halinde elemanın gelmediği sürece aylık faturadan çalışmadığı günler düşülecek, çalıştığı gün kadar ücret ödenecektir. Eksilen işçinin yerine istenmesi halinde, idarenin uygun göreceği personel firma tarafından ivedilikle tamamlanacaktır. Eksik işçi çalıştırdığı günlerde de hizmetler hiçbir şekilde aksatılmayacaktır. Yüklenici firma çalışanların izinlerini sözleşme süresi içerisinde hizmetlerini aksatmayacak şekilde idaremizce uygun görülen günlerde kullandıracaktır.” düzenlemesi ile 19 uncu bendinde; “Firma ulusal bayram, dini bayram, yılbaşı tatili ve hafta tatillerinde aynı hizmeti eksiksiz olarak sürdürecektir. (İl Müdürlüğünce bahse konu günlerde çalıştırılması istenilmesi halinde)” düzenlemeleri ile iş eksilişi ve artışının yapılabileceğinin belirtildiği, buna karşın iş artışı ve eksilişinin mevzuata göre birim fiyat esasına göre yapılan hizmet işlerinde yapılabileceği,

 

            2) Teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İl Müdürlüğü Merkez ve İlçe Tesislerinde verilen hizmetler bir kamu hizmet türü olduğundan; verilecek tüm hizmetler önemlilik arz ettiğinden; gerektiğinden, gece-gündüz, tatil ve bayramlar da dahil hizmetlerin aralıksız yürütülmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 2008 takvim yılı içerisinde 13,5 gün resmi-dini bayram, yılbaşı tatil günü mevcut olup, ihale konusu işle ilgili çalıştırılacak personelin, anılan tatil günlerinde çalıştırılması halinde teklif edilen bedel dikkate alınarak günlük ücret ödemesi yapılacaktır.” düzenlemesinin belirsizlik taşıdığı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalıştırılacak personel sayısının belirlenmediği iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu hizmetin 50 kişi ile şoför ve temizlik hizmeti personeli alım ihalesi olduğu belirlenmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı maddesi altında idarece herhangi bir düzenleme yapılmayarak, bu maddenin boş bırakıldığı görülmüştür.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerin Özellikleri” başlıklı 3 üncü maddesinin 2 nci bendinde; “…Hizmet planlamasına uygun olarak çalıştırılacak işçilerden hastalık, mazeret, yıllık doğum ve ölüm izinleri kullanmaları durumunda işçi ve işgücü yükümlenici tarafından tamamlanacaktır, mevcut hizmetin devamlılığı ve verimliliği için 50 (elli) işçi çalıştırılması planlanmıştır….”,

 

            Anılan teknik şartnamenin “Riayet Edilecek Hususlar” başlıklı 8 inci maddesinin 13 üncü bendinde; “Hastalık, yıllık izin ve mazeret izni gibi nedenlerle eleman eksilmesi halinde elemanın gelmediği sürece aylık faturadan çalışmadığı günler düşülecek, çalıştığı gün kadar ücret ödenecektir. Eksilen işçinin yerine istenmesi halinde, idarenin uygun göreceği personel firma tarafından ivedilikle tamamlanacaktır. Eksik işçi çalıştırdığı günlerde de hizmetler hiçbir şekilde aksatılmayacaktır. Yüklenici firma çalışanların izinlerini sözleşme süresi içerisinde hizmetlerini aksatmayacak şekilde idaremizce uygun görülen günlerde kullandıracaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır….Sözleşmede, işyerinde çalıştırılması gereken personel sayısının belirtildiği hallerde, yüklenici, belirtilen sayıda personeli işyerinde bulundurmak zorundadır…”

            Anılan Genel Şartnamenin “Hatalı, kusurlu ve eksik işler” başlıklı 32 nci maddesinde; “Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder.

 

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur.

Sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.

Belli dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) tekrarlanmak suretiyle ifa edilen  sürekli nitelikteki işlerde kontrol teşkilatı, yapılan işle ilgili olarak Genel Şartnamenin 34 üncü maddesindeki esaslara göre bu dönemler itibariyle kayıt tutar. Hakediş ödemelerinde bu kayıtlar da dikkate alınır ve sözleşme ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirildiği tutanağa yazılan işler için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerinde yer alan düzenlemelerde; ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde 50 (elli) işçinin çalıştırılması ve belirtilen sayıdan daha az eleman ile işin yürütülmemesi gerektiği belirtildiğinden, bahse konu düzenlemelerin, işin sözleşmede öngörülen şartlara uygun yerine getirilmesine ilişkin olduğu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesinde düzenlenen iş eksilişi kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte; ihaleye ait teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerin Özellikleri” başlıklı 3 üncü maddesinin 3 üncü bendinde; “İl Müdürlüğünün talebi olması halinde; firma tarafından çalıştırılan hizmet personeli sayısında gerektiğinde azaltma yapılabilecektir. Bu durumda üstlenicinin teklif ettiği indirim oranı dikkate alınarak; üstlenicinin hak edişinde azalma meydana gelecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir…..

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddenin 27 nolu dipnotunda; “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir….

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.” açıklaması yer almıştır.

 

            Mevzuat uyarınca iş eksilişinin sadece birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde uygulanabileceği, ancak söz konusu ihalede işin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmesi nedeniyle iş eksilişinin uygulanamayacağı anlaşılmasına karşın, ihaleye ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 3 üncü bendinde yer alan düzenleme ile idarenin talebi halinde yüklenici tarafından çalıştırılan işçi sayısında azaltma yapılabileceğinin öngörülerek iş eksilişinin uygulanabileceğinin belirtilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihalenin toplam 50 işçi ile şoför ve temizlik hizmeti alımı olduğu anlaşılmış olup, ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; “İhale konusu işte çalıştırılacak personele, brüt asgari ücret üzerinden %20 (%yirmi) fazla ödeme yapılacaktır. Yüklenici, ihale konusu işte çalıştırılacak personele bu oranın altında ödeme yapamaz.”, 26.5 maddesinde; “İhale konusu işte çalışacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2 (yüzdeiki) dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İl Müdürlüğü Merkez ve İlçe Tesislerinde verilen hizmetler bir kamu hizmet türü olduğundan; verilecek tüm hizmetler önemlilik arz ettiğinden; gerektiğinden, gece-gündüz, tatil ve bayramlar da dahil hizmetlerin aralıksız yürütülmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 2008 takvim yılı içerisinde 13,5 gün resmi-dini bayram, yılbaşı tatil günü mevcut olup, ihale konusu işle ilgili çalıştırılacak personelin, anılan tatil günlerinde çalıştırılması halinde teklif edilen bedel dikkate alınarak günlük ücret ödemesi yapılacaktır.”,

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Riayet Edilecek Hususlar” başlıklı 8 inci maddesinin 19 uncu bendinde; “Firma ulusal bayram, dini bayram, yılbaşı tatili ve hafta tatillerinde aynı hizmeti eksiksiz olarak sürdürecektir. (İl Müdürlüğünce bahse konu günlerde çalıştırılması istenilmesi halinde)” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44 üncü maddesinde;Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”,

            Anılan Kanunun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almıştır.

 

            Teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddelerinde;  personel çalıştırılmasına dayalı ihale konusu hizmetin gece-gündüz, tatil ve bayramlar da dahil aralıksız yürütülmesi zorunluluğu bulunduğu ve idarece bahse konu günlerde çalışılmasının istenilmesi halinde çalışılan günlerin bedelinin ödeneceği belirtildiğinden, söz konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günüde çalışma yapılabileceği anlaşılmasına karşın, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmediği görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yer alan bahse konu düzenlemeler nedeniyle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılıp çalışılmayacağına ve çalışılması halinde çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin düzenlemenin belirsiz olduğu anlaşılmış olup, bahse konu düzenleme nedeniyle ihale konusu işe ait asgari maliyetin hesaplanabilmesi ve tekliflerin değerlendirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca doküman yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin şoför ve temizlik hizmeti personeli alımı olduğu belirtilmiştir.

 

İlanın 4.4 ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında temizlik ve şoför hizmet personeli çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen her türlü hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin şoför ve temizlik hizmeti personeli alımı olduğu görüldüğünden ve ihale dokümanında yapılan benzer iş düzenlemesinde şoför ve temizlik hizmeti personeli çalıştırılmasına dayalı işlerin bir arada yapılmasının benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtilmesi nedeniyle içinde temizlik hizmetinin yanı sıra şoför hizmeti bulunmayan iş deneyimlerinin benzer iş olarak kabul edilmeyeceği ve her iki hizmetin bir arada yapılması şartına yer verildiği anlaşıldığından, benzer iş tanımı rekabeti daraltıcı nitelikte ve mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerden bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul